Ігор Яковлєв » Громадсько-політична діяльність Івана Драча
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Громадсько-політична діяльність Івана Драча

Дисертація
Написано: 2018 року
Розділ: Історична
Твір додано: 05.06.2018
Твір змінено: 05.06.2018
Завантажити: pdf див. (1.3 МБ)
Опис: Яковлєв І. В. Громадсько-політична діяльність І. Драча – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю: 07.00.01 «історія України». –
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв,
2018.
Актуальність обраної теми дослідження визначається зростанням інтересу
українського суспільства до вивчення життя та діяльності людей, які були
організаторами і безпосередніми учасниками боротьби за українське національне
відродження. Дослідження життєвого шляху, діяльності та творчої спадщини
визначних діячів стало одним із важливих завдань сучасної історичної науки.
Пріоритетного напряму в наукових дослідженнях набула історична
персоналістика, адже новітню історію України творили чимало непересічних
діячів культури, що втілювали в життя рішення і настанови українських урядів та
їх провідників.
На зламі ХХ і ХХІ ст. серед широкого загалу науковців і письменників,
поетів, які брали участь в українському визвольному русі, помітно виділяється
постать Івана Федоровича Драча. Вивчення його впливу на громадсько-політичне
життя країни, його творча спадщина дають можливість зрозуміти сутність як
суспільних, так і політичних процесів, розкрити роль та місце особи у боротьбі за
вільну і незалежну Україну.
На нашу думку, постать Івана Федоровича Драча як представника творчої
інтелігенції та громадсько-політичного діяча є одною з ключових в новітній
історії України. Його безпосередній внесок в розбудову української державності,
відстоювання національної пам’яті та розвиток вітчизняного мовознавства слугує
прикладом для всього українського народу. Досліджуючи біографію І. Драча на
основі новітньої історіографії та нових джерел можна виявити комплекс тих
чинників та факторів, які безпосередньо впливали на процес формування
громадсько-політичних особливостей І. Драча в певний період української історії.

III


Актуальність даного дослідження визначається також недостатньою
розробкою порушеної теми в науковій літературі, відсутністю дисертаційного
дослідження, присвяченого громадсько-політичній діяльності І.Ф. Драча.
Наукова новизна дисертації визначена проблемою, яка до цього часу не стала
предметом спеціального дослідження. В роботі комплексно досліджена
громадсько-політична і творча діяльність І. Драча на тлі історичних подій кінця
ХХ - початку ХХІ ст. До наукового обігу вперше введено значний масив архівних
документів, які дозволяють розкрити основні етапи життя і діяльності І. Драча;
його політичні концепції висвітлені через призму його творчості, проблематику
його досліджень; показом трансформацію світогляду поета під впливом
політичних подій, розкрити його роль у внутрішній політиці незалежної України.
Проаналізовано тактичну зміну І. Драчем антирадянських поглядів руху
«шістдесятників» на провладні комуністичні. Доведено провідну роль І. Драча у
створені Народного Руху України. Визначено місце та роль І. Драча в
державотворчих процесах України періоду незалежності. Здійснено аналіз
творчого доробку І. Драча безпосередньо пов’язаного з його громадсько-
політичною діяльністю. Показано діяльність І. Драча в процесі відстоювання
історичної справедливості в питаннях голодомору українського народу.
Особистим внеском дисертанта у розробку теми є дослідження ролі І. Драча
у формуванні теоретичних і практичних засад громадської свідомості, його участь
в реалізації внутрішньополітичного курсу України.
Наведена біографія видатного поета-новатора від його народження до
перебування головою Конгресу української інтелігенції. Вказані деякі причини та
обставини з його життя, що покликали молодого літературного митця стати на
шлях відстоювання національних інтересів свого народу. Коротко розглянуто
процес компромісу з радянським режимом та перехід Івана Федоровича до
внутрішньої імміграції. Це призвело до послаблення його власного авторитету
серед вимогливого налаштованого суспільства. Вказано на той значущий вклад
Драча в розвиток української літератури, яку він збагачував щороку, постійно
працюючи над перекладами закордонних класиків, пишучи сценарії до нових

