Володимир Кашперський » Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Дисертація
Написано: 2018 року
Розділ: Історична
Твір додано: 17.12.2018
Твір змінено: 17.12.2018
Завантажити: pdf див. (1,9 МБ)
Опис:

АНОТАЦІЯ
Кашперський В.Є. Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 рр.):
наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-
економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий
навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню життя та
діяльності видатного вченого-зоотехніка, академіка УААН Григорія
Олександровича Богданова (1930-2009).
Мета дослідження полягає в комплексному дослідженні теоретичного
і практичного внеску академіка УААН Г.О. Богданова в розвиток
зоотехнічної науки в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), його
інтелектуальних зв’язків у науковому просторі різних епох, рецепції
дослідницьких стратегій у відповідь на виклики часу.
У дисертації розкрито умови та ключові чинники формування
наукового світогляду вченого, проаналізовано його організаційну, науково-
дослідну і педагогічну діяльність, з’ясовано й схарактеризовано основні
напрями наукових розвідок Г.О. Богданова. Для поглиблення історико-
аналітичного дослідження здійснено періодизацію життя і творчої діяльності
вченого. З’ясувати наукові інтереси дослідника вдалося завдяки вивченню
понад 500 його праць, аналіз яких дав змогу відтворити цілісну картину
наукових інтересів, здобутків та світоглядних позицій автора. Важливим
джерелом для встановлення тогочасних подій наукового й професійного
життя, стали спогади сучасників, учнів і колег ученого.
Наукова, організаційна, педагогічна діяльність академіка УААН
Г.О. Богданова (1930-2009 рр.) відповідала стану розвитку вітчизняної науки 3певної доби (радянської, Української незалежної держави), рівню
тогочасного й сучасного соціально-економічного поступу, політичної
системи суспільства, духовного життя, ціннісних цивілізаційних орієнтирів,
способів організації науки, її інституціоналізації тощо. При цьому в багатьох
напрямах наукового пошуку вчений випереджає час. Безумовно, Григорій
Олександрович Богданов належить до когорти вчених, що визначали
перспективні методи, інноваційні технологічні рішення в галузі аграрної
науки. Науковий доробок дослідника значущий для реалізації генетичного
потенціалу продуктивності, відтворної здатності, виробництва екологічно
безпечної, високоякісної продукції тваринництва в сучасних умовах
технологічного та радіонуклідного забруднення довкілля.
Низка проблем, які досліджувалися вченим, залишаються
актуальними й сьогодні. Їх вирішення зумовлює необхідність глибокого і
всебічного вивчення та осмислення наукової спадщини Григорія
Олександровича під кутом зору завдань, що нині постали перед
агропромисловим комплексом України.
Увесь історіографічний масив з окресленої проблематики можна
умовно розділити на два періоди: радянська і сучасна, з 1991 року,
історіографія.
В історіографії інтелектуальної біографії Г.О. Богданова рельєфно
проглядається декілька умовно виділених груп праць. Перша – присвячена
професійній діяльності науковця на тлі розвитку вітчизняної аграрної науки,
зокрема, зоотехнічної. Друга – охоплює біографічні нариси про
Г.О. Богданова в популярних енциклопедичних та довідникових виданнях,
які відображають основні етапи життя й наукової діяльності вченого.
Нечисленну групу становлять матеріали про особисту біографію, творчу
діяльність Г.О. Богданова, розміщені в періодичних виданнях і приурочені до
ювілейних дат ученого, установ, де він працював, а також отримання
наукових звань та нагород. 4У дисертації автор відтворює цілісну картину формування науковця,
зокрема період здобуття фундаментальних знань, виявляє найголовніші
чинники становлення особистості й наукового світогляду Г.О. Богданова під
час навчання, висвітлює ключові етапи його життєвого та творчого шляху і
пропонує їх періодизацію. Автор розкриває основні періоди активних
дослідницьких практик, організації нових напрямів наукового пошуку,
адміністрування сільськогосподарської освіти й видавничої справи.
Академічний етап наукової творчості Г.О. Богданова позначився
рецепцією нових дослідницьких стратегій, помітними науковими
результатами, що мали великий економічний народногосподарський ефект.
Потужні науково-організаційні заходи Григорій Олександрович
концентрував на інноваційних моделях підвищення продуктивності
тваринництва, поживності кормів, нових технологіях будівництва ферм
промислового типу. Усе це засвідчує формування власної наукової школи
вченого, дієвий механізм його інтелектуальної творчості, результативність
наукових комунікацій в академічному середовищі.
Зауважимо, що Г.О. Богданов посилив інституціоналізацію і
структуризацію зоотехнічної й зооветеринарної науки в Харківському
зооветеринарному інституті, зміцнив професійну взаємодію вчених у
розробленні нових дослідницьких напрямів, активізував наукові комунікації
співробітників інституту та академічних установ у площині розв’язання
прикладних завдань народногосподарського комплексу.
Науково-організаційна діяльність Г.О. Богданова в Українській
сільськогосподарській академії позначена насамперед започаткуванням
нових напрямів дослідницьких практик у царині аграрної екології,
ефективного використання кормових ресурсів, інтенсифікації відтворення
генетично цінних порід тварин тощо. Науково-організаційна робота вченого
тісно пов’язана зі зміцненням матеріально-технічної бази наукових
підрозділів, покращенням соціально-побутових умов викладачів і студентів, 5науковим прогнозуванням перспективних векторів розвитку наукових шкіл,
інтелектуального співтовариства академії.
