Наталія Кашеварова » Партійні служби Альфреда Розенберґа у реалізації ідеологічної складової політики Третього райху: історикодокументознавчий та джерелознавчий аспекти
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Партійні служби Альфреда Розенберґа у реалізації ідеологічної складової політики Третього райху: історикодокументознавчий та джерелознавчий аспекти

Дисертація
Написано: 2023 року
Розділ: Історична
Твір додано: 03.04.2024
Твір змінено: 03.04.2024
Завантажити: pdf див. (3.1 МБ)
Опис: Кашеварова Н.Г. Партійні служби Альфреда Розенберґа у реалізації ідеологічної складової політики Третього райху: історикодокументознавчий та джерелознавчий аспекти. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни. – Інститут історії України НАНУ, Київ, 2023.
Дисертація присвячена проблемі історико-документознавчої та
джерелознавчої реконструкції архівних комплексів та актуалізації документів
партійних служб Альфреда Розенберґа, нацистського державного діяча та
одного з ідеологів Третього райху, створених ним у структурі Націоналсоціалістичної німецької робітничої партії (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei, далі НСДАП), як джерел щодо участі цих служб у створенні і
поширенні націонал-соціалістичної ідеології у Німеччині, що призвело до
розв’язання Другої світової війни і реалізації окупаційних планів нацистської
держави. Серед основних – Зовнішньополітичне відомство НСДАП (1933–
1942, формально – 1933–1945) (Außenpolitisches Amt der NSDAP, далі –
АПА), служба Уповноваженого фюрера у справі нагляду за загальним
духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП (1934–1945)
(Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und
weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP, далі – Служба
Уповноваженого), яка була центральною у цій системі, та її внутрішні
служби (управління), зокрема, Вища школа НСДАП (Hohe Schule der
NSDAP), Східна бібліотека Розенберґа (Ostbücherei Rosenberg) та ін. Вони
відомі в німецькій історіографії під сукупною назвою «служби Розенберґа».
Хоча Оперативний штаб Розенберґа (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, далі –
ЕРР), створений на початку війни для боротьби з «ворогами націоналсоціалізму» та конфіскації їхньої власності, та Міністерство окупованих
східних територій (1941–1945) (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete,
далі – РМБО), створене як орган окупаційної виконавчої влади, яке також
очолив Альфред Розенберґ, не належали до його служб у складі НСДАП. Але
їхні документи залучалися нами для аналізу тією мірою, яка визначена діями
Служби Уповноваженого в сфері поширення ідеології на окуповані території.
На сьогодні є мало наукових публікацій, присвячених ідеологічній
діяльності партійних служб А. Розенберґа, і серед них досі немає досліджень
складу та змісту створених ними документів й аналізу їхнього
джерелознавчого значення. Традиційно функціонування цих служб та
підпорядкованих їм структур в історіографії розглядалися, передусім, лише
через призму політичної кар’єри самого А. Розенберґа, який прагнув
конкурувати з такими впливовими нацистами, як Й. Гьоббельс та Г. Гіммлер,
перебираючи на себе функції контролю за ідейними переконаннями членів
НСДАП, ідеологічного навчання, виховання та пропаганди серед німецького
народу в цілому, та його владних амбіцій. Винятком є дослідження
діяльності ЕРР, але, в основному, тут розглядаються проблеми конфіскації та
переміщення під час Другої світової війни культурних цінностей.
При цьому поза увагою майже всіх науковців залишався той факт, що
партійні служби Розенберґа крім піклування про чистоту ідейних переконань
членів НСДАП брали участь у процесі зрощення партійної системи та
системи державного управління у нацистській Німеччині, намагалися
запровадити контроль за переконаннями державних службовців і службовців
Вермахту, формувати колективний націонал-соціалістичний світогляд,
пропагувати позитивний образ націонал-соціалізму в країнах Західної
Європи.
Об’єктом дослідження є ідеологічні служби райхсляйтера
А. Розенберґа, створені ним у структурі НСДАП. Предметом дослідження
стала джерелознавча і документознавча реконструкція сукупного архівного
спадку цих служб, оскільки всі їхні документи пов’язані між собою і
утворюють цілісну систему. Для оцінки джерелознавчого потенціалу
визначено структуру і функції самих служб, історію формування їхніх
3
документальних комплексів, їхній видовий склад, зміст, інформаційний
потенціал як джерел для дослідження історії формування та поширення
пропаганди нацистської ідеології в Третьому райху, розв’язання Другої
світової війни та реалізацію окупаційної політики.
