Довідка » Школа » Програма з української літератури – 12 клас
додати сторінку до вибраного 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(12 клас)

 

Усього в 10-му класі на вивчення української літератури повинно виділятись 70 годин.
На тиждень — 2 год.
Текстуальне вивчення творів — 62 год.
Резервний час — 8 год.

 

 

 

Українська література 2-ї половини ХХ - початку ХХІ ст. 

Вступ

[1 год.]

 

 

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. "Закулісний" розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.
Явище "шістдесятництва", нью-йоркська група, постшістдесятники, українська "химерна проза". Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.
ТЛ: соцреалізм.

 

 

 

Поети-шістдесятники

[16 год.]

 

 

Вступ [1 год.]

Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. "Шістдесятництво" як явище культурологічне і соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творів.

 

 

Василь Симоненко [2 год.]

 • «Задивляюсь у твої зіниці»
 • «Є тисячі доріг...»
 • «Я...»
 • «Ікс плюс ігрек»
 • «Ну скажи. Хіба не фантастично...»

Творча біографія митця ("витязь молодої української поезії"). Традиційність його громадянської та інтимної лірики. Патріотизм, декларативність, публіцистичність. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність ("Я..."). Щирість, простота, безпосередність у вираженні інтимних почуттів.

 

 

Іван Драч [2 год.]

Невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії. Переосмислення жанру балади. "Балада про соняшник" — поетичний роздум про суть м истецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця. Висока вартість нетлінних скарбів людської душі — щедрості, доброти, чесн ості, працелюбства ("Балада про вузлики"). Приземлений погляд Кирила на світ у "новорічній казці" "Крила". Умовна, уявна ситуація, її роль у втіленні головної думки про людей душевно багатих, творчих і людей обмежених (безкрилих).  ТЛ: балада (повторення).

 

 

Микола Вінграновський [2 год.]

 • «У синьому небі я висіяв ліс...»
 • «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»
 • «Прилетіли коні – ударили в скроні...»
 • «Чорна райдуга»

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця, учня О. Довженка.  Вселюдські, національні мотиви крізь призму "інтимного самозосередження". Збірка інтимної л ірики "Цю жінку я люблю". Вируюча пристрас ть, несподiвана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії М. Вінграновського. Глибинне відчуття прак оренів, наскрізне почуття любові до світу, до жінки.  ТЛ: оксюморон. 

 

 

Дмитро Павличко [2 год.]

 • «Погляд у криницю»
 • «Це ти створив мене таким»
 • «Був день, коли ніхто не плаче...»
 • «Сріблиться дощ...»
 • «Два кольори»

Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини ("Погляд у криницю"). Самоаналіз власної душі й долі в циклі "Покаянні псалми" ("Це ти створив мене таким"). Найтонші порухи інтимних переживань у ліриці збірки "Таємниця твого обличчя". Пісенна лірика поета, її популярність ("Два кольори" та ін.).  ТЛ: сонет (повторення). 

 

 

Ірина Жиленко [1 год.]

 • «І світла алея»
 • «Зимовий мотив з візитом пічника»
 • «За золотими вікнами зірок»

Коротко про письменницю. Сповідальність, камерність, інтимна філософічність лірики поетеси. "Шістдесятництво" крізь призму сьогоднішнього часу і вічних понять честі, чесності, любові ("За золотими вікнами зірок"). Світ крізь призму жіночої душі.  ТЛ: індивідуальний стиль письменника. 

 

 

Ліна Костенко [4 год.]

 • «Страшні слова, коли вони мовчать»
 • «Українське альфреско»
 • «Хай буде легко, дотиком пера»
 • «Недумано, негадано...»

Доля письменниці. Огляд творчості. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм м ислення, традиційність, інтелектуалізм). "Страшні слова, коли вони мовчать" — ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. "Вічні" українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, обр ази-архетипи як атрибути української свідомості ("Українське альфреско"). Інтимна лірика як с понука до роздуму про суть кохання. Її сповідальність. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивiдуальна свобода людини.  ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

 

 

 

Українська новела, оповідання

[6 год.]

