Роман Шуляр » Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів

Дисертація
Написано: 2019 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 19.05.2019
Твір змінено: 19.05.2019
Завантажити: pdf див. (7.3 МБ)
Опис: Шуляр Р.В. Формування та розвиток економіко-управлінського
інструментарію забезпечення бізнес-процесів. – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
(доктора наук) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет
«Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019.
У дисертації запропоновано вирішення науково-прикладної проблеми
формування економіко-управлінського інструментарію, розвитку на його основі
теоретико-методологічних підходів до формування гнучких та адаптивних
систем управління бізнес-процесами з метою забезпечення їх якості на
підприємствах. Актуальність даної наукової проблеми та необхідність
дослідження шляхів її вирішення підтверджується результатами проведеного
аналізування сучасного етапу розвитку підприємницьких структур та умов їх
динамічної та швидкозмінної економічної діяльності в умовах зростання потреби
підвищення інвестиційної привабливості та впливу євроінтеграційних процесів.
Виявлені тенденції у середовищі компаній, які вимагають активного реагування
на динаміку довкілля, а гнучкі та адаптивні управлінські підходи мають
допомогти випереджати настання змін та плавно перебудовувати систему
управління бізнес-процесами підприємств задля ефективного їх функціонування,
забезпечення досягнення якісних та кількісних показників. Економіко-
управлінський інструментарій менеджменту бізнес-процесів підприємств,
сформований на основі методичних підходів щодо гнучкого реагування бізнес-
процесів на зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ, оцінювання потреб
адаптування системи менеджменту, тобто, потреб впровадження нових
методичних підходів, дозволяє вийти на нові показники якості бізнес-процесів,
виявляти негативні сторони їх протікання та скеровувати у більш ефективне 3

русло. Для цього у дисертацій розроблені показники для моніторингу та
оцінювання бізнес-процесів та якості їх перебігу, які враховують показники
ефективності планованих зміни у системі менеджменту, її адаптування у разі
настання подій, чинників, явищ та умов, які система на основі наявного
інструментарію не здатна подолати і потребує змін з метою подолання відхилень
у діяльності підприємства.
Економіко-управлінський інструментарій забезпечення бізнес-процесів у
системі управління підприємствами є необхідним арсеналом методів підтримки
гнучкості, адаптивності та забезпечення якості бізнес-процесів. Розроблений,
обґрунтований та запропонований у дисертації інструментарій є невід’ємною
складовою сучасної системи управління підприємствами у розрізі уваги до їх
бізнес-процесів. Інструментарій спрямований на вчасне розпізнавання
шкідливого впливу середовища на підприємстві, подолання відхилень у якісних
та кількісних показниках протікання та результативності бізнес-процесів.
Протягом дослідження виявлено, що найчастіше встановлення для бізнес-
процесів очікуваних параметрів розвитку не дає дієвого результату щодо
результативності управління ними. Саме процеси протікання бізнес-процесів
ставлять завдання якнайкраще та прецизійно відстежувати особливості їх
протікання застосовуючи моніторинг, поточне контролювання показників
якості, перегляд та порівняння базових моделей бізнес-процесів на основі
концепції бенчмаркінгу, систематичне оптимізування управлінських рішень у
системі управління якістю, ранжування бізнес-процесів за важливістю за
показниками вертикальної інтегрованості, створення конкурентного середовища
на вході бізнес-процесів, гнучкого управління якісними та кількісними
параметрами тощо. У доповнення до класичних методів управління бізнес-
процесами, які базуються на їх моделюванні, реінжинірингу та управлінні
якістю, розроблений у дисертації економіко-управлінський інструментарій
акцентує увагу менеджменту на такі параметри як гнучкість та адаптивність
бізнес-процесів як способах забезпечення якості їх результатів. 4