IV


фільмів та працюючи над своїми поетичними збірками.
У трьох розділах дисертаційного дослідження проаналізовано й
систематизовано історіографію проблеми, джерельну базу, названі принципи та
методи, застосовані при написанні роботи. Наведено ті чинники та причини, що
сприяли розвитку постаті І. Драча як поета. Досліджено та проаналізовані ті
суспільно-політичні процеси які відбувались на територій Радянського Союзу та
мали гостро негативне відлуння у суспільних настроях українського народу.
Вказані деякі причини та обставини з його життя, що покликали молодого
літературного митця стати на шлях відстоювання національних інтересів свого
народу. Досліджено активність Івана Федоровича на політичній арені України вже
під час її незалежності; проаналізовано діяльність І. Драча в громадсько-
політичних структурах, починаючи з середини 80-х років минулого сторіччя та
закінчуючи сьогоденням.
Проаналізовано стан наукової розробки обраної теми та розкрито джерельну
базу дослідження, методологію, що дозволило цілісно й комплексно дослідити та
об’єктивно охарактеризувати життя й головні напрямки життєдіяльності
І.Ф. Драча, зокрема його внесок у розвиток суспільно-політичної думки і
державотворення в Україні. Серед науковців з даної проблеми слід відзначити
публікації О. Гараня, Г. Гончарука, В. Ковтуна, В. Даниленка, В. Деревінського,
Ю. Діденка, Б. Захарова, Г. Касьянова, В. Куйбіди, М. Степаненка та ін. Цінним
джерелом для написання дисертації стали особисті зустрічі та інтерв’ю автора з
Іваном Федоровичем Драчем. Це дало можливість поглянути на низку подій з
життя поета крізь призму його власних думок, сформувати цілісне уявлення про
світобачення митця та зрозуміти ті чи інші його вчинки. Варто відзначити, що
подібне наративне джерело має вагому частку суб’єктивності. Однак воно значно
доповнює документальні джерела і додає наукову новизну дисертаційному
дослідженню
На підставі різноманітних джерел наведено ті чинники, що призвели до
застійних процесів на території Радянського Союзу, в тому числі в Україні, та
сприяли розвитку постаті І. Драча як поета та громадсько-політичного діяча.

V


Охарактеризовані ті суспільно-політичні процеси, які відбувались на території
радянської України від початку періоду десталінізації до початку процесу
«перебудови». Досліджено та проаналізовані суспільно-політичні процеси які
відбувались на територій Радянського Союзу та мали гостро негативне відлуння у
суспільних настроях українського народу.
Висвітлено участь І. Драча в громадсько-політичних структурах, починаючи
з середини 80-х років минулого сторіччя та закінчуючи сьогоденням. Вказано на
безпосередній вплив Івана Федоровича на процес створення громадсько-
політичної організації Народний Рух України. Проаналізовано діяльність І. Драча
у створені Конгресу української інтелігенції - громадської організації, яка
сколихнула українську культурну еліту. Задум по створенню здійснилась завдяки
представникам української культурної еліти. Конгрес являв собою організацію,
яка б стояла на захисті прав та свобод українського народу як на теренах нашої
країни, так і відстоювання їх національних інтересів за кордоном. Осередки цієї
громадської організації були відкриті у всіх областях нашої держави. Ідея
започаткована Іваном Федоровичем надихнула творчу інтелігенцію боротись за
свої права. Розглянуто громадсько-політичну діяльність Івана Драча, зосереджену
на співпраці з президентами незалежної України: з Л. Кравчуком, Л. Кучмою,
В. Ющенком, В. Януковичем та П. Порошенком. Досліджено громадсько-
політичну діяльність І. Драча періоду незалежності України направлену як на
відстоювання національних прав та інтересів українського народу в процесі
боротьби за розширення україномовного інформаційного простору, так і під час
встановлення історичної справедливості в питаннях визнання голодомору 1932-
1933 років геноцидом українського народу. Вказано на участь І. Драча в
революційних подіях незалежної України: «Помаранчевої революції» 2004 року
та «Революції гідності» 2014 року та їх безпосередню підтримку, висловлену
через призму поетичної творчості Івана Федоровича Драча.
Проаналізувавши творчість Івана Федоровича, автор прийшов до висновку,
що І. Драч з самого початку своєї поетичної творчості відстоював погляди
пацифізму та миролюбності. Його перший надрукований вірш під назвою

