Ірина Вялкова » Преса Донецької області періоду незалежності України: проблематика, типологія (1991–2012 рр.)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Преса Донецької області періоду незалежності України: проблематика, типологія (1991–2012 рр.)

Дисертація
Написано: 2017 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 04.06.2018
Твір змінено: 04.06.2018
Завантажити: pdf див. (2,9 МБ)
Опис: Вялкова І. О. Преса Донецької області періоду незалежності
України (19912012 рр.): проблематика, типологія. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із
соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія
журналістики. – Маріупольський державний університет, Львівський
національний університет імені Івана Франка. – Маріуполь, Львів, 2017.
Дисертація присвячена комплексному аналізу преси Донецької області
періоду незалежності України (19912012 рр.). Наслідування
загальносвітовим та загальноукраїнським тенденціям в розвитку друкованих
видань досліджуваної території органічно поєднується з суто регіональними
факторами, які й стають визначальними в процесі формування сегменту
друкованих періодичних видань в інформаційному просторі області.
Розвиток друкованих ЗМІ в період 19912012 рр. відбувається у
відповідності до специфіки досліджуваної території, віддзеркалюючи стан,
трансформаційні зміни та тенденції розвитку суспільного життя регіону.
Поява та розвиток окремих груп видань зумовлені підвищенням інтересу до
певних сфер суспільного життя, окресленням актуальних проблем
сучасності. Формування сегменту періодичних друкованих видань
відбувається відповідно до тенденцій розвитку багатовекторного суспільного
життя досліджуваного регіону та є співзвучним актуальним запитам
громадськості.
У першому розділі «Преса Донецької області як предмет наукових
студій» проаналізовано журналістикознавчі праці, присвячені пресі
Донецької області 19912012 рр., систематизовано та узагальнено інші
джерела; розглянуто теоретичні засади типології періодичних друкованих
видань, а також наукові основи жанрової ідентифікації журналістських
текстів. 3

Детально описані та систематизовані існуючі на сьогодні матеріали
щодо історії преси досліджуваної області дозволили виокремити в
джерельній базі дослідження шість груп (дослідження журналістикознавців,
які аналізують пресу Донецької області попередніх часів; роботи, які
присвячено висвітленню сучасного стану ринку періодики в країні загалом, а
також характеризують окремі типи видань України та залучають відомості
про видання Донецької області; роботи науковців з інших галузей науки, які
залучають до своїх досліджень аналіз преси Донецької області в окремих
аспектах; результати моніторингових досліджень преси Донецької області;
журналістські матеріали в друкованих засобах масової інформації, які
висвітлюють діяльність періодичних видань Донецької області; книги та
брошури, які видавалися самими редакційними колективами; вони
найчастіше виходили до ювілею видання та містили відомості з історії газети
чи журналу, узагальнювали їх досвід за роки існування).
Констатовано відсутність в українському журналістикознавстві
комплексного ґрунтовного дослідження про пресу Донецької області з часів
проголошення незалежності України до сьогодні. Наукові дослідження,
присвячені власне пресі зазначеної території, починають з’являтися тільки в
другій половині 90-х років ХХ ст. Найбільш вивченим можна вважати період
18381917 рр., коли сучасна територія Донецької області була частиною
Катеринославської губернії. Преса Донецької області часів СРСР,
представлена обмеженою кількістю видань, не ставала об’єктом наукових
зацікавлень сучасних журналістикознавців. Початкові роки розбудови
незалежної держави, які значно вплинули на формування якісно та кількісно
нового інформаційного простору області, також здебільшого залишилися
поза увагою науковців. Наступний період, представлений в
журналістикознавчих наукових розробках,  це власне сучасна преса області
(під сучасною маємо на увазі періодичні видання кінця ХХ  початку ХХІ
ст.). Але це здебільшого згадки про окремі видання, що виходять друком на
території Донецької області, подекуди їх аналіз в контексті досліджуваної 4

