Олександр Головко
 
 

Олександр Головко

Доктор історичних наук, академік АН Вищої школи України.
нар. 22.10.1952
Україна
(українець)


Головко Олександр Борисович народився  22 жовтня  1952 року в Харкові. Закінчив у 1975 році з відзнакою історичний факультет Харківського державного університету, спеціалізувався на кафедрі історії середніх віків. В 1975-1978 рр. працював вчителем історії в середніх школах №122 та 72  м. Харкова, а в 1978-1980 рр. – старшим лаборантом кафедри  філософії Харківського  авіаційного інституту ім. Н.Е.Жуковського. В 1976-1980 рр. за сумісництвом працював викладачем на історичному факультеті Харківського державного університету. В 1983 р. успішно закінчив  аспірантуру з відривом від виробництва при Інституті історії АН України, після чого його рекомендували для роботи в Інституті історії АН УРСР. В 1984 р. захистив в Інституті історії АН УРСР  дисертацію «Політичні відносини Русі і Польщі (Х – перша третина ХІІІ ст.)»  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
З 1983 по 1995 рр. працював на посадах молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника відділу джерелознавства та допоміжних історичних дисциплін і відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАН. В 1990 р. прочитав спецкурс з історії культури та мистецтва Київської Русі для студентів Київської консерваторії. В 1992-1993 рр. працював за сумісництвом керівником прес-центру громадської організації «Нова Україна».
З 1995 по 1998 рр. – редактор відділу політики щотижневої газети «Регіон», з 1998 по 2002 рр. – помічник-консультант народного депутата України; з 2002 рр. по 2012 рр. – головний консультант депутатських фракцій Апарату Верховної Ради України. Державний чиновник 4 рангу. В 2002 р. за сумісництвом працював старшим науковим співробітником Інституту сходознавства НАН України, а в 2004 та 2005 рр. за сумісництвом працював доцентом кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де читав спецкурс для студентів-політологів – «Структура і функції законодавчої влади». В 2006 захистив в Інституті українознавства НАН  України (М.Львів) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук  «Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ ст.)».   З вересня 2010 р. за сумісництвом працює професором кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, де прочитав спецкурс «Галицько-Волинська держава в житті середньовічної Європи», консультує курсові роботи студентів із давньої та середньовічної історії. Бере участь у роботі багатьох наукових конференцій, у тому числі міжнародних, неодноразово виступав опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, був рецензентом наукових монографій та підручників для студентів історичних факультетів. З травня 2011 р. – академік Академії наук Вищої школи України.
Коло наукових інтересів – закономірності державного та політичного розвитку середньовічного суспільства, міжнародні відносини доби середньовіччя, етнополітичні процеси у населення Центрально-Східної Європи ІХ – ХІІІ ст., ідеологія середньовічного світу.
Член редколегії збірника «Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)»  (Інститут історії НАН України), член редколегії краєзнавчого збірника «Миколаївщина» (Інститут українознавства НАН України), збірника «Хазарський Альманах» (Інститут сходознавства НАН України), збірника «Сходознавство» (Інститут сходознавства НАН України), збірника «Проблеми історії країн Центральної і Східної Європи»  (Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І.Огієнка).
Автор більш ста семи десяти наукових праць, у тому числі трьох монографій: Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ вв. – К., 1988; Князь Роман Мстиславич та його доба: Нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. – К., 2001; Корона Данила Галицького. Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К., 2006.
 
Література про нього: Головко Олександр Борисович // Інститут історії Національної академії наук України. – К., 2006. – С.515-516; Головко Олександр Борисович // Хто є хто в Україні. – К., вид. К.Ш.С., 2007. – С.209;  Ковальчук О. Головко Олександр Борисович // Українські історики. Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Вип.3. – К.,2010. – С.61-63; Олександр Головко. Біобібографічний покажчик / Л. Войтович, В.Степанков, С.Лиман, О.Бубенок. – Львів, 2012. – 154 с.; Степанков В. Олександр Борисович Головко (штрихи до біографічного портрета) // Проблеми історії країн Центральної і Східної Європи. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С.6-15.