Новизна дослідження полягає в тому, що розв’язується проблема
актуалізації документальних комплексів служб А. Розенберґа у структурі
НСДАП як історичних джерел, які ще не були предметом окремого
комплексного наукового дослідження. Для цього було охарактеризовано
ідеологічну доктрину Розенберґа та систему його поглядів щодо формування
колективного світогляду німецького народу та творення нової політичної
держави – Третього райху у співставленні із функціями та напрямами
діяльності його партійних служб з урахуванням їхньої специфіки, що
позначилося на структурі та змісті створених ними масивів документів,
охопленні різних сфер партійного, державного і суспільного життя. Було
простежено реалізацію цими службами положень націонал-соціалістичної
доктрини Розенберґа в 1933–1945 рр. у її різних видах, формах, методах,
напрямах, у зовнішньополітичній та внутрішньополітичній діяльності
нацистської держави. У світлі аналізу цих документальних комплексів як
джерел був оцінений внесок партійних служб Розенберґа у формування
німецького світогляду, розробку та поширення нацистської ідеології,
підготовку Другої світової війни, вплив на формування засад окупаційної
політики.
Відповідно, методологія дослідження включає загальнонаукові
методи, принципи і підходи, базується на принципах історизму та
об’єктивності, системному підході, в основі якого – метод структурнофункціонального аналізу. Застосовано проблемно-тематичний, порівняльний,
логічний, хронологічний методи та метод періодизації, метод джерелознавчої
класифікації, залучаються методики окремих галузей історичної науки,
передусім, джерелознавства та архівознавства, історичного
документознавства, археографії, бібліографознавства, біографістики тощо.
4
В основі джерельної бази дослідження – документи Федерального
архіву Німеччини, передусім, фондів NS 8 (Kanzlei Rosenberg, укр.
«Канцелярія Розенберґа»), NS 15 (Beauftragter des Führers für die Überwachung
der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der
NSDAP, укр. «Служба Уповноваженого фюрера у справі нагляду за
загальним духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП»),
NS 30 (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, укр. «Оперативний штаб
райхсляйтера Розенберґа»), NS 43 (Außenpolitisches Amt der NSDAP, укр.
«Зовнішньополітичне відомство НСДАП») та архівні документи інших
фондів Федерального архіву, а також фонди Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України, зокрема, фонду 3676
(«Оперативний штаб імперського керівника Розенберґа для окупованих
східних областей»), окремі документи з колекцій Національного архіву
США, а саме документи Американської комісії з охорони та рятуванню
мистецьких та історичних пам’яток у районах військових дій (комісія
Робертса) (American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and
Historical Monuments in War Areas (The Roberts Commission), документи
Нюрнберзького процесу та ін.
Хронологічні межі дослідження обумовлені роками існування
партійних служб Розенберґа (1933–1945). Але дослідження містить також
стислу історію передумов формування ідеологічних переконань
А. Розенберґа з 1919 р., коли він познайомився з А. Гітлером і вступив до лав
майбутньої НСДАП, що стало початком його політичного шляху до влади, до
1945–1946 рр. включно, коли завершилася політична кар’єра Розенберґа й
було організовано судовий процес по його справі під час роботи
Міжнародного воєнного трибуналу у Нюрнберзі.
Територіальні межі дослідження охоплюють територію Третього
райху та держав, окупованих нацистами під час Другої світової війни,
передусім країн Західної Європи та окуповану частину СРСР. Але до
територіальних меж дослідження не входять території з окремим статусом
5
або типом окупаційного режиму – Генеральна Губернія, або до липня 1940 р.
– Генерал-губернаторство для окупованих польських земель, і Протекторат
Богемії і Моравії (автономна одиниця для етнічних чеських земель у складі
Третього райху). На них не поширювалася юрисдикція Міністерства
окупованих східних територій і там не діяв ЕРР.
