Степан Макарчук
 
 

Степан Макарчук

Український історик, етнолог, джерелознавець, дослідник українського етносу; доктор історичних наук, професор.
03.01.193002.12.2014
Україна
(українець)

 

Народився в 1930 р. у с. Дуліби Гощанського району Рівненської області у селянській сім'ї. В 1951 р. закінчив Гощанську СШ. У 1956 р. закінчив історичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. Проходив стажування в Харківському, Московському та ВеликоТирновському (Болгарія) університеті, Літньому університеті в Печі (Угорщина) та ін. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Соціалістичні перетворення в побуті робітників Прикарпаття" (керівник - проф. Ю. Г. Гошко). У 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему "Етносоціальний розвиток і національні відносини на західноукраїнських землях за імперіалізму". Офіційно трудовий стаж розпочався у 1955 р., коли був обраний секретарем комітету комсомолу Львівського університету ім.Івана Франка, в 1956-1959 рр. - на педагогічній роботі, в 1959-1965рр .- на науковій в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові, в 1965-1973 рр. працював у Львівському обкомі Компартії України керівником лекторської групи, з 1973 р. - завідуючий кафедрою у Львівському університеті. В 1976-1994 рр. був деканом історичного факультету Львівського університету. В даний час виконує обов'язки голови спеціалізованої Вченої ради в галузі історичних наук Львівського університету (кандидатської), є членом спеціалізованої Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України в галузі історичних наук (докторської), членом спеціалізованої вченої ради в галузі філософських наук Львівського університету (докторських). Чимало років був членом редколегії журналу "Народна творчість та етнографія" (Київ), тематичного збірника "Питання історії" (Харків), неодноразово призначався відповідальним редактором "Вісника Львівського університету. Серія історична". Виступав з науковими доповідями на міжнародних наукових конгресах україністів (першому, другому, третьому), багатьох наукових конференціях у Києві, Кракові, Варшаві, Баку, Мінську, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Луцьку та інших містах.

 

Сфера наукових зацікавлень: етнічна історія і етнографія України, історія західноукраїнських земель XIX-XX ст., писемні джерела історії України. Має близько 230 опублікованих праць, у тому числі п'ять окремих книг (монографій і посібників).

 

Найважливіші праці:

 • Рабочая семья на Украинском Прикарпатье // Этнографическое изучение быта рабочих. Москва, 1963. С. 79-95
 • Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. Львов,1983
 • Проблема возз'єднання українських земель на початковому етапі імперіалізму // Історичні передумови возз'єднання українських земель. Київ, 1989. С. 295-365
 • Галицьке москвофільство в кінці XIX-на початку XX ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. Вип. 16. Київ, 1990. С. 101-107
 • Український етнос (Виникнення та історичний розвиток). Київ, 1992
 • Етнографія України // За ред.С. А. Макарчука. Львів, 1994 (авторських - 149 с.)
 • Львів: історичні нариси. Львів, 1996. С. 207-224, 267-290, 389-409
 • Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР. Львів, 1997
 • Москвофільство: витоки та еволюція ідеї // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 32. Львів, 1997. С.82-98
 • Писемні джерела історії України. Львів, 1999
 • Українсько-польські етнополітичні взаємини на західноукраїнських землях в першій третині ХХ ст. // Збірник праць і матеріалів на пошану Л. І. Крушельницької. Львів, 1998. С. 132-144
 • Нищення населення на Волині в часи війни (1941-1945) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34. Львів, 1999. С. 361-382
 • Straty ludnosci w Galicji Wschodnej w latach II wojny swiatowej (1939-1945) // Polska - Ukraina: trudne pytania. T. 6. Warszawa, 2000. S. 228-255.
 • Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів, 2006. – С. 11-29.
 • Демографічні втрати українців Холмщини і Підляшшя у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. // Етнічна культура українців. – Львів, 2006. – С. 73-81.
 • Поляки південно-східних воєводств Польщі міжвоєнного часу: соціальні та політичні риси // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921-1939). Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 5-18.
 • [рец.]: Толочко П.П. Древнеруская народность: воображаемая или реальная. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2005 // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 212-217.