Алла Вінтоняк » Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського

Дисертація
Написано: 2020 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 17.01.2022
Твір змінено: 17.01.2022
Завантажити: pdf див. (10 МБ)
Опис: Вінтоняк А.М. Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-
енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань
10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю». –
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці,
2020.Представлене дисертаційне дослідження розкриває суспільно-географічні,
картографічні та географо-енциклопедичні напрацювання академіка Аркадія
Жуковського. Зібрано та опрацьовано 486 праць академіка, які мають
суспільно-географічне спрямування. Детальне вивчення, систематизація та
аналіз розшуканих праць дозволили узагальнити та залучити до наукового обігу
особливо цінні та важливі для географічної науки напрацювання науковця
Аркадія Іларіоновича Жуковського.
У першому розділі дисертації розкрито основні етапи становлення та
розвитку Аркадія Жуковського як суспільного географа, картографа та
енциклопедиста. Розроблено періодизацію основних етапів життєдіяльності
вченого. Зазначається, що Аркадій Жуковський народився 12 січня 1922 року у
Чернівцях, де здобув початкову та середню освіту. В 1941 – 1944 рр. розпочав
навчання на факультеті будівництва Високої Технічної Школи у Бреслау
(Вроцлав, Польща), а у 1945 – 1949 рр. продовжив студії у Високій Технічній
Школі м. Грац (Австрійська Республіка). Далі – робота в УСТНС «Зарево»;
переїзд в Париж; робота в НТШ; робота в університетах Нова Сорбонна в
Парижі та Українському Вільному Університеті у Німеччині; захист двох
докторських дисертацій; А. Жуковського обрано іноземним членом
Національної академії наук України; вченому присуджено звання «Почесний
доктор Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича». У
даному розділі пропонується розроблена «Картосхема життєдіяльності Аркадія


3Жуковського», яка візуально демонструє місця перебування науковця та
пов’язані з ними наукові події.
Розкривається джерельна база дисертаційної роботи, яка є основою для
всього подальшого дослідження. Нами зібрано, опрацьовано та
систематизовано 570 рукописних та опублікованих джерел, які мають
відношення до теми дисертації. Це роботи, що знаходяться у архівах та
бібліотеках різних країн та міст. Неопублікована частина джерел
використовувалась нами здебільшого при написанні першого розділу роботи, а
власне аналіз праць Аркадія Жуковського реалізований у другому, третьому та
четвертому розділах дисертації. Список додаткових джерел включає праці, що є
дотичними до теми дисертаційної роботи, це також роботи авторів, які
займались дослідженням постаті академіка А. Жуковського. Серед них варто
виділити: Л. Винара, Л. Корнійчук, О. Кучерук, В. Наулка, Ю. Макара,
С. Карачко, О. Мостіпаку, С. Кота, Ю. Гусара, О. Карася, Д. Струка,
О. Федорука та ін.
Розкрито напрацювання академіка у таких суспільно-географічних
напрямках: політична географія, історична географія та історія української
географії, країнознавчі праці, сакральна географія та розробка проблем
географії України.
Проаналізувавши роботи А. Жуковського, які мають політико-
географічне спрямування, виділено такі основні напрями його досліджень:
характеристика умов та етапів формування території держав, столиць, їх
політичних кордонів; оцінка політико-географічного положення, можливостей
прикордонного співробітництва; вивчення географічних особливостей виборів,
страйків, збройних виступів; оцінка впливу географічних чинників на
стратегічні позиції держав у світовому просторі (геополітика); комплексна
політико-географічна характеристика окремих регіонів та окремих країн світу.
Кожен із вище перечислених напрямів політико-географічних інтересів Аркадія
Жуковського висвітлений у його розвідках – «Всеросійські Установчі Збори