 

 

Інтенсивний розвиток малої прози (твори В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Г. Тютюнника, А. Дiмарова та ін.).

 

 

Олесь Гончар [3 год.]

Коротко про життя і творчість митця. Загальна характеристика доробку О. Гончара-романтика і Гончара-романіста. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.
Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, фiлософія миті щастя людини ("За мить щастя"). Новела-засторога "Залізний острів". Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).  ТЛ: новела (поглиблено).

 

 

Григір Тютюнник [3 год.]

Коротко про письменника і його доробок. "Зав'язь" — почуття першої любові в художній інтерпретації. Ніжність, цнотливість, незахищеність (образ зав'язі). "Вічна" тема "любовного трикутника" в новітній інтерпретації ("Три зозулі з поклоном"). Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зм іщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.  ТЛ: художня деталь (поглиблено). 

 

 

 

Постшітдесятництво

[5 год.]

 

 

Опозиційність до влади, соцреалізму, позаідеологічність, уникнення соціальної заангажованості. Творчість поетів-естетів І. Калинця, "київської школи" (В. Голобородько, В. Кордун, М. Воробйов, М. Григорів та ін.). Осягнення життя, світу, людини через метафору.

 

 

Василь Стус [5 год.]

 • «Посоловів од співу сад»
 • «Мені зоря сіяла нині вранці...»
 • «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»
 • «Господи, гніву пречистого»
 • «О земле втрачена, явися»

Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узага льнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самот ності й активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.  ТЛ: метафора (поглиблено). 

 

 

 

Українська «химерна проза»

[4 год.] 

 

 

Опозиція до методу соцреалізму. Загальна характеристика (твори О. Ільченка, В. Земляка, Є. Гуцала, Ю. Щербака, В. Дрозда, П. Загребельного, В. Міняйла та ін.): широке використання умовності, фольклору, міфу, демонології; активна авторська позиція; відсутність стилістичної та жанрової єдності (поєднання трагічного і комічного, високого і низького, патетики й пародіювання).  ТЛ: химерна проза.

 

 

Василь Земляк [4 год.]

 • «Лебедина зграя»

Коротко про письменника.
"Лебедина зграя" — новітній бурлеск, вияв опозиції до "вихолощеної естетики соцреалізму". Традиційний зміст в оправі модерної форми. Український народ у всьому своєму багатоголоссі (образи-персонажі). Засоби гротеску, сміху, іронії. Поєднання реалізму, модерної умовності, фiлософічності. Образи-символи (лебедина зграя, гойдалка тощо). Використання фольклорної поетики. Особливість авторської оповіді, роль у ній ліричних відступів. Персоніфікований, алегоричний пейзаж.  ТЛ: образ-символ, гротеск, іронія (поглиблено). 

 

 

Традиція бароко в ХХ ст.

[4 год.]

 

 

Валерій Шевчук [4 год.]

Життя і творчість митця. Особливості його світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою.
Композиція роману-балади "Дім на горі" (повість-преамбула і збірка новел "Голос трави"). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання ви сокого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і начало чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.  ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада. 

 

 

Українська історична проза

[4 год.]

 

 

У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З . Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

 

 

Павло Загребельний [4 год.]

Коротко про письменника. Загальна характеристика його історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі "Диво". Образ Софії Київської як історичної пам'ятки та художнього символу. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець).  ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення). 

 

 

 

Українська література за межами України

[4 год.]

 

 

Активізація українського творчого процесу за кордоном. Об'єднання письменників "Слово". "Нью-йоркська група" (Б. Рубчак, Б. Бойчук, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, О. Зуєвський, П. Килина, Р. Бабовал) як своєрідний творчий рух нової генерації за "чисте" українське мистецтво, звільнене від будь-якої заангажованості, ідеологічного пафосу.

 

 

Басиль Барка [4 год.]