Під час дослідження було стисло охарактеризовано історію
становлення ідеологічних поглядів А. Розенберґа, його політичний шлях,
роль у пропаганді націонал-соціалізму, а також створення його основних
служб у складі НСДАП. Система політико-ідеологічних поглядів Розенберґа
була узагальнена у його праці «Міф ХХ століття: Оцінка духовноінтелектуальної боротьби нашого часу» (1930), яка вважається
фундаментальною для ідеології націонал-соціалізму і концептуальною
політико-філософською працею. У ній розглянуті історичні корені розвитку
«нордичної раси», принципи побудови нової німецької держави на засадах
формування нової німецької народної спільноти на засадах «міфу крові», з
поверненням до давнього германського права, створення нової політичної
релігії на основі народних вірувань германців («кров і честь») та диктатури
фюрерства на засадах сильного (воєнного) союзу з опорою на чистоту та
селянську сутність німецької нації, її зв’язок із землею («кров і ґрунт»). У
«Міфі» також викладені ідеї германоцентричного розвитку світу, переваги
нордичної раси та нордичної крові, її душі та сили, з її глибоко містичною
складовою, необхідності очищення нордичної раси від крові «нижчих рас»,
«обґрунтовані» історичні права німців на інші території Європи, передусім,
Центральної та Східної тощо.
Концепція Розенберґа щодо європейського добровільного
економічного та політичного єднання під егідою Німеччини як держави
«сили» та формування антибільшовистського блоку для майбутнього
розширення «життєвого простору» у Східній Європі розвивалася в АПА, яке
брало участь у поширенні націонал-соціалізму за кордоном, долучалося до
дипломатичної підготовки війни, діяльності Дипломатичної школи,
6
ремілітаризації Німеччини у питаннях зовнішньої торгівлі, а також збору
інформації про стан внутрішньої та зовнішньої політики різних держав, її
аналітичного опрацювання відповідно до геополітичних векторів у його
діяльності, що були визначені географічним принципом і територіальноадміністративним поділом.
Свою світоглядну концепцію Розенберґ сприймав як утворення
містичного синтезу, який спирається на холістичні ідеї творчого розвитку
світу як нематеріального і непізнаванного «фактору цілісності», характер
якого не може бути зведено до суми його окремих частин. Він декларує своє
бачення п’яти складових формування «внутрішнього світу людини:
політична (народна) релігія, мораль, мистецтво, наука, філософія, об’єднані
поняттям волі і тоталітарним характером націонал-соціалізму. Ідеї
реалізовувалися під гаслом боротьби з «ідейними ворогами націоналсоціалізму» – масонством, єврейством, лібералізмом, марксизмом,
більшовизмом, християнством тощо. Тоді ж ним були сформульовані ідеї
нового світового порядку та територіальної експансії в Європі. Ці складові
визначили також напрями діяльності, структуру і функції Служби
Уповноваженого.
Два основні етапи існування служб А. Розенберґа у НСДАП пов’язані з
двома історичними періодами: перший охоплює 1933–1939 рр., коли відбувся
прихід нацистів до влади у Німеччині, була розгорнута підготовка її до
зовнішньої експансії; другий – 1939–1945 рр., роки Другої світової війни.
Перший, найбільш активний, характеризується визначенням структури і
функцій цих служб, розширенням їхнього штату, розвитком напрямів їхньої
діяльності. Приватну канцелярію Розенберґа було перетворено на його
канцелярію як райхсляйтера і почалося формування її діловодного архіву, де
з роками було зібрано документи про широку діяльність Розенберґа та його
публікації. АПА та Служба Уповноваженого у цей час займалися
поглибленням ідей Розенберґа, їх опрацюванням для подальшої практичної
7
реалізації, а також намагалися встановити ідеологічний контроль не лише у
НСДАП, а й поширити його у суспільстві.
Другий етап пов’язаний з періодом Другої світової війни, коли
ідеологічна робота служб Розенберґа поширюється на Вермахт і окуповані
нацистами території, але розповсюдження ідеологічної доктрини
продовжується вже з урахуванням нових обставин. Виникають нові форми
використання наукових досліджень для ідеологічної боротьби на окупованих
територіях. Зросло значення Служби Уповноваженого, оскільки АПА
згорнуло свою діяльність на межі 1942–1943 рр.
Всі ці партійні структури А. Розенберґа були пов’язані між собою, тому
документи, створені ними в результаті їхньої діяльності, утворюють цілісну
документальну систему. Зв’язковою ланкою у системі цих служб була
Канцелярія Розенберґа що виконувала організаційні та координуючі функції,
відповідно, структура її архівного фонду у цій цілісній документальній
системі має свої особливості. Так, значна частина фонду складається з праць
самого А. Розенберґа, біографій та бібліографії за різні роки, чернеток його
статей, передусім, у пресі, публічних виступів тощо – все це збирали та
упорядковували співробітники Канцелярії. Другу велику частину складає
різноманітне листування.
