Марія Крютченко » Громадсько-політична, дипломатична та державна діяльність Драґана Цанкова
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Громадсько-політична, дипломатична та державна діяльність Драґана Цанкова

Дисертація
Написано: 2021 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 22.04.2021
Твір змінено: 22.04.2021
Завантажити: pdf див. (1.8 МБ)
Опис: Крютченко М. Л. Громадсько-політична, дипломатична та державна
діяльність Драґана Цанкова. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (Історичні науки). – Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна; Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2021.
Дисертація присвячена дослідженню біографії Д. Цанкова та його
громадсько-політичної, дипломатичної та державної діяльності. Останнім часом
науковці більше уваги приділяють вивченню діяльності окремих особистостей і
їхньому впливу на загальний розвиток історичних подій у тому чи іншому
регіоні. Біографія такої непересічної особистості, як Драґан Кіряков Цанков (за
народженням – Димитр Гиків), насичена різними важливими історичними
доленосними для Болгарії подіями. Він був відомим громадсько-політичним
діячем другої половини XIX – початку XX ст. Д. Цанков одним з перших
започаткував роботу болгарської типографії, став ініціатором уніатського руху в
1860-х роках, був першим представником так званої «народної дипломатії» в
державах Західної Європи в якості представника болгарського народу, брав
активну участь у національно-визвольному русі, був досвідченим політиком,
державником і дипломатом.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на основі
матеріалів широкої джерельної бази, велика кількість яких введена в науковий
обіг вперше, проаналізована громадсько-політична, дипломатична та державна
діяльність Д. Цанкова; проведений контент-аналіз болгарської, російської
дореволюційної та закордонної преси; на основі публіцистичних матеріалів
з’ясовано ставлення політичних опонентів, болгарської та міжнародної
громадськості до постаті Д. Цанкова; визначені особливості роботи неофіційної
дипломатичної місії в країнах Західної Європи Д. Цанкова та М. Балабанова у
1876–1877 рр.; проаналізована діяльність громадсько-політичного діяча в
еміграції в період «стамболовістського режиму» та на схилі життя; досліджено


3

формування та еволюція політичних поглядів Д. Цанкова протягом його життя;
виявлена роль політика у розвитку типографії на теренах Болгарії, у національно-
визвольній боротьбі, у розвитку болгарської дипломатії, розбудові
багатопартійної системи держави та з’ясований його внесок у державотворчі
процеси.
Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що її
матеріали можуть бути застосовані для доповнення спеціальних робіт,
присвячених історії церковного питання, дипломатії, національно-визвольного
руху, політичних процесів та державотворення в Болгарії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст.
Проаналізувавши історіографію теми дослідження, можна констатувати:
інтерес до постаті Д. Цанкова мав кілька хвилеподібних стадій. У болгарській
(першої половини ХХ ст.) та дореволюційній російській історіографії тема
діяльності Д. Цанкова недостатньо вивчалась. Дослідники тих часів згадували
політика переважно в контексті загальних тенденцій становлення партійної
системи. Після Жовтня 1917 р. науковці почали застосовувати марксистську
методологію і класовий підхід до вивчення історії політичних процесів в Болгарії.
У радянській історіографії Д. Цанков згадувався, як і всі лідери
правоцентристських політичних сил Болгарії, достатньо нечасто і
характеризувався спочатку як представник дрібнобуржуазної або буржуазної
партії. Після падіння комуністичного режиму в Болгарії інтерес фахівців до
діяльності «цанковістів» зріс. Це було пов’язано з тим, що в соціалістичний
період увага істориків була зосереджена на діяльності партій лівого спрямування.
Правоцентристські партії Болгарії в силу ідеологічних причин залишалися поза
полем дослідження істориків. Але і в останні десятиліття тема діяльності
політика-русофіла не була популярною серед болгарських вчених через
зовнішньополітичну орієнтацію Болгарії на західноєвропейські держави.
У сучасній болгарській, українській та закордонній історіографії відсутні
комплексні роботи, що були б присвячені Драґану Цанкову, охоплюючи його
багатогранну діяльність в різних сферах. Це визначило необхідність детального


