Наталія Перепелиця » Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями

Дисертація
Написано: 2020 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 20.03.2021
Твір змінено: 20.03.2021
Завантажити: pdf див. (2.1 МБ)
Опис: Перепелиця Н. О. «Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції
Ф. Фукуями». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020.
Одним із найбільш суперечливих соціально-політичних явищ, яке
потребує ретельного аналізу, є бюрократія. У системі наукових розробок
політичної науки бюрократична проблематика зайняла чільне місце. Про це
свідчать сформовані теорії та підходи до сутності бюрократії і широкого
спектру пов’язаних питань. Відомий американський політолог і філософ
Френсіс Фукуяма у своїх працях торкається теми бюрократії. Його концепції
вливаються у потік філософських, політологічних, соціологічних і правових
досліджень про долі сучасного світу та демократії.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається
необхідністю пошуку ефективної бюрократичної моделі, що сприяла б
демократизації всіх сфер суспільного життя в «молодих» державах, таких як
Україна. Важливою категорією, що вказує на якість комунікації інститутів
публічної влади з суспільством та на життєздатність управлінської системи
загалом є «довіра».
Наразі становлення та закріплення демократичних цінностей публічного
врядування в Україні актуалізується проблемами ефективності державного
управління та довіри до влади як до інституту представницької демократії.
Актуальність досліджуваної проблематики полягає й у тому, що докорінні
соціально-економічні трансформації в Україні потребують установлення
принципово нових відносин між владою та громадськістю на основі дієвих та
ефективних механізмів державного управління із широким залученням
інститутів громадянського суспільства до процесів публічного управління.
Таким чином, виникає нагальна потреба наукового обґрунтування та розробки


3
механізму формування й розвитку політичної довіри, що насамперед сприятиме
гармонізації взаємодії органів державної влади з громадськістю.
Метою дисертаційного дослідження є розкриття ролі бюрократії
в системі сучасної демократії в концепції Френсіса Фукуями. Об’єктом
дослідження є бюрократія в системі сучасної демократії. Предметом
дослідження є бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Френсіса
Фукуями.
Дисертація є першим комплексним політологічним дослідженням
бюрократії в системі сучасної демократії в концепції Френсіса Фукуями. У
межах проведеного дослідження отримано наступні результати, що
відзначаються науковою новизною і виносяться на захист:
уперше:
 у вітчизняній політичній науці систематизовані погляди Френсіса
Фукуями на бюрократію в системі сучасної демократії. З’ясовано, що за Ф.
Фукуямою існують чотири рівні, на яких відбувається розвиток демократії:
ідеологія, інститути, громадянське суспільство та культура. Тож бюрократія є
центральною складовою інституціональної «потужності» демократії. Під
«силою державної влади» Френсіс Фукуяма розуміє здатність держави
планувати та впроваджувати політичний курс і забезпечувати дотримання
законів. Визначено, що сила державних інститутів важливіша, ніж сфера впливу
держави. Визначено, що розвиток держави, результативність економічних
перетворень згідно із Ф. Фукуямою значною мірою залежить від сили держави.
Сила в цьому контексті передбачає не лише здатність формулювати та
втілювати політичні курси, створювати закони, але й забезпечувати ефективне
адміністрування зі зведенням до мінімуму бюрократизму, запобіганням
корупції та хабарництва, підтриманням високого рівня прозорості та
відповідальності урядових установ;
 системно розглянуто еволюцію поглядів Френсіса Фукуями на
становлення сильної держави. Висвітлено механізм розбудови американської
моделі «сильної держави». На думку Ф. Фукуями, головним критерієм сильної


4
держави є набір соціально-політичних функцій і цілей, які вона реалізує. Саме
тому сильна держава розглядається крізь призму її слабкості не лише в
державно-інституціональному аспекті, але і як інструмент тиску на суспільне
життя;
 систематизовано думки Ф. Фукуями щодо соціально-політичних
трансформацій в Україні з проголошення незалежності держави та до
сьогодення. Визначні основні виклики та загрози як зовнішнього, так і
внутрішнього характеру для України в умовах глобалізації за Френсісом
Фукуямоюю. Систематизовано його поради й настанови з огляду на сучасну
ситуацію в Україні. Акцентовано увагу на застережені Ф. Фукуями щодо
можливого антидемократичного регресу України, що супроводжується
зростанням підтримки різноманітних антиліберальних та антидемократичних
сил: націоналістичних, популістських, релігійно-фундаменталістських;уточнено:
 обґрунтування значущості «довіри» до інститутів публічної влади в
розбудові демократичної та конкурентної держави. Адже рівень довіри суттєво
впливає на якість державно-управлінських рішень, а отже, і на розвиток
суспільства в цілому. Встановлено пряму залежність довіри і демократії.
Розглянуто підхід Ф. Фукуями до визначення феномену «довіри». Наголошено,
що довіра, за Ф. Фукуямою, є соціальним капіталом, який є значним
потенціалом суспільства або його частини, що виникає в результаті довіри між
його членами;
 періодизацію еволюції геополітичних поглядів Френсіса Фукуями
протягом 20 останніх років. Ф. Фукуяма відмовився від ідеї тотального
«тріумфу» ліберальної демократії, західного унілатералізму; змінив акценти у
причинах неминучості «кінця історії»; переглянув взаємозв’язок економіки,
політики та культури тощо;
5
набуло подальшого розвитку:
 комплексне узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і
зарубіжних дослідників щодо визначення сутності бюрократії. Визначено,
зміст явища бюрократії, що розкривається через її функції. Основною функцією
бюрократії є адміністрування, оскільки виникнення бюрократії пов’язане із
забезпеченням функціонування держави. Бюрократія виконує сервісну
функцію, оскільки вона забезпечує процес надання суспільних послуг
населенню. Ефективність виконання контрольної функції вимагає
неупередженості та незалежності бюрократії від бізнесу й політики.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості
використання висновків дисертаційного дослідження як певного дороговказу у
розбудові демократичного суспільства в Україні. Результати дисертаційного
дослідження створюють передумови для подальшого дослідження ідей Ф.
Фукуями та їх імплементацію у практичній діяльності в процесі
державотворення.
Результати наукового дослідження можуть бути використані
спеціалістами, державними структурами, що розробляють модель суспільно-
політичного розвитку держави й модель державного управління та
адміністрування.
Крім того, результати дисертаційної роботи можуть використовуватися
для розробки навчальних курсів та спецкурсів із питань політичної модернізації,
політичної компаративістики, транзитології, а також окремих аспектів
внутрішньої політики держави тощо.
Ключові слова: Бюрократія, демократія, Фукуяма, довіра, ліберальна
демократія, державна політика, інституції, сильна держава, політична влада,
держава, державне управління.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.