Наталія Прокоп » Державно-правові погляди митрополита Андрея Шептицького
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Державно-правові погляди митрополита Андрея Шептицького

Праця
Написано: 2017 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 25.01.2018
Твір змінено: 25.01.2018
Завантажити: pdf див. (1.5 МБ)
Опис: Прокоп Н.М. Державно-правові погляди митрополита Андрея Шептицького.
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень» (081 – Право). – Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2017; Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, Харків, 2017.
У дисертації на методологічних засадах герменевтики й екзистенціалізму
здійснено концептуалізацію державно-правових поглядів митрополита Андрея
Шептицького в контексті європейської цивілізації та у взаємозв’язку з українською
національною духовною і правовою культурою та особливостями державотворення
кінця ХІХ – на початку ХХ ст. На основі вивчення досвіду митрополита
А. Шептицького в українському державотворенні в умовах міжцивілізаційного
зіткнення правових культур доведено, що удосконалення державно-правового
устрою України та стабільний розвиток суспільства можливий завдяки
однопорядковій державно-правової суб’єктності Сходу і Заходу України,
функціонування інститутів демократії та правових норм, сформованості
високоосвіченої моральної еліти, яка стала би прикладом жертовності і служіння
народові та ядром зміцнення громадянського суспільства.
Висока моральність посіла в свідомості митрополита А. Шептицького вагоме
місце, а в духовній, громадській і державницькій діяльності була її осердям. Мораль
у його діяннях і у свідомості фігурує в найрізноманітніших виявах, але завжди в
проукраїнському державотворчому вимірі і відзначалася християнськими
чеснотами. В цьому плані він як патріарх українського уніатського миру гідний
усякої поваги і пошани. В громадському житті, екуменічній і державницькій
діяльності А. Шептицький не виявляв ніякого відхилення від моральності в бік
політичної доцільності. У свідомості українських галичан він і нині постає
втіленням морального взірця, що не має ніякого докору. Він не політичний 3

революціонер, а більшою мірою у своєму світорозумінні виявляє себе як
реформатор у філософсько-правовому баченні майбутнього України.
Митрополит А. Шептицький сформулював назву свого теоретико-правового
заповіту українському народові «Як будувати Рідну Хату». Митрополит узяв слово
«хата» замість терміна «ідея», бо мав тверде переконання, що істинною втіхою
кожного українця є його хата, а щоб народ зрозумів спорідненість цієї хати із всім
своїм національним простором, замінив термін «національна» словом «рідна». При
цьому в тексті «Як будувати Рідну Хату» спостерігається прагнення підібрати дуже
ретельно такі слова, які б переформатували теоретико-правові категорії на зрозумілі
і доступні для пересічного українця конструкти. Він іменує історично сформовані
форми державного устрою (монархія, аристократія і демократія) і не нав’язує будь-
яку з них як майбутню модель, але акцентує увагу, що народ має сам визначитися на
основі новітньої науки соціології, завдяки методам якої можна вивчити думки
різних соціальних структур і запропонувати законодавцю для затвердження саме
такої форми державного устрою.
Упродовж свого життя, Андрей Шептицький був активним діючим духовним
провідником українського національно-визвольного руху, розробив та пропагував
державно-правові ідеї розбудови в майбутньому української національної держави,
яку він іменував Рідною Хатою. Український народ завдячує йому за його плідну і
багатогранну діяльність на ниві українського національного державотворення в
кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Його державно-правові погляди на майбутній
український державотворчий процес мають і нині неоціненне значення і
заслуговують на втілення в практику.
Серед усіх українських національних інституцій уніатська церква була
упродовж багатьох століть єдиним носієм української мови, народних традицій,
вірувань і релігійної обрядовості, що сприяло зрощенню духовенства і народу й не
давало підстав для їх взаємного відчуження на відміну від того, що було в
Наддніпрянській Україні, яка тоді перебувала у складі Росії. Російська православна
церква, ставши захисником монархії і співучасником ідеології самодержавства,
призвела до того, що між мирянами православної церкви та духовенством 4

утворилася взаємна недовіра і навіть ворожнеча, що виявилось у перші дні
Жовтневого перевороту, коли найбільш зневірені в християнській релігії люди
виявили свій бунтарський рух у погромах церков, монастирів та переслідуванні
священнослужителів. Подальша еволюція російського православного християнства
в повоєнні роки сприяла світоглядній денаціоналізації українства. Це призвело до
того, що значна частина українства відцуралася своїх національних духовних
обрядів, звичаїв і традицій та перейняла радянські свята і обряди. Денаціоналізація
українства найбільшою мірою декларована в пісні «Мой адрес не дом и не улица,
мой адрес Советский Союз». На противагу цьому, не зважаючи на утиски і
переслідування митрополита А. Шептицького та Української греко-католицької
церкви, значна частина її духовенства здійснювала свою духовну місію в
нелегальному статусі, чим зберегла українську національну ідентичність. Саме це
послужило активізації національно-визвольного руху в період перебудови та
утвердження української держави.
Ідея об’єднання східної і західної гілки християнства була у світогляді А.
Шептицького домінантною в екуменічній діяльності. Для її реалізації він здійснив
«дві нелегальні подорожі до Москви, Петербурга, Мінська та Києва, щоб налагодити
тісніші контакти з тією частиною духовенства РПЦ, яка була прихильною до
католицької церкви». Очевидно, що проведена дискусія дала можливість
представникам обох сторін налагодити не лише діалог, а й а й спільну справу.
Наслідок цього договору мав залишатися перед російською владою в «строгій
тайні», оскільки російська жандармерія у справі переслідування представників
української греко-католицької церкви і особисто митрополита А. Шептицького була
довершеною. Про це засвідчили події першої світової війни: коли російські війська
загарбали Львів, то першим ув’язненим був митрополит А. Шептицький особисто
генералом Брусіловим.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше
комплексно досліджено державно-правові погляди митрополита Андрея
Шептицького, уперше здійснено системний, комплексний аналіз державно-правових
поглядів митрополита А. Шептицького в ґенезі і реконструкції державно-правового
устрою національних держав періоду розпаду світових імперій та еволюції правової
культури європейської цивілізації до потреб регіональних, національних систем і
формування громадянського суспільства з його інституційною і нормативною
підсистемами.
Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький, українське
державотворення, українська національна ідея, християнська церква, правова
культура, державно-правовий устрій.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
Пов'язані автори:
Шептицький Андрей
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.