4

розгляду теми громадсько-політичної, дипломатичної та державної діяльності
Д. Цанкова.
У молоді роки умови зростання, виховання та навчання в різних містах і
країнах, а також соціально-економічна ситуація регіону і оточення формували
політичні погляди Драґана Цанкова. Перед тим, як стати відомим політиком та
державником, Д. Цанков пройшов довгий шлях громадського діяча. Ще на
початку 1850-х років, навчаючись у Відні, під впливом відомого славіста того
часу Ф. Миклошича, Д. Цанков почав захоплюватися філологією, що заклало
основу для початку серйозних лінгвістичних досліджень. Спільно з рідним
братом 24-річний Д. Цанков видав першу наукову працю – болгарську граматику
німецькою мовою. Перебуваючи в австрійській столиці останні місяці, Д. Цанков
ретельно планував відкриття друкарні після повернення у Свіштов. Але за низкою
причин в умовах османського панування це довго не вдавалось зробити. Окрім
того, у 1853 р. розпочалась Кримська війна. Д. Цанков і більшість болгар зустріли
війну з надією на позитивні зміни в країні. Відсунувши пріоритет зі створенням
друкарні на другий план, молодий Цанков повернувся у Свіштов і приєднався до
політичного руху, який надавав допомогу російській армії при входженні в
Болгарію. Також молодий активіст брав участь в роботі «Таємного товариства»,
створеного Г. Раковським. Наприкінці війни Д. Цанков встановив контакти з
католицьким священником Ж. Боре, котрий допоміг громадському діячу у його
нелегкій справі. Тим часом, міжнародний авторитет Цанкова зростав.
Із закінченням Кримської війни у 1856 р., в якій брала участь велика
кількість болгар, почав розвиватися національно-визвольний рух. Д. Цанков ще зі
студентських років виношував ідею створення науково-літературного товариства.
Тож, дочекавшись закінчення війни, за підтримки константинопольських
торговців, Д. Цанков створив науково-літературне товариство і розпочав
масштабну видавничу діяльність.
Активну участь майбутній політик брав у вирішенні церковного питання і
навіть прийняв католицтво. У 1860–1870-х роках Д. Цанков продовжував
громадську та культурно-просвітницьку діяльність. У вирі подій 1876 року за


5

ініціативи Російської імперії Д. Цанков став членом неофіційної дипломатичної
місії до країн Європи. Це був перший і водночас серйозний досвід дипломатичної
практики, який став в нагоді майбутньому державнику в подальші роки.
Не залишився Д. Цанков осторонь і подій російсько-турецької війни та
визволення Болгарії. Саме в цей період громадський діяч і дипломат став одним з
прихильників Росії, що в майбутньому вплинуло на його зовнішньополітичні
орієнтири.
Після Визволення в житті Д. Цанкова розпочався період політичної
діяльності. До ліберальної течії політик приєднався під час обговорення
Тирновської конституції у 1879 р. Але пізніше, у 1883 р. почав відокремлюватись
від Ліберальної партії та створив угруповання «поміркованих» лібералів, яке
проіснувало близько 16 років.
Питання участі Драґана Цанкова в перевороті 1886 року неоднозначне, тому
що немає доказової бази щодо його безпосередньої участі в ньому. Однак нам
відомо, що політик підтримував зв’язки з російськими офіцерами,
дипломатичними агентами і проросійськи налаштованою частиною суспільства.
Після перевороту політик знаходився в еміграції, де основними напрямами його
діяльності були: підтримування тісних відносини з проросійськи налаштованими
офіцерами, які перебували в еміграції, а також з російською інтелігенцією; спроба
вплинути на думку європейської громадськості; критика зовнішньополітичного
курсу С. Стамболова; відстоювання інтересів в питаннях зовнішньої політики на
користь орієнтації на Росію; рішення болгарського національного питання на
Балканах та ін.
З 1894 р. після тривалої перерви в діяльності «цанковістів», в історії партії
розпочався період легалізації. Партія зберегла головну рису своєї ідеології –
поміркованість. Після провальних виборів в 1896 р. лідер «цанковістів» став
втрачати популярність серед однопартійців, болгар і навіть – російських
правлячих кіл. Тож у 1897 р. Д. Цанков пішов у відставку, але не полишив
політику.


6

Після складання своїх повноважень лідера «поміркованих» лібералів,
політична діяльність Д. Цанкова пішла на спад. Однак політик вів інформаційну
боротьбу на сторінках газети «България», брав участь у обговореннях
Конституції, зовнішньополітичних питань і балотувався на виборах в парламент.
Передвиборчі агітації проходили досить успішно, тому колишній лідер
«поміркованих» завжди міг розраховувати на депутатський портфель. Однак на
міністерські крісла вже не претендував, ймовірно, в силу віку і спроб нового
лідера партії С. Данева дистанціювати свого попередника від вирішення найбільш
важливих партійних і урядових проблем.
Ключові слова: Болгарське Князівство; Російська імперія політичні процеси;
дипломатія; громадська діяльність; Тирновська конституція; державник;
партія; «цанковісти»; «помірковані» ліберали; Д. Цанков.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.