VI


«Боротьба за мир» досі є актуальним та асоціюється з громадсько-політичною
діяльністю Драча. Іван Федорович як в творчому процесі, так і політичному,
завжди відстоював позиції людяності та гуманності. Свій статус миролюбця він
неодноразово підтверджував, як під час формування статуту Народного Руху, так
і під час розробки декларації прав та свобод України.
Іван Драч приніс українському народу чимале творче надбання, його внесок
в літературний скарб нації багаторазово досліджувався вченими філологами та
літературознавцями, які неодноразово підтверджували його новаторську
творчість.
Вивчивши життєвий шлях І.Ф. Драча дисертант з'ясував, що він був
складним. В українському суспільстві, у його свідомості і поглядах І.Ф. Драча
відбулися докорінні зміни постсталінської доби. Уже на початку 1960-х рр. він
протистоїть тоталітарному режимові, був одним із найвідоміших представників
руху «шістдесятників». З самого початку своєї громадсько-політичної кар’єри
І. Драч вдало скористався процесом десталінізації, який проходив на теренах
СРСР. Він спромігся виділитись з-поміж більшості представників творчої
інтелігенції того часу, чим й заслужив високий авторитет серед осередку
«шістдесятників». Та всі його гучні заклики до критики тоталітарного режиму
були безпосередньо продиктовані політичною ситуацією періоду «відлиги», та
були корисними для прибічників політики М. Хрущова. Констатовано, що Іван
Федорович Драч у 1966 р. еволюціонував у поглядах, відділившись від руху
«шістдесятників». Вже як поміркований комуніст він отримав змогу
безперешкодно творчо розвиватись,творити і прославляти і свій народ, але вже в
руслі соціалістичної культури. Та не дивлячись на те, що І. Драч офіційно
відмовився від поглядів національно налаштованих представників інтелігенції, він
підтримував зв'язок з представниками дисидентського руху, незважаючи на сталі
стосунки з радянською владою.
Встановлено, що головним внеском Івана Федоровича за його політичного
життя є створення Народного Руху України. Ця організація з ним на чолі змогла
здобути омріяну незалежність України. І.Ф. Драч прагнув незалежної політичної

VII


позиції, сповідував ідею подолання беззаконня сталінських часів, відстоював
національну гідність та національну думку, виступав за оборону людських,
національних прав і народну самобутність. Він теоретично обґрунтував
необхідність і закономірність входження України до сім’ї європейських народів у
1989 р.
Незважаючи на те, що головний внесок в політичне життя країни Іван
Федорович вніс наприкінці 1980-х рр., увесь подальший час служив інтересам
українського народу та намагався покращити його життя. Він досі є головою
Конгресу української інтелігенції, організації, створеної задля відстоювання
інтересів виключно українського суспільства. І. Драч досі очолює Президентську
Раду товариства зв’язків із зарубіжними країнами.
До кола питань які потребують подальшого вивчення можна віднести
наступне: громадсько-політична співпраця І. Драча з представниками
національних меншин на території України; творча діяльність І. Драча в період
радянського союзу направлена на відстоювання національних інтересів
українського народу; дослідження філософсько-правових поглядів І. Драча.
Ключові слова: І. Драч, «шістдесятники», дисиденти, українська інтелігенція,
боротьба за незалежність, Народний Рух України, Конгрес української
інтелігенції.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
Пов'язані автори:
Драч Іван
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.