Олена Літіченко » Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50–80-ті роки ХХ століття)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50–80-ті роки ХХ століття)

Дисертація
Написано: 2018 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 13.09.2019
Твір змінено: 13.09.2019
Завантажити: pdf див. (2,4 МБ)
Опис: Літіченко О. Д. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в
педагогічній пресі (50 – 80-ті роки. ХХ століття). – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки». – Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2018.

У дисертації «Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в
педагогічній пресі (50 – 80-ті роки ХХ століття)» науково обґрунтовано
розвиток ідей трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі
України в 50 – 80-х роках ХХ століття.
Проаналізовано методологію історико-педагогічного дослідження
сучасних українських науковців (Адаменко О., Березівська Л., Ваховський Л.,
Гупан Н., Дічек Н., Домбровська Л., Іванюк Г., Євтух М., Коваленко Є.,
Курило В., Пастушенко О., Сухомлинська О., Хриков Є.). Виявлено, що тема
дисертації знаходиться на перетині двох напрямів дослідження: пресознавства
та трудового виховання дітей дошкільного віку як компонента системи
дошкільного виховання.
Розглянуто підходи до класифікації джерельної та історіографічної бази
дослідження (Дічек Н., Гупан Н., Іванюк Г., Петренко О., Сухомлинська О.).
З’ясовано, що в контексті досліджуваної проблеми неможливо концентруватись
на моногрупі джерел, вірогідність результатів дослідження може бути
забезпечена лише за комплексного використання джерельної бази.
Систематизацію джерельної бази здійснено відповідно до мети
дослідження на основі трьох джерельних груп: 1) документальні джерела
(законодавчі акти і нормативні документи); 2) педагогічна преса 50 – 80-х років
ХХ століття – статті та інші матеріали, що висвітлювали ідеї трудового
виховання дітей дошкільного віку; 3) інтерпретаційні джерела, присвячені
питанням розвитку дошкільної освіти, зокрема трудового виховання. 3
За результатами здійсненого історико-педагогічного аналізу доведено, що
педагогічна преса була невід’ємним складником розвитку системи дошкільного
виховання у 50 – 80-х роках ХХ століття. З’ясовано, що науковцями не було
розроблено єдиної методики аналізу матеріалів педагогічної преси. На підґрунті
розроблених вченими О. Адаменко, С. Лободою, Є. Хриковим, Н. Побірченко,
А. Пугач, Я. Романюком, Г. Щукою методологічних засад дослідження
проаналізовано й охарактеризовано особливості педагогічної преси, розроблено
критерії відбору публікацій із преси педагогічного спрямування, дотичних до
проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку. Здійснено
багатоаспектний аналіз досліджуваних джерел: І – аналіз довідково-
інформаційних видань педагогічної преси на наявність публікацій про
виховання дітей дошкільного віку (основний критерій); ІІ – аналіз властивостей
педагогічних видань (особливості розвитку видання); ІІІ – аналіз статей
відповідно до підібраної методології (за Хриковим Є.).
Обґрунтовано підтримувальну роль педагогічної преси в розробленні,
поширенні, упровадженні та ствердженні ідей трудового виховання. З’ясовано,
що основними виданнями, у яких висвітлювались питання трудового виховання
дітей дошкільного віку в УРСР, були журнали «Дошкільне
виховання» (м. Київ), «Дошкільне виховання» (м. Москва), збірник наукових
праць «Дошкільна педагогіка і психологія» (м. Київ).
З’ясовано передумови розвитку ідей трудового виховання дітей
дошкільного віку в 30 – 40-х роках ХХ століття (політичні, соціально-
економічні, педагогічні). Визначено, що на розвиток ідей трудового виховання
дітей дошкільного віку (30 – 40-ті рр. ХХ ст.) впливали: невизначеність місця
праці та трудового виховання у системі дошкільного виховання; відсутність
досліджень та наукового обґрунтування організації трудового виховання дітей
дошкільного віку; слабке забезпечення педагогічними кадрами, здатними до
пошуку нових підходів у роботі з дітьми дошкільного віку.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі історико-
педагогічного аналізу цілісно досліджено та охарактеризовано періоди й етапи 4
розвитку ідей трудового виховання дітей дошкільного віку, висвітлені на
шпальтах педагогічної преси у 50 – 80-х роках ХХ століття: І період (1951 –
1959) – актуалізації ідей трудового виховання дітей дошкільного віку в
педагогічній пресі: І етап (1951 – 1956) – пошуку шляхів удосконалення
трудового виховання дітей дошкільного віку; ІІ етап (1956 – 1959) – активізації
публікацій у педагогічній пресі з проблеми трудового виховання дітей
дошкільного віку; ІІ період (1959 – 1973) – зміцнення зв’язку трудового
виховання дітей дошкільного віку з життям: І етап (1959 – 1964) – висвітлення
ідеї трудового виховання на шпальтах періодичної преси; ІІ етап (1964 – 1973) –
реалізація ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в практичній
діяльності; ІІІ період (1973 – 1984) – удосконалення змісту дитячої праці на
психолого-педагогічних засадах: І етап (1973 – 1977) – розвиток ідей трудового
виховання дітей дошкільного віку як засобу їх всебічного розвитку;
ІІ етап (1977 – 1984) – упровадження комплексного підходу до трудового
виховання для досягнення всебічного гармонійного розвитку; ІV період (1984 –
1989) – нормативно-творчий період розроблення змісту, форм і методів
трудового виховання дітей дошкільного віку.
