Вікторія Нікічук » Регіональна специфіка у становленні та розвитку історичної географії України в ХІХ на початку ХХ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Регіональна специфіка у становленні та розвитку історичної географії України в ХІХ на початку ХХ ст.

Дисертація
Написано: 2022 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 19.01.2023
Твір змінено: 19.01.2023
Завантажити: pdf див. (2.5 МБ)
Опис: Нікічук В. С. Регіональна специфіка у становленні та розвитку
історичної географії України в ХІХ на початку ХХ ст. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі
знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». –
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2022.
У роботі розглянуто процес становлення історичної географії України в
університетах Києва, Харкова, Одеси та Львова у ХІХ – початку ХХ ст. як
навчальної дисципліни; охарактеризовано роль наукових осередків
(товариств, відділень тощо) України у формуванні історико-географічного
напрямку досліджень ХІХ – початку ХХ ст.; проаналізовано відображення
історії українських регіонів на сторінках часопису «Киевская старина»;
розкрито відображення історико-географічних досліджень на сторінках
періодичних і серійних видань Наддніпрянської та Південної України;
проаналізовано історико-географічні дослідження в окремих працях
дослідників Катеринослава, Миколаєва, Сімферополя; простежується
формування українського простору на сторінках наукових періодичних
видань («Записок» та «Вісників» наукових установ тощо); розглянуто
картографування як елемент історико-географічних досліджень України;
визначено етапи розвитку історичної географії України та охарактеризовано
специфіку кожного з них.
Доведено, що бурхливий розвиток української історичної науки ХІХ –
початок ХХ ст. створив необхідність виокремлення спеціальних галузей
історичної науки для більш активних і результативних наукових досліджень.
Регіональна специфіка становлення і розвитку історичної географії
розглянуто в контексті Наддніпрянської та Слобідської, Південної та Західної
України. Встановлено, що кожен регіональний центр мав як спільні, так і
відмінні тенденції у розвитку наукових досліджень. Наукові кола


3гуртувались як навколо наукових, так і освітніх установ. Доповненням до
грунтовних наукових розвідок історико-географічного напрямку стали
серійні та періодичні видання, зокрема військового та релігійного напрямку.
Оскільки поставала потреба в комплексному дослідженні цих територій з
різних аспектів – географічного, історичного, статистичного, військового,
природничого, картографічного тощо.
Розвиток історичної географії України в ХІХ – на початку ХХ ст.
можна поділити на три етапи: 1) початок ХІХ – 60-ті рр. ХІХ ст., 2) 60-ті рр. –
кінець ХІХ ст.; 3) початок ХХ ст. – 1914 р. Перший етап характеризується
розвитком історичної географії України в контексті становлення як
історичної, так і географічної наук. Освітній компонент з історичної
географії України представлений в університетах Києва та Харкова як
частина загальних історичних курсів та як окремі спеціальні курси у
Львівському університеті. Наукові дослідження в Наддніпрянській та
Західній Україні відбувались на базі освітніх установ. В той самий час
дослідження південноукраїнських істориків проводились навпаки на базі
наукових товариств. Дослідження з історичної географії України мали
переважно краєзнавчу тематику. Другий етап визначено прийняттям нового
освітнього статуту Російської імперії, де історичній географії відводилось
місце допоміжної історичної дисципліни. Значного успіху у цьому було
досягнуто викладачами Новоросійського університету в Одесі. Потужно
розвиваються наукові дослідження з історичної географії у Наддніпрянській
та Слобідській Україні на базі утворених наукових товариств. Дослідження
західноукраїнських науковців активно проводяться із утворенням Наукового
товариства імені Шевченка. Тематика досліджень цього етапу має
регіональний та краєзнавчий аспекти. Початок ХХ ст. – 1914 р. – третій етап
розвитку історичної географії України. В даний етап змінюється напрям
досліджень, зокрема тематика праць західноукраїнських істориків
акцентована на формування уявлень щодо загальноукраїнського простору,
обґрунтування меж майбутньої української держави. Це знайшло


4відображення на розробці перших карт загальноукраїнської території. У
подальшому саме ці наукові погляди історико-географів знайшли практичну
реалізацію у суспільно-політичному житті, а питання соборності українських
земель відображалось у програмних документах перших політичних партій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням з регіональної
специфіки у становленні та розвитку історичної географії України
запропоновано узагальнююче дослідження з розгляду теми регіональної
специфіки у становленні та розвитку історичної географії України;
охарактеризовано зміст історичної географії як спеціальної галузі історичної
науки в контексті розвитку історичної науки ХІХ – початку ХХ ст.;
досліджено процес становлення історичної географії України в
університетських центрах як навчальної дисципліни в ХІХ – початку ХХ ст.;
проаналізовано публікації в часописі «Киевская старина», що мають
історико-географічний характер; визначена роль Наукового товариства імені
Тараса Шевченка у розвитку історичної географії України; розкрито
значення церковної періодики у становленні локальних історико-географічих
студій Наддніпрянської і Південної України та публікацій краєзнавчого
характеру; з’ясовано специфіку досліджень в регіональних центрах України
через діяльність наукових товариств та установ.
Уточнено та обґрунтовано вплив історико-географічних досліджень на
суспільно-політичні процеси в Західній Україні наприкінці ХІХ – початку
ХХ ст.; роль картографування як елемента історико-географічних досліджень
України; питання формування українського простору на сторінках наукових
періодичних видань Західної України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
значно розширюють відомості про історико-географічні дослідження в
Україні. Основні результати та положення дисертації можуть бути
використані в узагальнюючих працях з історії України, спеціальних


5історичних дисциплінах, краєзнавчих дослідженнях. Матеріали та висновки
дисертації будуть корисними про розробці спеціальних курсів з історії
спеціальних дисциплін.
Ключові слова: історична географія України, краєзнавство,
картографія, топоніміка, історіографія, регіон, вища освіта, університет,
козак, соборність, Україна, Південна Україна, Північно-Західне
Причорномор’я
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.