4(Всероссийское Учредительное Собрание)», «Світові війни», «Михайло
Грушевський і журнал «Україна», дослідження столиць держав та ін.
Аргументовано доведено, що сферою суспільної географії, особливо
цікавою для А. Жуковського, є історична географія та історія української
географії. Опрацьовані праці вченого дозволили нам виокремити
фундаментальну роботу «Буковина – її минуле і сучасне», де А. Жуковський
був одним із співавторів та редакторів. Автором здійснений історико-
географічний аналіз заселення та розвитку Буковини через характеристику
таких основних періодів: 1) Рання історія Буковини (дослов’янський період –
від 9 ст. перед Х р. – до 4 ст. по Х р. і слов’янський – від 4 ст. по Х р. до 9 ст. по
Х р.); 2) Княжа доба; 3) Молдавський період; 4) Австрійський період;
5) Українська влада на Буковині; 6) Румунський період; 7) Совєтський період в
історії Буковини (1940 – 1941); 8) Український переворот на Буковині в 1941
році; 9) Другий румунський період 1941 – 1944 рр.; 10) Другий совєтський
період від 1944 року.
Встановлено – суспільно-географічні країнознавчі дослідження одна з
основних сфер наукових інтересів Аркадія Жуковського. Опубліковані вченим
праці за цим напрямом охоплюють десятки країв та країн світу. Характерна
особливість крає- та країнознавчих суспільно-географічних праць
А. Жуковського – розкриття місця і ролі українців загалом, а серед них –
найвизначніших особистостей – у суспільному творенні, у суспільному
розвитку. Також яскраво вираженою є соціально-географічна складова – освіта
і культура, церковно-релігійне, громадське життя, їх територіальні відміни та
особливості. Доведено, що не менш виразною в творчому доробку
А. Жуковського є ще одна риса – історико-географічний підхід до оцінки того
чи іншого суспільного явища, пізнання еволюційних змін, динаміки та
перспектив розвитку суспільно-географічного об’єкту. Серед важливих праць
цього напряму варто виділити: «Буковина», «Бессарабія», «Чернігівщина»,
«Молдавія», «Румунія», «Покуття», «Мармарощина», «Росія й Україна. 1917»,


5«Українці в Румунії», «Румуни на Україні», «Туреччина й Україна», «Париж»,
«Франція й Україна», «Німеччина».
Виокремлено важливий напрям наукових інтересів А. Жуковського –
праці у сфері сакральної географії. Сфокусовано увагу на проблемах географії
релігії. Дослідженнями А. Жуковського охоплені: геопросторові форми
функціонування релігії, що виникають під час її взаємодії з природним і
суспільним середовищем; закономірності територіальної організації релігії в
просторі і часі в конкретних природних та соціально-економічних умовах;
зміст, генезис, динаміка, морфологія, фактори і закони формування
територіальної структури релігійної сфери; історія розвитку географічно-
релігійних досліджень; проблеми структури сакральної географії та географії
релігії, розробки наукових основ географії релігії України та ін. Важливою та
цікавою у цій сфері є праця вченого «Церква на Україні. Хронологічна
таблиця», де Аркадій Жуковський до 1240 року і завершуючи 1983 роком –
виділяє VIII етапів історико-географічного розвитку церкви в Україні. Також
відмітимо праці вченого, що висвітлюють постаті визначних ієрархів Церкви,
зокрема Петра Могилу, Андрея Шептицького.
Наголошено, що серед суспільно-географічних напрацювань вченого
одними з центральних є його дослідження проблем географії України.
А. Жуковським досліджувалася практично вся предметна область суспільної
географії України, її основні напрямки – компонентні, комплексні та
інтегральні. При цьому суспільно-географічні вивчення природи, населення та
господарства країни здійснювались ним на різних рівнях та масштабах.
Встановлено, що А. Жуковського в географії України, насамперед, цікавили
проблеми географії населення. Цей інтерес проявляється у написаній у
співавторстві праці «Українці», яка розкриває визначення поняття «українці»;
демографічно-статистичні дані; етнографічні особливості; національну
свідомість та ін. Праці «Історія України» та «Україна в 1917 – 1980 роках
(Хронологічна таблиця)» описують важливі історико-географічні проблеми
країни на які звертає увагу А. Жуковський.