"Труди і дні поета". Елітарність і філософічність л ірики В. Барки (збірники "Апостоли", "Білий світ", "Океан"). Історія написання роману "Жовтий князь", його історична основа. Основні ідейно-тематичні лінії: реалістичне змалювання трагедії голодомору, психічний стан людини під час голоду, метафізичне (духовне) пояснення апокаліптичних процесів у тоталітарному суспільстві. Образи-символи на означення добра і зла. Українська людина в межовій ситуації випробування морально-етичних цінностей (батьки і діти, історична пам'ять, національна і людська гідність). Гуманістична ідея твору, всеперемагаючий оптимізм Барки (чаша, образ Андрійка). 

 

 

 

Сучасна «молода» українська література

[15 год.]

 

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. (на шляху до нового відр одження). З'ява нового літературного покоління. Постмодернізм як один із художніх напрямів ми стецтва 90-х років, його риси. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала гр амота", "ЛуГоСад" та ін.). Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Лiтература елiтарна і масова. Сучасні часописи та альманахи.  ТЛ: постмодернізм.

 

 

— Сучасна поезія —

Поліфонічність ліричних голосів, присутність різних стильових тенденцій (Л. Талалай, П. Мовчан, Б. Нечерда, В. Герасим'юк, І. Іов, І. Малкович, В. Махно, О. Лишега, Н. Дзюбенко, А. Мойсієнко, І. Андрусяк та ін.). Постмодерністський калейдоскоп сучасного світу: гра зі словом, образом, "чужим" текстом тощо, стильовий і тематичний еклектизм, наскрізна іронічність.

 

 

Ігор Римарук

 • «Різдво»
 • «Зірка»
 • «Обнови»

 

 

Група Бу-Ба-Бу

Юрій Андрухович

 • «Пісня мандрівного спудея»
 • «Казкар»
 • «Астролог»
 • «Балада повернення»

 

Віктор Неборак

 • «Сад»
 • «Генезис Літаючої голови»
 • «Гра» 

 

Олександр Ірванець

 • «До французького шансоньє»
 • «Тінь великого класика»

Епатажність, карнавальна рефлексія як своєрідний захист художньої свідомості від суспільних катаклізмів переходової доби. Підсвідоме відбиття цієї доби. 

 

Василь Слапчук

 • «Місто»
 • «Село»
 • «Тлумачення поезії»

"Багата уява, чутлива совість і висока духовність" поета. Поетичні медитації як вияв індивідуального модерного погляду на "вічний" (традиційний) світ. 

 

 

Сергій Жадан

 • «Музика, очерет...»
 • «На цьому майдані...»
 • «Тут, певно, колись було море...»

Образне осмислення стоїчних, духовно наповнених відчуттів сучасної людини на тлі вихолощеного буття.  ТЛ: верлібр, білий вірш. 

 

 

 

— Сучасна проза —

Її пошуковість, експериментаторство. Сучасний світ, людина у міфовізіях, відчуттях, рефлексіях, в ігровому полі авторської уяви, іронії, гротеску. Поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору (проза Ю. Андруховича, О. Ульяненка, В. Медведя, Є. Пашковського, Ю. Іздрика, В. Діброви, Є. Кононенко, С. Процюка, Ю. Гудзя та ін.).

 

 

Галина Пагутяк

 • «Ранок без вечора»
 • «Потрапити в сад»
 • «Душа метелика»

Узагальнююча візія сучасного світу в новелах письменниці. Впевнений наголос на духовності, внутрішніх гуманних потенціях людини.
Витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори. Притчевість, філософічність новелістики письменниці. 

 

 

Оксана Забужко

Вічні філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму оновленого міфу про двох сестер, втіленому в українській народній казці "Про вбиту сестру і калинову сопілку".

 

 

Тарас Прохасько

 • «Відчуття присутності» (фрагмент)

Відчуття життя, буттєвої присутності як об'єкт художнього відтворення. Філософія часу, миті, вічності. Ідея самотності як блага існування особистості. 

 

 

 

Література рідного краю [2 год.]

Ознайомлення з творами письменників-земляків (сучасників).

 

 

 

Урок-підсумок [1 год.]

Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального р оку. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).