Водночас Г.О. Богданов долучився до підготовки понад 500 наукових
праць, зокрема: монографій, підручників, методичних рекомендацій та
численних статей.
Академік УААН зробив неабиякий внесок у підготовку науково-
педагогічних кадрів для сільськогосподарської освіти і науки. На сторінках
багатьох наукових видань Г.О. Богданов висвітлює науковий дискурс з
актуальних питань розвитку аграрної сфери, започаткувавши суперництво й
інтелектуальне партнерство наукових шкіл, розширюючи горизонти
академічної творчості.
Автор дисертації на основі аналізу наукового доробку вченого
виокремлює напрями його досліджень: теоретичні основи годівлі
сільськогосподарських тварин, організація годівлі корів для промислового
виробництва молока та яловичини, вирощування молодняка
сільськогосподарських тварин, ведення тваринництва в зонах радіоактивного
забруднення, метаногенез жуйних, біотехнологія відтворення великої рогатої
худоби тощо.
Дослідник відіграв провідну роль у формуванні теоретичних основ
годівлі сільськогосподарських тварин. Способи приготування кормових
добавок, розроблені Г.О. Богдановим у співавторстві з науковими
співробітниками, визнані як винаходи і корисні моделі, захищені охоронними
документам. Ученому вдалося інтегрувати розрізнені елементи наукових
відкриттів у галузі біології, зоології, біохімії, продуктивну модель годівлі
корів для промислового виробництва молока, яловичини й вирощування
молодняка. Академік УААН Г.О. Богданов здійснює комплекс наукових
досліджень у галузі розвитку тваринництва в зонах радіоактивного
забруднення, що має як теоретичне, так і прикладне значення для розвитку
сільськогосподарського виробництва в Україні. Корпорація вчених під
керівництвом Г.О. Богданова досліджує та пропонує способи зменшення 6викидів метану тваринного походження в атмосферу, які мають незаперечне,
глобальне значення з огляду на планетарні кліматичні зміни ХХІ ст.
Результати багаторічних ґрунтовних досліджень Г.О. Богданова у співпраці з
В.І. Шереметою щодо методів біотехнології відтворення корів і телиць
великої рогатої худоби лягли в основу розроблених ними патентів, ще раз
підтверджуючи інноваційний вектор названих досліджень.
У процесі комплексного вивчення інтелектуальної біографії
Г.О. Богданова та його наукової спадщини в галузі зоотехнії встановлено, що
історіографічний простір окресленої проблеми охоплює незначну кількість
праць, які безпосередньо або побіжно розкривають науковий життєпис
ученого. Для всебічного висвітлення питання структуризації наукового
пошуку Г.О. Богданова, розвитку і зміни його поглядів, окремих періодів
науково-дослідної, педагогічної й організаційної діяльності опрацьовували
документи, що зберігаються у фондах архівів України та дають змогу
розширити інформаційну базу дослідницьких практик.
Становлення вченого, його професіоналізація і структурування
наукових інтересів відбувалися в умовах суспільно-політичних викликів двох
епох – радянської та незалежної Української держави. Формування
світогляду майбутнього вченого проходило в 40-50-их роках ХХ ст., коли
Г.О. Богданов навчався в Куп’янській фельдшерсько-акушерській школі,
Харківському зоотехнічному інституті, аспірантурі Всесоюзного науково-
дослідного інституту гібридизації й акліматизації тварин ім. М.Ф. Іванова
«Асканія-Нова». Детальне вивчення особистої, інтелектуальної, професійної,
історіографічної біографії Г.О. Богданова уможливило виокремлення
основних етапів його наукової, педагогічної та організаційної діяльності.
Наукові інтереси Г.О. Богданова тісно пов’язані з тими завданнями,
які ставилися перед зоотехнічною наукою тогочасним сільськогосподарським
виробництвом, а саме: 1) годівля сільськогосподарських тварин;
2) організація годівлі корів для промислового виробництва молока і
яловичини; 3) вирощування молодняка; 4) ведення тваринництва в зонах


радіаційного забруднення; 5) метаногенез жуйних; 6) біотехнологія
відтворення великої рогатої худоби.
Заслуги вченого у становленні та розвитку вітчизняної науки
відзначено високими державними нагородами й відзнаками. Огляд наукового
доробку його учнів, соратників засвідчує, що вони мають практичну цінність
для модернізації тваринництва. Більшість висновків і пропозицій знайшли
застосування у виробництві та висвітлені в численних публікаціях.
Встановлено, що в ході наукової роботи учнів і послідовників Григорія
Олександровича здобуті вагомі результати в розробці вітчизняних норм та
техніки годівлі тварин, обґрунтовані практичні інноваційні методи
організації повноцінної годівлі високопродуктивних корів у господарствах
України для досягнення генетичного потенціалу їхньої молочної
продуктивності й відтворної здатності, освоєння породних енерго- і
ресурсозберігальних технологій.
Ключові слова: Г.О. Богданов, зоотехнія, нормована годівля тварин,
корми, вирощування тварин, радіоактивно забруднені території,
біотехнологія відтворення, метаногенез.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.