У першому розділі «Теорія та практика формування і розвитку економіко-
управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів» розкрито сутність
та значення економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-
процесів підприємств, розглянуто місце та роль окремих елементів та
інструментів у системі управління підприємством, а також наведено їх
характерні особливості.
Встановлено, що для формування економіко-управлінського
інструментарію в системі управління бізнес-процесами підприємств у
практичній діяльності виокремлюють сектори якості, гнучкості та адаптивності
бізнес-процесів, які своєю чергою пов’язані проміжними етапами моніторингу
цільових показників управління. Сформована структурно-логічна послідовність
формування та розвитку економіко-управлінського інструментарію
забезпечення бізнес-процесів дає можливість розрізнити ознаки гнучкості та
адаптивності управління якістю бізнес-процесів. Саме ці їх ознаки переносять
увагу до наявного та потенційного інструментарію системи менеджменту, який
найбільш доцільний для використання у певних обставинах та ситуаціях.
У другому розділі «Концепція формування та розвитку економіко-
управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів» розкрито й
охарактеризовано основні закономірності формування та розвитку економіко-
управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів, принципи їх
формування та розвитку, а також концептуальні засади активізовування
гнучкості та адаптивності у системі управління якістю бізнес-процесів. На основі
дослідження статистики та змісту міжнародних стандартів управління якістю
зроблено висновок про те, що сучасні їх вимоги до адаптивності та гнучкості
систем управління якістю бізнес-процесів передбачають наявність економіко-
управлінського інструментарію безперервного покращення, постійних змін та
удосконалення. Розроблено аналітичну модель зв’язків окремих розділів у
міжнародному стандарті у контексті підтримки адаптивності та гнучкості систем
управління якістю бізнес-процесів, сформована на основі аналізування та
порівняння змісту та вимог міжнародних стандартів якості, обґрунтовує вимоги 5

до формування економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-
процесів підприємства. На основі вивчення досвіду діяльності досліджених
підприємств та опитування їх менеджменту розроблено рекомендації щодо
формування гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів
з урахуванням необхідності подолання опору змінам з боку персоналу
підприємства.
На підставі опитувань керівників досліджених підприємств узагальнено та
розглянуто основні принципи формування та управління командою із
забезпечення якості бізнес-процесів підприємств. Принципи передбачають
застосування механізмів реалізації привілейованого статусу учасника команди з
якості в організації, об’єднання та зосередження роботи навколо центрального
менеджера (представника керівництва з якості), зосередження уваги на
управлінні конфліктами як в команді, так і між підрозділами підприємства.
У третьому розділі «Аналізування економіко-управлінського
інструментарію забезпечення бізнес-процесів» удосконалено комплексний
метод аналізування економіко-управлінського інструментарію забезпечення
бізнес-процесів розкрито принципи діагностування стану економіко-
управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів, узагальнено
світовий досвід формування та розвитку економіко-управлінського
інструментарію забезпечення бізнес-процесів. На основі дослідження та
порівняння методів оцінювання характеристик гнучкості, адаптивності та якості
бізнес-процесів досліджених підприємств розроблено групу показників для
оцінювання адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів: коефіцієнт
потенціалу адаптивності, коефіцієнт доцільності адаптації та коефіцієнт
результативності адаптації систем управління якістю підприємств.
Розроблено рекомендації щодо оцінювання діяльності підприємства для
формування чинників стійкості його функціонування в умовах гнучкості та
адаптивності бізнес-процесів. на основі цих рекомендацій сформовано
причинно-наслідкову діаграму гнучкості–ефективності системи управління
якістю бізнес-процесів підприємств. Сформовано послідовність історичної 6

трансформації шкіл з управління якістю бізнес-процесів. Ця послідовність
встановила значення гнучкості та адаптивності системи управління якістю
бізнес-процесів у різні періоди, різних школах та вченнях найвідоміших
розробників.
У четвертому розділі «Моделювання гнучкості та адаптивності у системі
управління якістю бізнес-процесів» розглянуто види моделей формування та
розвитку гнучкості та адаптивності у системі управління якістю бізнес-процесів,
досліджено оптимізування економіко-управлінських рішень в умовах
забезпечення гнучкості, адаптивності та якості бізнес-процесів, а також
охарактеризовано переваги та недоліки порівняльної моделі бенчмаркінгу
гнучкості, адаптивності та якості бізнес-процесів.
Оскільки, як відомо з теорії, моделювання бізнес-процесів дає змогу
відображати процеси у формі потоків робіт у вигляді спрощеної формальної
моделі послідовних операцій, оптимальним способом їх моделювання з огляду
на характеристики гнучкості та адаптивності є формування карт методів
управління якістю бізнес-процесів.
На основі власних спостережень на досліджених підприємствах
рекомендовані методичний підходи до порівняльного оцінювання гнучкості
систем управління якістю з метою моніторингу необхідності адаптації системи
управління якістю бізнес-процесів підприємств. На основі порівняльного
оцінювання окремих методів управління якістю у системах управління якістю за
результатами роботи оцінюють гнучкість, а за результатами впровадження
окремих методів та систем якості бізнес-процесів на підприємстві – адаптивність
систем менеджменту якості бізнес-процесів.
За даними опитування фахівців на досліджених підприємствах визначено
залежність факторів прийняття рішень у сфері якості, а саме – потреби в
фінансуванні можуть визначати ефект від рішень, ефект залежить від рівня
фінансування, час може бути важливішим за ефект, ефект переважає за
важливістю часові межі, фінансові потреби важливіші за межі часу, час
збільшуватиме потреби в інвестиціях. Ці фактори дозволили ідентифікувати 7