науковцем теми. Що стосується робіт науковців з інших галузей науки, то в
них преса Донецької області слугує здебільшого не предметом дослідження,
а лише емпіричним матеріалом, на базі якого ґрунтуються теоретичні засади
наукових розробок.
Спираючись на досвід провідних журналістикознавців та впорядковані
і розширені критерії типології друкованих видань, враховуючи загальну мету
дослідження, яка полягала в комплексному аналізі преси Донецької області
19912012 рр., та виходячи зі специфіки досліджуваної території,
дисертанткою уточнено та доповнено перелік критеріїв, за якими надалі
аналізувалися окремі сегменти друкованого інформаційного простору: вид
видання, цільове призначення, цільова аудиторія (читацьке призначення),
тематичне наповнення, жанрові пріоритети, сфера розповсюдження, місце
розташування редакції, засновник, мова видання, тираж, обсяг, формат,
періодичність, наявність / відсутність передплати (передплачуване /
непередплачуване видання).
У другому розділі «Типологічні характеристики друкованих
періодичних видань Донецької області 19912012 рр.» надано загальну
характеристику друкованого інформаційного простору області (окремо
проаналізовано пресу національних меншин, релігійні, спеціалізовані
морські, культурно-просвітницькі та спортивні видання, а також альманахову
журналістику); визначено місце в ньому передплачуваних друкованих
видань.
Перший підрозділ «Загальна характеристика друкованих ЗМІ області»
присвячено аналізу загальної структури комплексу друкованих видань,
здійснено опис їх типологічних особливостей та виокремлено основні
тенденції розвитку за досліджуваний період.
Зосереджено увагу на друкованих виданнях національних меншин
Донецької області, а саме: «Алеф», «Менора», «Наша жизнь в диаспоре и
дома», «Барух га-Шем», «Zrodlo», «Polacy Donbasu», «Конгресс 5

Азербайджана», «Содружество», «Армянский вестник – Наири», «Камбана»,
«Хронос», «Эллины Украины».
Визначено типологічні особливості та динаміку розвитку релігійної
преси Донецької області 19912012 рр., а саме: журнали «Истина сегодня»,
«Лехаим» / «За жизнь», «Аидишэ мамэ», «Гость», «Живой родник», «Радость
моя», «Праведность и мир», газети «Вестник пришествия», «Махасангха»,
«Світло Христове», «Донбасс православный», «Горловские епархиальные
ведомости», «Добропольские православные ведомости церкви Преподобного
Амвросия Оптинского», «Голос истины», «Христианство сегодня»,
«Православный вестник», «Будьте совершенны», «Авеста», «Жатва»,
«Мариуполь христианский», «Новое поколение», «Серпанок», «Звезда
Иисуса», «Новая жизнь с Богом», «Ковчег», «Каλіμερа», «Стезя праведных»,
«Христианские вести», «Вышел сеятель сеять», «Возрождение», «Слово
жизни», «Добрые новости», «Голос в пустыне», «Преображение»,
«Ясинівський коксохімік», «Жемчуг веры», «Добрые известия», «Главный
перекресток», «Рассвет» та ін.
Здійснено аналіз специфічного сегменту інформаційного простору
області  спеціалізованих морських видань, в контексті дослідження яких
детально проаналізовано газету «Азовский моряк» (м. Маріуполь) в
історичному та жанрово-тематичному аспектах.
Досліджено сегмент культурно-просвітницьких видань (серед
широкого спектру видань Донецької області всього 6 культурно-
просвітницьких, що складає приблизно 0,5 % від загальної кількості
зареєстрованих видань: «Орифламма», «Приложение к вестнику
«Орифламма», «Вадим Писарев», «Менора», «Хронос», «Казачий вестник»),
зосереджено основну увагу на виданні «Орифламма», як такому, що
відрізняється найбільшою поширеністю, відносною стабільністю, постійним
розвитком та вдосконаленням.
Проаналізовано спортивні видання (в Донецькій області серед 1450
зареєстрованих видань 15 спортивних, хоча, як це зазвичай відбувається на 6

практиці, видань суто спортивної тематики в області дещо більше: 4 журнали
(«"ФК Шахтер"  ежегодник"», «Донецкий Спорт», «Мой Шахтер»,
«Шахтар»), три з яких тематично пов'язані з відомим футбольним клубом
«Шахтар»; 11 газет («Спорт и бизнес», «Физкультура и спортивные походы»,
«Донбасс футбольний», «Ринг», «Ильичевец – Спорт», «Букмекер», «Мир
единоборств», «Чемпион», «eXtreme Donbassa», «Голеадор», «Спорт
Донбасса»); надано загальну характеристику сучасних найпопулярніших
спеціалізованих спортивних видань Донецької області: журнали «Шахтар» та
«Ринг», газета «Спорт-арена».
Здійснено комплексне дослідження маріупольських альманахів
19912012 рр. («Азовский морской альманах», «Маріуполь», «Прибой»,
«Территория детства», «Симфония труда и слова» та ін.): досліджено
кількість виходу маріупольських альманахів у світ за роками;
схарактеризовано їх жанрово-тематичне наповнення; здійснено розподіл на
групи в залежності від особливостей наповнення; розглянуто матеріали в
місцевій та регіональній пресі, які висвітлювали діяльність редакційних
колективів маріупольських альманахів, що сприяло розширенню меж
популяризації даного типу видань.
У другому підрозділі «Передплачувані друковані видання 20002012
років» здійснено аналіз таких видань, що внесені до каталогу передплати, за
видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження та ін.
Зауважується, що існують певні розбіжності між великою кількістю
зареєстрованих в області видань та малою часткою видань, які потрапили до
каталогу передплати протягом зазначених років. Це зумовлено декількома
чинниками: по-перше, деякі зареєстровані видання розповсюджуються тільки
вроздріб або видаються без певної регулярності; по-друге, існують
безкоштовні видання; по-третє, велика кількість видань тільки зареєстрована,
але не видається, адже в Україні не велася реєстрація видань, які припинили
існування, і не проводилася відміна державної реєстрації видання у зв’язку з
припиненням виходу. 7

