Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 ... 351
Правна суть конкордатів (Ковшевич Роман)
Правно-історичний розвиток людських імен та назв і значіння метрикальних книг для історії права. Уваги з приводу книжки: Jozef Widajewicz - Nazwiska i przezwiska ludowe. Studjum z dziejow wsi polskiej XVII i XVIII w. (Сосенко Петро)
Право володіння територією «Бессарабії» у ХІХ ст. – на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру (Новікова Людмила)
Право на чарку: корчми, шинкарі й горілчана війна у штетлі (Волинська, Подільська та Київська губернії, 1790-1840) (Петровський-Штерн Йоханан)
Право патронату та поширення унії на Україні та Білорусі наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. (за матеріалами Волинського воєводства) (Довбищенко Михайло)
Правобережна Україна в міжнародних договорах у другій половині XVII - на початку XVIII ст. (Чухліб Тарас)
Правобережна Україна у другій половині XVII—XVIII ст.: проблема державотворення (Смолій Валерій)
Правобережна Україна у другій половині XVII—XVIII ст.: проблема державотворення (Степанков Валерій)
Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII - початок XX ст.). Джерела, структура стану, роди (Чернецький Євген)
Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу (Гавриленко Олександр)
Правове регулювання виготовлення та обігу виробів з дорогоцінних металів в українських губерніях Російської імперії (кінець XIX – поч. XX ст.) (Гавриленко Олександр)
Правове регулювання економічних питань у Великому князівстві Литовському: сучасна українська історіографія (Дячок Олег)
Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (ХІХ - поч. ХХ ст.) (Степанченко Олена)
Правове регулювання національно-політичних прав українців у складі імперії Габсбургів (Ілин Любомир)
Правовий інститут «гоніння сліду» в копному судочинстві українських земель Великого князівства Литовського (Гурбик Андрій)
Правовий статус Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945–2015 рр. (Хомич Марина)
Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (Шугальова Інна)
Правовий статус українських козаків на Дону, а донських на Січі (XVI - перша половина XVII ст.) (Брехуненко Віктор)
Правовий статус українського пізньосередньовічного селянства. Історіографічний аспект (Ворончук Ірина)
Правові аспекти державотворчої концепції українських націоналістів 30-х років ХХ ст. (Ходак Тетяна)
Правові наслідки анексії Кримського ханства Російською імперією у 1783 р. (Ванієв Ельдар)
Правові основи державного терору проти родин учасників повстанського руху в Західній Україні (Вронська Тамара)
Правові підстави володіння князем Любартом спадщиною Романовичів (Мицько Ігор)
Правописний рух в Европі (Подолинський Михайло)
Православ'я і лютеранство в Україні та Росії (кінець XVІ – початок XVІІ ст.) (Котляр Юрій Вадимович)
Православ'я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI – початок ХVII ст.) (Котляр Юрій Вадимович)
Православ'я серед русинів-українців у Західній Галичині. Максим Сандович (1911–1914) (Мокляк Ярослав)
Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII столітті (Чупис Ольга)
Православна церква та її духовна опіка над військом запорозьким у період національно-визвольної війни 1648-1658 рр. (Мицик Юрій)
Православная академия на Волыни 16 в.: нереализованный проэкт князя Андрея Курбского (рос.) (Єрусалимський Констянтин)
Православная Церковь в Польше и Литве (по Vulumina Legnum) (рос.) (Біднов Василь)
Православне духовенство Волині у міжвоєнний період: етапи формування, тенденції розвитку (Борщевич Володимир)
Православне населення Переяславсько-Бориспільської єпархії в умовах поширення епідемії чуми 1770–1771 рр. (Замура Олена)
Православні парафії Подільського воєводства за матеріалами поборових реєстрів 1560-х рр. (Михайловський Віталій)
Православні храми Перемишля як осередки духовного життя містян: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. (Хомич Марина)
Правосознание шляхты Волынской земли по материалам судебных книг луцкого старосты 1560-х гг. (рос.) (Поліщук Володимир Васильович)
Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899 - 1908 гг.) (Миколенко Дмитро)
Правы ли наши обвинители? (По вопросу об издании книг научного содержания на южнорусском языке) (рос.) (Костомаров Микола)
Прагнення “шляхетськості” козацької старшини Слобожанщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.) (Маслійчук Володимир)
Празька весна: передумови, міжнародний резонанс та наслідки (Федорчак Петро)
Празька весна: передумови, міжнародний резонанс та наслідки (Федорчак Тетяна)
Практика застосування покарань до цивільних чиновників Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (Дегтярьов Сергій)
Практика тюремного ув'язнення у Південній Україні перед викликом соціальних і правових перетворень: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (Кравчук Павло)
Прапор самбірських райців ХVІІ ст. у Державній збірці трофеїв Військового музею у Стокгольмі (Ґречило Андрій)
Прапори на позначення місця розташування органів військового управління Галицької армії (серпень 1919 р.) (Чмир Микола)
Прапори над Берліном: незакінчена історія (Лініков Володимир)
Прапори Слобідських полків (Іванов Василь)
Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу (Крютченко Олексій)
Праці Інституту історії України НАН України, видані на власній поліграфічній базі (1988 - 2005 рр.) (Кульчицький Станіслав)
Праці про Лесю Українку (Шаян Володимир)
Сторінки:  1 ... 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 ... 351