6Розкрито географо-педагогічну діяльність Аркадія Жуковського, якій він
присвятив багато років свого життя. Особлива увага приділена його праці в
Українському Вільному Університеті, де власне він і захистив свою першу
докторську роботу. Починав свій шлях академік як викладач, потім доцент,
згодом професор та продекан філософічного факультету. Відзначено, що увесь
цей час А. Жуковський був близький із географічною наукою. Встановлено, що
професором А. Жуковським у стінах УВУ підготовлено 14 докторів філософії,
теми робіт більшості із яких були дотичними до суспільної географії. Звернено
увагу на його працю «Історія й географія на викладах українознавства», що
містить цінні та важливі вказівки та поради до викладання географії, які
зберегли свою актуальність і до сьогодні.
Розкрито картографічну та енциклопедичну суспільно-географічну
спадщину Аркадія Жуковського. Виявлено велику кількість картографічних
матеріалів, автором та співавтором яких був А. Жуковський. Надзвичайно
цінною та інформативною є карта «Етнографічна мапа Буковини» (додаток до
книги «Буковина – її минуле і сучасне»), яка розкриває та картографічно
візуалізує етнографічний склад краю за даними перепису 1910 року. Подається
інформація про кількість громад – загалом на Буковині нараховується 341
громада, а величина діаметру кругової діаграми пропорційно відповідає
кількості населення у громаді. У 28 громадах українці не були представлені
взагалі, натомість у 64 громадах зовсім не було румунів, а саме: українців не
було зовсім у 14 громадах повіту Гурагумора, 6 громадах повіту Радівці, у 5
громадах – Сучави, у 2-х громадах у Кимполюнгу, одній громаді у Сереті.
Отже, у 313 громадах з 341 (92%) була представлена українська людність. У
той же час лише у 277 громадах (81 %) у тій чи іншій мірі жило румунське
населення. У розглядуваному розділі надається також інформація про кількість
та особливості розселення україномовного, німецькомовного, румуномовного
населення на території Буковини.
Безцінним картографічним твором Аркадія Жуковського є створена у
співавторстві із В. Кубійовичем «Карта України». Однією з найцінніших


7переваг карти є визначення меж української суцільної і мішаної національної
території станом на 30-ті роки ХХ ст. Загалом розглядувана карта є
загальнотопографічною і охоплює територію від Попраду на заході до
Каспійського моря на сході, на півночі сягає околиць Нарви, на південь –
«впирається» в Кавказькі гори.
Висвітлені основні складові наукової та прикладної цінності розроблених
А. Жуковським зі співавторами картосхем з другого тому «Ukraine. A Concise
Encyclopaedia», що характеризують національну економіку України, тобто
соціально-економічні карти. Проаналізована 21 картосхема, що охоплюють такі
сфери: важка промисловість; легка індустрія; сільське господарство. Остання
серія карт характеризує: особливості посівних площ під різними
сільськогосподарськими культурами; тваринництво; лісові ресурси; водні
ресурси; транспорт і комунікації. Наступна значна частина карт у «Ukraine.
A Concise Encyclopaedia», що цілком закономірно, присвячена українській
діаспорі, яка об’єднує українців, що знаходяться поза ядром українського
етносу.
Аргументовано доведено, що географо-енциклопедична діяльність Аркадія
Жуковського – одна із центральних ланок його творчості, що реалізована у
таких фундаментальних виданнях – Енциклопедія Українознавста, Англомовна
Енциклопедія Українознавства, Енциклопедія Сучасної України, Енциклопедія
Української Діяспори. Досліджені гасла Аркадія Жуковського, які мають
суспільно-географічне спрямування. Детально опрацьована Англомовна
Енциклопедія Українознавства, що містить 235 праць вказаної сфери
дослідження. Серед них виділені такі галузі: політична географія, історична
географія та історія географії, суспільно-географічне країнознавство, географія
релігій, суспільна географія України.
Отже, наукова новизна проведеного нами дослідження в тому, що у ньому
вперше здійснено системну оцінку суспільно-географічного доробку академіка
Аркадія Жуковського: розроблено періодизацію основних віх становлення та
розвитку Аркадія Жуковського як географа, педагога, картографа,


8енциклопедиста; створено «Картосхему життєдіяльності Аркадія
Жуковського»; зібрано, систематизовано, проаналізовано суспільно-географічні
праці вченого (486); проведено аналіз суспільно-географічних праць академіка,
відповідно до напрямів географії, які вони розкривають; удосконалено систему
методів оцінки географо-педагогічної діяльності Аркадія Жуковського;
отримали подальший розвиток: напрями, підходи до аналізу картографічних
праць вченого у різних виданнях; оцінка та узагальнення суспільно-
географічних гасел А. Жуковського у Енциклопедії Українознавства, зокрема в
англомовній «Encyclopedia of Ukraine», при цьому нами виявлено та
опрацьовано 235 праць географічного спрямування.
Отримані наукові результати дисертаційного дослідження можуть мати
практичне значення:
- при розробці цілісної історії суспільно-географічної думки в Україні;
- для відновлення українських пріоритетів, відродження забутих імен в
географії;
- для поглибленого дослідження наукової діяльності академіка
А. Жуковського та його внеску у розвиток суспільно-географічної
науки;
- для розширення наукового спектру досліджуваних проблем у сфері
географії.
Ключові слова: академік Аркадій Жуковський, суспільна географія,
географічна картографія, політична географія, історична географія,
країнознавство, сакральна географія, педагогічна та енциклопедична діяльність.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
Пов'язані автори:
Жуковський Аркадій
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.