Тетяна Семененко » Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової нестабільності
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової нестабільності

Дисертація
Написано: 2019 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 16.04.2019
Твір змінено: 16.04.2019
Завантажити: pdf див. (7.1 МБ)
Опис: Семененко Т. М. Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової
нестабільності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини. – ДВНЗ Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, Київ, 2019.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню методів і методик
діагностики діяльності транснаціональних корпорацій в умовах наростання
фінансової нестабільності.
У першому розділі проаналізовано теоретико-методологічні засади
діагностики бізнес-діяльності ТНК, здійснено оцінку конкурентної диспозиції
транснаціональних корпоративних структур у глобальній економіці, розкрито
сутнісну природу глобальної фінансової нестабільності та її фактори, а також
роль і завдання діагностики діяльності ТНК у забезпеченні їх
конкурентоспроможності.
У другому розділі дисертації проаналізовано сучасні методи діагностики
діяльності ТНК та їх адекватність глобальним умовам, узагальнено зарубіжний
досвід прогнозування банкрутства транснаціональних корпорацій,
охарактеризовано коефіцієнтний аналіз як інструмент діагностики фінансового
стану транснаціональних корпорацій, а також проаналізовано неформалізовані
методи діагностики бізнес-структур корпоративного сектору.
У третьому розділі комплексно проаналізовано стратегії
інтернаціоналізації автомобільних ТНК та ключові виклики глобальної
фінансової нестабільності, здійснено аналіз динаміки фінансового стану
автомобільних корпорацій у контексті випробовування глобальною економічною
кризою, а також обґрунтовано методичні підходи до удосконалення методів
діагностики корпоративних структур автомобільного сектору.

3
Конкретні наукові результати, що характеризують наукову новизну
дослідження, полягають у такому:
вперше:
- обґрунтовано глобалізаційну парадигму процесів діагностики фінансово-
господарської діяльності транснаціональних корпорацій на основі конкретизації
її рівнів (експрес-діагностика, поглиблена діагностика (базова і додаткова) та
діагностика факторів глобальної фінансової нестабільності); принципів
(відкритість, транспарентність, своєчасність, об’єктивність, системність,
науковість, простота, гнучкість, максимальна адаптація до конкретної галузі
функціонування ТНК); а також відображення системного впливу на
корпоративні стратегії факторів глобальної фінансової нестабільності:
макроекономічних (довгострокова нерівновага платіжних балансів країн,
надспоживання капіталу у державах-лідерах, синхронізація національних бізнес-
циклів, надмірне акумулювання державами азійського мегарегіону валютних
резервів та ін.); фінансового глобалізму (регіональна асиметрія у нагромадженні
глобальних фінансових активів, підвищення міжнародної мобільності капіталу,
нарощування обсягів операцій з фінансовими деривативами та капіталізації
спекулятивного сегменту світового фінансового ринку, лібералізація фінансових
трансакцій); цінових (підвищення цін на фінансові активи, зниження вартості
світового кредитного капіталу, знецінення ключових резервних
валют);структурних (надкредитування транснаціонального виробництва,
наростання міжрегіональних розривів у співвідношенні вхідних і вихідних
потоків фінансового капіталу). Доведено об’єктивну необхідність запровадження
у діючі корпоративні системи діагностики діяльності ТНК економіко-
математичних і нейро-нечітких технологій моделювання, аналітичних методів
математичної згортки (компромісної, адитивної, мультиплікативної), трьох- і
п’ятифакторного аналізу чистого прибутку, структурованих й об’єднаних в єдині
аналітичні сховищаінформаційних масивів Big Data; показників ефективності
дивідендної політики (сукупна дохідність акціонерів, отримані і сплачені
проценти, виплачені міноритарним інвесторам дивіденди), індексів

4
інтерактивності і результативності, розміру ліцензійних, аудиторських,
страхових, екологічних і соціальних виплат у приймаючих країнах;
удосконалено:
- теоретичні підходи до змістовного трактування категорії «фінансова
нестабільність ТНК» як нездатності корпоративної економічної системи під
впливом внутрішніх чинників і зовнішніх факторів фінансового глобалізму
зберігати поточний стан, стабільні показники розвитку й оптимальні пропорції
виробничої, інвестиційної, маркетингово-збутової, фінансової й інноваційної
діяльності, що виявляється у перманентно виникаючих вартісно-часових касових
розривах вхідних і вихідних капіталопотоків. Доведено, що фінансова
нестабільність обумовлена, з одного боку, об’єктивною природою життєвого
циклу організації і закономірними структурними трансформаціями
світогосподарської системи, а з другого – асиметріями у фінансово-
господарській діяльності ТНК, що вимагає постійного коригування і
модернізації корпоративних стратегій у напрямку їх максимального
пристосування до глобальних умов функціонування та оптимізації структури
вхідних і вихідних капіталопотоків у динамічно еволюціонуючих
організаційних, виробничих й управлінських структурах транснаціональної
діяльності;
- аналітичний інструментарій систематизації чинників фінансової
нестабільності ТНК на основі їх класифікації за критеріями сфери прояву
(внутрішні і зовнішні); рівня урегульованості (регульовані, частково регульовані
та нерегульовані); форм прояву (кредитні, волатильно-цінові, акційні,
облігаційно-боргові). Доведено, що синергійний вплив дії внутрішніх і зовнішніх
факторів фінансової нестабільності виявляється у значному погіршенні
показників фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур
(ліквідності, рентабельності, прибутковості та ін.), збільшенні собівартості
виготовленої продукції, втраті ринків, зменшенні кількості замовлень і
контрактів, зниженні продуктивності праці, нарощуванні обсягів неліквідних
оборотних засобів та ін.;