У третьому розділі «Засоби інтеграції місцевих та обласних
друкованих ЗМІ в загальноукраїнський та світовий інформаційний
простір» проаналізовано діяльність спеціалізованих організацій та установ зі
співпраці з журналістами в Донецькій області; надано характеристику стану
поширення інформації про друковані ЗМІ області через висвітлення їх
діяльності на сторінках всеукраїнського часопису «Журналіст України»
(20052011 роки); визначено читацькі пріоритети аудиторії періодичних
друкованих видань Донецької області.
Розглянуто діяльність журналістських спілок та організацій, створених
для надання допомоги журналістам друкованих засобів масової інформації, в
Донецькій області. Висвітлено діяльність установ, об’єднань та організацій
Донецької області, що сприяють журналістській діяльності, регулюють
правові та етичні норми журналіста, допомагають йому у разі професійних
конфліктів, створюють сприятливі умови для підвищення професійного рівня
працівників ЗМІ. Відповідно до цього зосереджено увагу на таких
організаціях, як Національна спілка журналістів України (НСЖУ), Донецька
обласна спілка журналістів НСЖУ, Маріупольська міська організація НСЖУ,
Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької
облдержадміністрації, Донецька медіа-профспілка, медіа-адвокатура та
Інститут Розвитку Регіональної Преси (ІРРП) та ін.
Проаналізовано публікації на сторінках журналу «Журналіст України»,
присвячені діяльності друкованих ЗМІ Донецької області, виокремлено та
систематизуємо їх за певними ознаками (тематика та проблематика, жанри,
рубрики, персоналії, яким присвячено публікації, або які є їх авторами),
визначено основні тенденції та засоби висвітлення діяльності друкованих
ЗМІ зазначеного регіону. Здійснено контент-аналіз 82 номерів журналу,
виокремлено близько 250 публікацій, які так чи інакше пов'язані з діяльністю
друкованих ЗМІ Донецької області. Усі їх розподілено на 9 тематичних груп.
Викладено результати анкетування серед читачів періодики
досліджуваної території, яке проводилося самостійно за розробленою 8

автором анкетою протягом січня – травня 2012 року з 3500 респондентами в
різних містах та районах Донецької області. Анкета містить 15 питань,
відповіді на які дозволили виділити провідні видання області, тематичні
пріоритети читачів, ступінь зацікавленості послугою передплати та новинами
різної за охопленням території, обізнаність у впровадженні нових
інформаційних технологій в роботу редакцій та ін.
Зроблено висновок, що розвиток друкованих періодичних видань
Донецької області в період 19912012 рр. відбувається у відповідності до
специфіки досліджуваної території, віддзеркалюючи стан, трансформаційні
зміни та тенденції розвитку суспільного життя регіону. Поява та розвиток
окремих груп видань зумовлені підвищенням інтересу до певних сфер
суспільного життя, окресленням актуальних проблем сучасності.
Формування сегменту періодичних друкованих видань відбувається
відповідно до тенденцій розвитку багатовекторного суспільного життя
досліджуваного регіону та є співзвучним актуальним запитам громадськості.
Додаток А, Додаток Б, Додаток В містять інформацію про
передплачувані друковані видання Донецької області 20002012 років
(обласні газети, журнали та місцеві видання) у вигляді алфавітного
покажчика (здебільшого з анотацією да видання) із зазначенням року
видання, мови видання, періодичності виходу на рік / півріччя, формату,
полосності, обсягу реклами.
Додаток Г «Висвітлення діяльності друкованих засобів масової
інформації Донецької області на сторінках спеціалізованого
всеукраїнського часопису «Журналіст України» (20052011 роки):
анотований покажчик» містить перелік матеріалів в журналі «Журналіст
України» за період 20052011 років в хронологічному порядку із
зазначенням автора матеріалу, назви, сторінки, рубрики, під якою вийшов
матеріал, та анотації до тексту.
У Додатку Д надано список публікацій здобувача за темою дисертації
та відомості щодо апробації результатів дисертації.
Ключові слова: преса, проблематика, типологія, газета, журнал,
видання, регіональна преса, Донецька область.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.