Андрій Ящук » Міська геральдика Південної України: тенденції та трансформації історичного розвитку (кінець XVIII – перше двадцятиріччя XXI ст.)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Міська геральдика Південної України: тенденції та трансформації історичного розвитку (кінець XVIII – перше двадцятиріччя XXI ст.)

Дисертація
Написано: 2023 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 07.05.2023
Твір змінено: 07.05.2023
Завантажити: pdf див. (4.8 МБ)
Опис: Ящук А.В. Міська геральдика Південної України: тенденції та
трансформації історичного розвитку (кінець XVIII – перше двадцятиріччя
XXI ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 032 Історія та археологія. – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. Київ, 2023.
Дослідження за темою дисертації виконувалось протягом 2017 – 2021 рр.,
відповідно до планів науково-дослідницької роботи кафедри архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Метою дослідження було встановлення загальних закономірностей
становлення і розвитку міської геральдики Південної України.
Існування міського самоврядування, як однієї з форм суспільної влади,
супроводжується використанням власної символіки, що представляє публічну
владу міста перед його громадянами та уособлює внутрішню єдність громади
перед зовнішніми суб’єктами. Південна Україна, як історико-географічний
регіон України, має тривалу традицію міського самоуправління. Протягом своєї
історії цей регіон ставав місцем взаємодії різних культур, тому його історія
насичена побутуванням цілої низки різних емблематичних систем, частина з
яких мала стосунок до міського самоврядування, виникла внаслідок
взаємовпливів представників різних народів і культур й знайшла
опосередковане відображення у міській емблематиці та геральдиці. Водночас
для Південної України характерний доволі пізній час появи власне міської
геральдики – з кінця XVIII ст. У країнах Європи на той час вже цілком відбувся
перехід до «паперової геральдики», а процес створення гербів, дотримання
геральдичних норм та практику використання гербів у Новий час бере під свій
контроль держава. У підсумку, це призвело до широкого відображення у
міській геральдиці регіону не стільки характерних особливостей окремого


3міста, скільки уявлень про нього державного центру у відповідності до його
ідеології. У даному дослідженні на основі системного розгляду історії міської
геральдики Південної України кінця XVIII – першого двадцятиріччя ХХІ ст.
зроблено спробу на матеріалах окремо взятого історико-географічного регіону
встановити, якими за таких умов були основні тенденції розвитку його міської
геральдики та яким чином активне втручання держави у процес створення
гербів позначилось на їхній символіці.
На основі комплексу архівних та опублікованих джерел, виявлених та
опрацьованих автором в архівних та бібліотечних установах України, Молдови
та Росії, було проаналізовано історію розвитку міської геральдики Південної
України, зокрема:
- Визначено, що витоки міської символіки у Південній Україні
простежуються з часів Античності та Середньовіччя. Згадана
символіка належала переважно до попередників геральдики –
символічних систем догеральдичного часу, що передували появі
власне міських гербів. Досліджено, що становлення міської геральдики
у Південній Україні починається з кінця XVIII ст., після анексії
Кримського ханства та завоювання регіону Російською імперією.
Визначено особливості російського міського герботворення 1820-х –
1850-х років та виявлено, що емблематика гербів не відображала
попереднього багатовікового розвитку регіону, натомість
глорифікувала завоювання краю Російською імперією, трактуючи
останнє як «велике благо», що принесло Північному Причорномор’ю
та Приазов’ю мир, спокій та процвітання. З цією метою імперське
герботворення безпідставно апелювало до античних традицій,
намагаючись у такий спосіб довести свій історичний зв’язок з
античною спадщиною Північного Причорномор’я. Значне місце у
символіці гербів посідає тема завоювання краю, перемог російської
зброї та військового значення міст. Частково у гербах відобразились
також теми заселення краю, його господарського освоєння, природні


4особливості. Фактично, тематика міської геральдики регіону стала
одним з проявів ідеологічної політики з виправдання його завоювання
Російською імперією;
- Розглянуто вплив геральдичної реформи Б. Кьоне на стан геральдики
регіону у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., виявлено, що
встановлені нею правила слабко позначились на розвитку геральдики
регіону, оскільки більшість напрацьованих у їхніх рамках проектів не
були реалізовані;
- Проаналізовано хід румунського герботворення у Південній Бессарабії
у 1920-х – 1930-х роках та встановлено, що створені у цей час герби
відповідали передусім національним вимогам Румунії до Бессарабії,
зосереджуючись на відображенні зв’язку краю з середньовічним
Молдавським князівством;
- Розглянуто особливості трансформацій у сфері міської геральдики
радянської доби, що позначились на герботворенні у Південній
Україні, зокрема розкрито місце міської геральдики Південної України
у планах радянського централізованого герботворення 1946 – 1947 рр.
та 1967 р. та висвітлено процес радянського стихійного герботворення
1960-х – 1980-х років на Півдні України;
- Виявлено, що символіка міської геральдики, що виникла протягом
радянського стихійного герботворення 1960-х – 1980-х років,
вирізнялась одноманітним набором фігур та кольорів, які часто
слугували відображенням вже існуючих, зовнішніх відносно міста,
символів: державних (прапор, герб) та ідеологічних (заміна серпа і
молота на тотожні за сенсом колос та шестерню). Характерною
особливістю радянської геральдики стало вживання у гербах
реалістичних зображень історичних пам’яток чи пам’ятників, які не
стільки передавали характеристики міста, скільки просто
використовували зображення вже відомого за його межами об’єкту.
Серед інших фігур використання тематики промисловості переважало


5у гербах міст Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей, а для
міст Кримської та Одеської областей основний наголос залишався на
історії краю, природі та оздоровленні;
- Визначено нормативно-правову, науково-методичну та організаційну
основу сучасного міського герботворення у регіоні та
охарактеризовано основні тенденції процесу створення сучасної
міської геральдики Півдня України, що характеризується
запереченням радянських експериментів у сфері символіки, частковим
поверненням до історичної геральдики та тенденцією до включення
міських гербів до загальнодержавного контексту.
Наукова новизна роботи: вперше здійснено комплексне дослідження
історії розвитку міської геральдики Південної України, як окремого історико-
географічного регіону загалом. Водночас, при опрацюванні джерельного
комплексу дослідження до наукового обігу було введено нові джерела, що
стосуються участі Одеського товариства історії та старожитностей у розробці
міських гербів Таврійської губернії.
Основні положення, висновки та додатки дисертації мають теоретичне і
практичне значення, оскільки можуть бути використані не лише для подальших
досліджень з історії української міської геральдики, написання монографій,
наукових статей, розробки навчальних курсів тощо, але й для цілей сучасного
практичного міського герботворення – розробки та вдосконалення існуючої
символіки місцевих громад Півдня України.
Ключові слова: геральдика, герб, символіка, історія України, Південна
Україна, семіотика.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.