Оксана Скобнікова » Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах

Дисертація
Написано: 2019 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 20.09.2020
Твір змінено: 20.09.2020
Завантажити: pdf див. (2.6 МБ)
Опис: Скобнікова О.В. Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти
репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах
та кінотекстах. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю 10.02.04 ,,Германські мови”. – Національний технічний
університет України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Міністерство освіти і науки України, Чернівці, 2019.
Дисертацію присвячено дослідженню засобів вираження концепту
FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах і спрямовано
на встановлення мультимодальної специфіки реалізації змісту та структури
концепту FAMILY як елементу американської лінгвокультури. Важливим є
виявлення лінгвальних та екстралінгвальних особливостей репрезентації цього
концепту в американській лінгвокультурі, зокрема в американських
національних корпусах та сімейних кінотекстах.
У першому розділі репрезентовано ключові теоретичні засади
дослідження концептів, охарактеризовано лінгвокультурний концепт FAMILY
як один із ключових концептів для розуміння національного характеру та
світогляду народу, проаналізовано останні наукові розвідки, присвячені
дослідженню цього концепту вітчизняними та зарубіжними мовознавцями,
аргументовано вибір кінотексту як типу мультимодального тексту та
продуктивної царини актуалізації концепту FAMILY, визначено місце
кіносценарію в лінгвальній системі кінотексту, обґрунтовано вибір художніх
сімейних кінотекстів як матеріалу дослідження репрезентації концепту
FAMILY, а також розкрито особливості використання корпусного підходу до
дослідження цього концепту.
Концепт витлумачено як дискретне ментальне утворення, що є базовою
одиницею розумового коду людини, володіє відносно впорядкованою
внутрішньою структурою, являє собою результат пізнавальної (когнітивної) 3
діяльності особистості та несе комплексну інформацію про предмет або явище,
що відображається, про інтерпретацію конкретної інформації суспільною
свідомістю і відношення особистості до цього явища або предмета.
Лінгвокультурний концепт визначено як багатокомпонентне утворення, яке в
силу своєї культурної маркованості є основною одиницею репрезентації
культури в мові, що містить знання про навколишній світ та індивідуальний
досвід особистості, відображається в людській свідомості та має властивість
лінгвальної та екстралінгвальної експлікації. У контексті дослідження кінотекст
як царину репрезентації лінгвокультурного концепту FAMILY визначено як
цільне і завершене мультимодальне повідомлення, виражене за допомогою
вербальних та невербальних знаків, організоване відповідно до задуму
колективного функціонально диференційованого автора за допомогою
кінематографічних кодів, зафіксоване на матеріальному носії, призначене для
відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами.
У другому розділі представлено комплексну методику та інструментарій
аналізу концепту FAMILY, актуалізованого в американських національних
корпусах та кінотекстах. Окреслено комплексний підхід до дослідження
лінгвокультурного концепту FAMILY, представлено поетапність проведення
дослідження, визначено його методологію та методологічний інструментарій,
висвітлено роль асоціативного експерименту в проведеному дослідженні,
розглянуто методику створення власного корпусу сімейних контекстів та
обґрунтовано використання семіотичного аналізу концепту FAMILY з огляду
на його мультимодальну реалізацію. Процедура дослідження охоплювала три
етапи, спрямовані на встановлення структури лінгвокультурного концепту, яка
об’єднує поняттєвий, образний, ціннісний і значущісний складники, та на
розроблення його концептуальної та когнітивної моделі.
Третій розділ присвячено комплексному дослідженню концепту FAMILY
на матеріалі американських національних корпусів, а саме ідентифікації
поняттєвого складника, ціннісного складника, який визначає пов’язані з
концептом FAMILY асоціації, значущісного складника, що засвідчує 4
номінативну щільність концепту, образного складника, який фіксує
концептуальні метафори та о́брази, що підтримують досліджуваний концепт у
мовній свідомості представників американської лінгвокультури. Поняттєвий
складник концепту FAMILY досліджено шляхом визначення імені концепту,
тобто його домінантної лексеми, на підставі аналізу номінативної щільності,
словотвірного потенціалу та синонімічного ряду; та утворення субстантивного
мікрополя номінативного поля концепту, у складі якого виділено чотири групи,
що репрезентують цей концепт з опертям на склад сім’ї за допомогою
дефініційного і структурно-семантичного аналізів. В складі образного складника
виділено комбінацію концептуальних метафор, які фіксують концепт у мовній
свідомості, та за допомогою методу систематизації згруповано їх у 8
концептуальних кодів; а також три тематичні групи зображень, представлених
пошуковою системою GOOGLE на запити American family та family in America.
Ціннісний складник схарактеризовано із застосуванням методики вільного
асоціативного експерименту, у якому взяли участь 218 американців, та
визначено 7 тематичних груп асоціацій. Серед асоціацій виділено реакції з
позитивною, нейтральною та негативною конотацією та доведено, що в
свідомості американців позитивне ставлення до сім’ї переважає. Значущісний
складник досліджено на матеріалі двох національних корпусів: статичного
Brown University Standard Corpus of Present-Day American English та
динамічного Corpus of Contemporary American English. На екстралінгвальному
рівні виокремлено три тематичні групи, а саме расова належність членів сім’ї,
склад сім’ї та символіка сім’ї.
У четвертому розділі досліджено конвергенцію вербальних та аудіо-
візуальних засобів реалізації концепту FAMILY в американських
мультимодальних кінотекстах, а саме: визначено особливості актуалізації
концепту FAMILY в корпусі американських сімейних кінотекстів та
сконструйовано фреймову модель концепту, висвітлено інтермодальний зв’язок
засобів його репрезентації в кінотекстах, проведено компаративний аналіз
актуалізації в корпусі ВС, зображеннях GOOGLE та корпусі Corpus of American Family Movies (CAFM). В результаті зіставлення кількісних показників,
отриманих в результаті опрацювання корпусу кінотекстів та референтного
корпусу з’ясовано, що кінотексти, що входять до досліджуваного корпусу, є
сімейно-орієнтованими. Серед лексем-вербалізаторів, які маркують ключові
поняттєві ознаки концепту FAMILY, найчисельнішою групою визначено
nuclear family, що засвідчує те, що до фокусу інтересу сімейного кіно потрапляє
традиційна сім’я, що складається з батьків та їхніх дітей. З’ясовано, що концепт
FAMILY в корпусі CAFM аксіологічно позитивно маркований. На
екстралінгвальному рівні концепт експлікують такі о́брази, як нуклеарна сім’я,
що належить до етнічної європеоїдної раси, сімейний обід, сімейний
відпочинок, сімейні фотографії, обійми, національний прапор.
Репрезентація концепту FAMILY, реалізована в кінотекстах як на
лінгвальному, так і на екстралінгвальному рівнях, здебільшого збігається зі
змістом цього концепту в американських національних корпусах, хоча
зафіксовано певні відмінності. Використання інтермодально пов’язаних
лінгвальних та екстралінгвальних засобів, що об’єктивують уявлення
американців про сім’ю, спрямоване на формування в глядача позитивного
уявлення про американську сім’ю та передачу традиційних сімейних цінностей.
Ключові слова: концепт, лінгвокультура, лінгвокультурний аспект,
лінгвосеміотичний аспект, структура концепту, національний корпус,
кінотекст.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.