Довідка » Школа » Програма з української літератури – 11 клас
додати сторінку до вибраного 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(11 клас)

 

Усього в 11-му класі на вивчення української літератури повинно виділятись 70 годин.
На тиждень — 2 год.
Текстуальне вивчення творів — 62 год.
Резервний час — 8 год.

 

 

Вступ

[1 год.]

 

 

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в іст орії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Поняття "Розстріляне відродження", домінування соцреалістичної естетики в 30-ті роки.
ТЛ: «Розстріляне відродження».

 

 

Розділ І. «Українська література 20–30-х років ХХ ст.»

[35 год.]

 

 

Поезія [9 год.]

Провідна роль поезії у 20-ті роки XX ст. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

 

 

Павло Тичина [3 год.]

 • «Арфами, арфами»
 • «О Панно Інно»
 • «Ви знаєте, як липа шелестить»
 • «Одчиняйте двері»
 • «Пам'яті тридцяти»

Найбільший модерніст 20-х років (зб. "Сонячні кларнети", "Замість сонетів і октав", "Плуг"). Трагізм його творчої долі — "феномен доби". З вернення до "вічних" тем, культура віршування, потужне ліричне "Я" як символ нової людини, поєднання різних стильових тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен "кларнетизму". Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. "Сонячні кларнети").  ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

 

Михайль Семенко (Михайло Семенко) [2 год.]

 • «Бажання»
 • «Місто»
 • «Запрошення»

Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція традиційної форми вірша.  ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

 

Максим Рильський [2 год.]

 • «Молюсь і вірю»
 • «Коли усе в тумані життєвому»
 • «Солодкий світ!»
 • «Запахла осінь в»ялим тютюном»

Різногранний творчий шлях митця. Рання творчість. Приналежність до групи київських "неокласиків". Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Філософічність, афоризми лірики поета, "прозорість" її форми. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, вітаїзм, сповідальність.  ТЛ: філософічність.

 

Євген Плужник [2 год.]

 • «Для вас, історики майбутні»
 • «Вчись у природи творчого спокою»
 • «Ніч... а човен – як срібний птах!»
 • «Річний пісок...»

Один із провідних поетів "розстріляного відродження". "Громадянський інтим", сповідальність, ліризм, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за м инущістю краси, гармонією світу і людини. Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні.  ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

 

 

Проза [21 год.]

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. 

 

 

Микола Хвильовий (Фітільов) [4 год.]

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 20-х років. Романтичність свiтобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози. "Я (Романтика)" — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком. "Іван Іванович" — сатира на новий радянський побут. Психологія "вічного" обивателя. 

 

Григорій Косинка (Стрілець) [3 год.]

Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. "В житах" — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Європейська ідея бунту, активна протидія зовнішнім обставинам ("Фавст").  ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм. 

 

Юрій Яновский [3 год.]

 • «Подвійне коло»
 • «Дитинство»
 • «Шаланда в морі»

Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю. "Подвійне к оло", "Дитинство", "Шаланда в морі" — новели з соцреалістичних "Вершників" ("реабілітаційного двійника" "Чотирьох шабель"). Історична правда, життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Умовність зображення ("Подвійне коло"), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті, вірності ("Дитинство", "Шаланда в морі").  ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення. 

 

Валер'ян Підмогильний [4 год.]

Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення "цілісної" людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.  ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія. 

 

В. Домонтович (Віктор Петров) [4 год.]

Тематична (філософія любові), жанрова (романiзована біографія) новизна прози митця ("Романи Куліша", "Дівчинка з ведмедиком" та ін.). Доктор Комаха (Серафікус) — втілення людини раціональної, новітньої "людини у футлярі". Проблеми особистості й суспільства, раціонального і чуттєвого, чоловічого і жіночого начал. Новизна і динамізм сюжету, віртуозність і простота оповіді. 

 

Остап Вишня [3 год.]

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 20-ті роки.
Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.  ТЛ: усмішка. 

 

 

Драматургія [4 год.]

Розвиток національного театру ("Березіль" Леся Курбаса, Харківський театр ім. Шевченка), драматургії 20—30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій "корифеїв", зарубіжної класики і модерної драматургії.

 

 

Микола Куліш [4 год.]

Найголовніше про митця. Національний матеріал і вселюдські, "вічні" мотиви, проблеми у п'єсах ("Мина Мазайло", "Народний Малахій", "Патетична соната"). 
"Маклена Граса" — соціально-психологічна драма. Умовність часу і місця дії, умовність ситуації.
Показ людини і суспільства у трагічному протистоянні. Тривога за світ і людину — провідний мотив п'єси. Актуальність п'єс М. Куліша сьогодні. 

 

 

Розділ ІІ. «Українська література за межами України»

[16 год.]

 

 

Література в Західній Україні (до 1939 р.) [6 год.]

Автономність, відкритість зарубіжним традицiям і новітнім процесам, високий рівень розвитку, позаідеологічність. Яскраве поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа. Проза В. Стефаника, О. Кобилянської, І. Вільде, О. Туря нського. Історична проза Б. Лепкого, Ю. Опільського, Катрі Гриневичевої.

 

 

Богдан-Ігор Антонич [3 год.]

Коротко про митця.
Аполітизм, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.  ТЛ: міфологізм, асоціативність.

 

Осип Турянський [3 год.]

Коротко про письменника.
Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і пр освітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

 

 

Еміграційна література [10 год.]

Організація МУР, "празька поетична школа" української поезії та її представники. Проза І. Багряного, У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої.

 

 

Євген Маланюк [3 год.]

 • «Під чужим небом»
 • «Істотне»
 • «Стилет чи стилос?»
 • «Земна мадонна»

Коротко про письменника.
Художнє осмислення буттєвих проблем, ностальгічні мотиви, філософічність поезій одного з "пражан". 

 

Тодось Осьмачка [4 год.]

Трагічна доля письменника, умови творчого життя за кордоном. Його творча спадщина. Повість "Старший боярин" — модерністична оповідь-роздум про Україну і українців у ХХ ст. Автобіографічність, експресивна виражальність стилю, символіка, психологізм, еволюційність характерів у повісті. 

 

[3 год.]

Олег Ольжич

 • «Господь багатий нас благословив» (із циклу "Незнаному воякові")
 • «Захочеш – і будеш» (із циклу "Незнаному воякові")

Олена Теліга

 • «Сучасникам»
 • «Радість»
 • «Пломінний день»

Українські національні герої, лицарі духу, виховані за межами України. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетний патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам. 

 

 

Розділ ІІІ. «Українська література 40–50-х років»

[5 год.]

 

 

Участь українських письменників у Другій свiтовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

 

 

Олександр Довженко [5 год.]

Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення митця. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою. Доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки ("Україна в огні"). Історія написання. "Зачарована Десна": автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

 

 

Література рідного краю [2 год.]

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

 

 

Новинки сучасного літературного життя [3 год.]

Ознайомлення з найцікавішими творами сучасних письменників.
Поняття масової літератури, її жанри (детектив, "жіночі романи" тощо), та елітарної.
ТЛ: масова література, елітарна література. 

 

 

Урок-підсумок [1 год.]

Бесіда (дискусія) про улюблені твори української літератури ХХ ст., вивчені упродовж року.
Зосередження уваги на питаннях їхньої художньої особливості, мистецької повноцінності, національної та вселюдської значущості.