види ігор, які можна змоделювати у групах (гуртках) з якості для оптимізування
управлінських рішень та варіанти постановки завдань щодо застосування теорії
ігор для оптимізування рішення у системі управління якістю бізнес-процесів.
Проведено оцінювання методів забезпечення якості у прикладі з
машинобудівним підприємством для формування змішаної форми гри з
оптимізування та побудовано матрицю гри для вибору рішення за пріоритетом
витрат часу та матеріальних витрат на його реалізацію, а також матрицю гри для
вибору рішення за показниками відношення надійності виробу до витрат часу та
матеріальних витрат на його реалізацію.
На основі вивчення теорії та практики управління складено інструментарій
бенчмаркінгового порівняння бізнес-моделей. Порівняння якості діяльності
підприємств, їхньої конкурентоспроможності супроводжується певною
винагородою за досягнення у сфері якості. Під час дослідження проаналізовано
світову практику премій та конкурсів з якості. Власні опрацювання автора на
основі концепцій управління якістю та досвіду досліджень підприємств
дозволили розробити низку рекомендацій щодо використання можливості,
ризиків та окреслити шляхи подолання ризиків участі підприємств у конкурсах
та преміях з якості як частини концепції бенчмаркінгу.
У п’ятому розділі «Оцінювання економічного впливу інструментів
гнучкості та адаптивності на якість бізнес-процесів» розглянуто Економічні
показники оцінювання гнучкості, адаптивності та якості бізнес-процесів,
розвинуто витратоорієнтовані підходи до оцінювання гнучкості, адаптивності та
якості бізнес-процесів, а також розвинуто підходи до забезпечення ефективності
економіко-управлінського інструментарію гнучкості, адаптивності та якості
бізнес-процесів.
На основі дослідження підприємств удосконалено послідовність бізнес-
процесів у ланцюгу створення доданої вартості підприємства з урахуванням
коефіцієнтів їх вертикального інтегрування та мультиплікатора витрат. На
основі цього розроблено показник визначення якості входу бізнес-процесів на
підставі окремих фактів постачання, який передбачає, що кожну поставку з
дефектами градуюють та оцінюють залежно від реакції постачальників, значення
важливості дефектів та частоти їх виникнення (виявлення).
Для оцінювання вагомості окремого бізнес-процесу у вертикалі створення
доданої вартості підприємством у роботі запропоновано використовувати
коефіцієнт «ваги вертикальної інтеграції» з урахуванням величини можливих
додаткових витрат у разі виникнення відхилення на попередніх стадіях
виробничого ланцюга (мультиплікатор витрат).
Дослідження на підприємствах дали змогу сформувати, виявити та
змоделювати певну ієрархію документації, яка стосується проблематики систем
забезпечення якості промислового підприємства. Цілями формування певної
системи документації на підприємстві є не лише прагнення до відповідності
міжнародним стандартам систем якості, але й знаходження оптимального складу
об’єктів та суб’єктів документообігу. Для вирішення цього завдання необхідно
виконати декілька кроків: 1) розглянути важливі питання адміністративних
аспектів менеджменту якості підприємств; 2) оцінити вагу управління якістю у
контексті постійного розвитку та трансформації суб’єктів господарської
діяльності, адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища; 3)
запропонувати підходи щодо застосування класифікатора документів для
розміщення та пошуку інформації стосовно систем якості на підприємстві.
Ключові слова: бізнес-процеси, економіко-управлінський інструментарій,
управління, забезпечення якості, гнучкість, адаптивність.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.