Визначено й розкрито ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку,
обговорювані на сторінках педагогічної преси в різні періоди, зокрема 1951 –
1956 роки: основна ідея – ідея свідомої дисципліни; навчання дітей суспільно-
корисним видам праці; ідея формування потреби в праці на тому рівні, що
потреби у грі; 1959 – 1973 роки – трудове виховання у взаємозв’язку з
моральним вихованням; 1973 – 1984 роки – ідея всебічного гармонійного
розвитку в трудовій діяльності; 1984 –1989 роки – ідея виховання особистості в
творчій діяльності.
Досліджено розроблення ідей трудового виховання на теоретичному рівні
та особливості упровадження їх у практику, виходячи з дидактичного концепту
кожного етапу. Простежено розвиток ідей трудового виховання на сторінках
педагогічної преси та з’ясовано, як змінювалась мета, підходи, засоби, методи,
форми їх реалізації. 5
На основі аналізу педагогічних журналів досліджуваного періоду
здійснено систематизацію, кількісну та якісну характеристику публікацій із
питань організації трудового виховання дітей дошкільного віку. Визначено та
проаналізовано алгоритм розроблення програми трудового виховання дітей
дошкільного віку в 50 – 80-х роках ХХ століття: оприлюднення досвіду роботи
окремих дитячих садків і кращих вихователів щодо ефективної реалізації
завдань трудового виховання в різних вікових групах, пошуку засобів, методів і
форм організації дитячої праці; організація листування редакційних колегій із
фахівцями та широкою громадськістю з дискусійних питань, що визначають
зміст дитячої праці та методи її організації; відкрите обговорення змісту
дитячої праці на сторінках педагогічної преси; узагальнення матеріалів у нових
публікаціях із наданням методичних рекомендацій щодо реалізації
обговорюваних ідей у навчальній практиці та проведенні наукових досліджень;
застосування досвіду поетапного впровадження теоретичних розробок у
практичну діяльність із подальшим їх коригуванням дало змогу розробити зміст
програм (1959 – 1962). Здійснена робота щодо розроблення програми трудового
виховання дітей дошкільного віку визначала унікальність цього нормативного
документа та розглядалась надалі як розділ «Програми виховання в дитячому
садку». Подальші програми були розроблені за іншим алгоритмом, основна
робота покладалась на наукових працівників.
У дисертації акцентовано увагу на наявності тісної співпраці науковців і
практиків у розробленні питань трудового виховання дітей дошкільного віку.
Охарактеризовано внесок українських науковців та практиків у розвиток ідей
трудового виховання дітей дошкільного віку на шпальтах педагогічної преси в 50 –
80-х роках ХХ століття.
Проаналізовано науково-практичні та методичні публікації з питань
трудового виховання дітей дошкільного віку за останні 15 років (2002 – 2017).
Аргументовано, що проблема залишається актуальною, однак висвітлюється в
незначній кількості праць науковців та практичних працівників. Виокремлено
ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку, що заслуговують уваги та додаткового вивчення, висвітлено проблему їх адаптації в сучасній системі
дошкільної освіти в Україні. Визначено перспективні тенденції розвитку
трудового виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах
функціонування дошкільної освіти в Україні.
Практичне значення теоретичних результатів дисертації полягає в
комплексному дослідженні розвитку ідей трудового виховання в педагогічній
пресі, що поглиблюють і доповнюють історико-педагогічні знання, створюючи
підґрунтя для розвитку сучасної системи дошкільної освіти України.
Теоретичні положення дисертації можуть бути використані для
збагачення змісту модулів із педагогіки для спеціальності 012 «Дошкільна
освіта», окремих наукових розвідок аспірантів та студентів.
Ключові слова: дошкільне виховання, ідеї трудового виховання дітей
дошкільного віку, трудове виховання дітей дошкільного віку, дитяча праця,
самообслуговування, госпродарсько-побутова праця, праця в природі, ручна
праця, художня праця, предметно-практична діяльність, преса, педагогічна
преса, педагогічний журнал, журнал «Дошкільне виховання».
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.