5
- методичні підходи до розроблення блок-схеми трирівневої діагностики
фінансово-господарської діяльності транснаціональних корпорацій, що включає
комплексний аналіз факторів глобальної фінансової нестабільності та охоплює
послідовність економіко-організаційних й аналітико-моніторингових процедур
оцінки рівня їх фінансової стійкості, з одного боку, на основі внутрішньо-
корпоративних показників й індикаторів фінансового стану (ліквідності,
рентабельності, структури капіталу, фінансового левериджу, дебіторської і
кредиторської заборгованості; прибутковості і структури активів та ін.), а з
другого – з урахуванням дії факторів глобальної фінансової нестабільності, що
генерують світові фінансові дисбаланси, а через них – синергійні ефекти
поширення кризових інфекцій транснаціональної фінансово-господарської
діяльності у глобальному конкурентному середовищі.Обґрунтовано необхідність
впровадження у сучасні корпоративні системи менеджменту чітко розроблених,
алгоритмізованих і базованих на програмно-аналітичних платформах процедур
антикризового управління; управління капіталом і довгостроковими активами;
управління корпоративними грошовими потоками, інвестиційною і кредитною
діяльністю; а також реалізації дивідендної й облікової політики, політики
управління фінансовими і валютними ризиками;
дістали подальшого розвитку:
- обґрунтування конкурентної диспозиції ТНК у глобальній економіці на
основі конкретизації їх глобальних конкурентних переваг (динамічне
розширення масштабів міжнародного виробництва, поглиблення внутрішньо-
корпоративного поділу праці, глибока сегментація виробничого процесу та
дисперсія виробничих операцій, диверсифікація інвестиційних, інноваційних і
фінансових мереж, стрімкий розвиток глобальних ланцюгів доданої вартості,
складна архітектура виробничо-інвестиційних, торговельно-комерційних,
фінансових та науково-дослідних зв’язків) та розкриття головних напрямів
теоретичного дискурсу дослідження фінансово-господарської діяльності
транснаціональних корпорацій як: системної інвестиційно-економічної
концепції; інституційного джерела і суб’єкта міжнародного науково-технічного,

6
виробничого і комерційного кооперування; суб’єкта реалізації глобальної
стратегії управління; активного учасника світових політико-економічних
процесів та процесівухвалення глобальних управлінських рішень;
- системна характеристика корпоративних стратегій ТНК автомобільного
сектору через конкретизацію ключових векторних мегатрендів трансформації їх
транснаціонального виробництва у контексті розбудови глобальних ланцюгів
доданої вартості та транснаціональних виробничо-інвестиційних, маркетингово-
збутових та інноваційно-технологічних мереж: модуляризація бізнес-діяльності;
вертикальна інтеграція автовиробників з постачальниками автозапчастин і
компонентів; поглиблення міжфірмової виробничої кооперації; конвергенція
географічно розрізнених ланок загального ланцюга розробки, виробництва і
реалізації макрокомпонентів; локалізація автовиробників уздовж просторових
ліній глобального ланцюга доданої вартості та ін. Визначено ключові пріоритети
модернізації корпоративних стратегій автовиробників за умов наростання
глобальної фінансової нестабільності: територіальна передислокація основних
виробничих фондів, удосконалення корпоративної системи управління
капіталорухом в операційному режимі, цифрова інтеграція виробничих процесів,
їх мереживізація і фрагментація, диверсифікація джерел інноваційного і
фінансово-кредитного ресурсів, посилення корпоративної соціальної
відповідальності, впровадження концепції екологічного маркетингу й ощадного
виробництва;
- оцінка фінансової стабільності глобальних ТНК автомобільного сектору
(Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Suzuki, Hyundai, Tata) за період 2006-
2017 рр. на основі багатокритеріальних і множинних методик аналізу показників
ліквідності і структури капіталу; оборотності активів, дебіторської
заборгованості і запасів; рентабельності, акціонерної вартості і капіталізації,
прибутковості й управління активами. Встановлено потужний вплив глобальної
економічної кризи 2007-2010 рр. на фінансово-господарську діяльність ТНК
автомобільного сектору з чітко вираженими країновими і регіональними
параметрами її результативності. Діагностовано головні проблеми фінансової нестабільності американських і європейських компаній (значний брак власних
обігових коштів, низька ліквідність і рентабельність активів, невисока
оборотність капіталу, низькі показники чистого прибутку на одну акцію) та
конкурентні переваги азійських автомобільних корпорацій (фінансова стійкість,
великі обсяги власних обігових коштів, висока оборотність запасів, ліквідна
структура оборотних активів, стабільні показники рентабельності активів і
власного капіталу, а також загалом висока прибутковість фінансово-
господарської діяльності й оборотності активів).
Ключові слова: глобалізація, транснаціоналізація, інтернаціоналізація,
фінансова нестабільність, діагностика діяльності ТНК, коефіцієнтний аналіз,
неформалізовані методи діагностики, корпоративні стратегії.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.