У складі фонду також зберігається багато документів про
розмежування повноважень, як служб Розенберґа з іншими органами
державної влади, наприклад, з міністерствами просвіти і пропаганди,
зовнішніх справ, так і різними управліннями у НСДАП, а також про розподіл
повноважень, функцій і завдань між різними службами Розенберґа та їхніми
підрозділами. Окреме місце посідають інформаційні матеріали, підготовлені
співробітниками партійних служб Розенберґа, які надсилалися разом із
супровідними листами, нерідко для того, щоб вирішити питання щодо їх
публікації та поширення.
Але серед служб Розенберґа Служба Уповноваженого відігравала
основну роль. Вона складалася з кількох підрозділів (управлінь), кожен з
8
яких відповідав за окремий тематичний напрямок: археологію та історію,
етнографію, образотворче мистецтво, музику, педагогіку і філософію тощо,
сприяла пропаганді ідей щодо нордичного походження німецького народу,
його цінностей як «вищої» раси на тлі «нижчих рас», а також процесові
політичної просвіти, передусім у НСДАП. Перед війною починається
створення Вищої школи як головного партійного відомства, майбутнього
університету для членів НСДАП, при якому перед війною було розпочато
процес створення наукових інститутів в її складі та її Центральної бібліотеки,
де збиралася література про світові ідеологічні течії і рухи.
Під час війни тематика нацистської пропаганди все більше
трансформується у бік антибільшовистської та світової єврейської загрози,
антиамериканізму та інших світових політичних та ідеологічних течій,
отримують свій подальший розвиток дослідження історії, політики,
економіки та культури окупованих країн для широкого використання у
пропаганді нацистської ідеології. Тема критики радянського більшовизму
поширюється у військовій адміністрації на окупованих територіях, а також
серед чиновників цивільного управління.
Велике значення мала діяльність ЕРР, створеного у 1940 р. для
організації масштабних конфіскації не лише єврейської спадщини
європейських країн, а й мистецьких та історичних культурних цінностей,
бібліотек і архівів для створення джерельної бази вивчення «ідейних ворогів
націонал-соціалізму». З Центральної бібліотеки Вищої школи
виокремлюються спочатку Східна бібліотека, під кінець війни – Західна,
комплектуються бібліотеки інституцій Служби Уповноваженого, передусім
бібліотека Інституту вивчення єврейського питання тощо.
Аналіз документальних фондів цих партійних служб дозволяє
визначити їхню роль у масштабній реалізації ідеологічної складової нацизму,
що включала підготовку аналітичних матеріалів з питань зовнішньої та
внутрішньої політики райху, пропозицій щодо майбутнього устрою
«життєвого простору» в Європі, передусім, Східній, систему ідеологічної
9
підготовки свідомості німців до сприйняття ідей нацизму, пошуків його
історичного та містичного змісту, філософського та культурологічного
обґрунтування виключності німецької раси та її історичних прав провідну
роль на територіях поза межами райху. Вплив на масову свідомість
відбувався шляхом друку та поширення видавничої продукції, в тому числі
праць самого Розенберґа та провідних співробітників його служб.
В офіційному видавництві НСДАП у Мюнхені виходили друком брошури,
тематичні серії журналів, інформаційні бюлетені, газети, науково-довідкові
видання, праці, присвячені націонал-соціалістичному мистецтву, літературі,
музиці, історії, давній історії, етнографії, філософії тощо. Вони
розповсюджувалися по всіх партійних округах, громадських організаціях, а
також за кордоном. У редакціях працювали десятки редакторів і коректорів,
існували групи цензорів. А. Розенберґ особисто брав участь у цьому процесі.
Проводилася масштабна лекційна пропаганда ідей через спеціально створені
лекторії, виставкову діяльність, що розкривала велич Німеччини через її
історію, культуру і мистецтво, також і на тлі критики «дегенеративного
мистецтва». Спеціальні відділи Служби Уповноваженого готували методичні
матеріали щодо підготовки лекцій і виставок, різних культурних та
політичних заходів. Також велася робота з молодіжними, жіночими та
робітничими товариствами Німеччини, якими опікувалася НСДАП і які
перебували у сфері діяльності служб Розенберґа.
Документи цих служб є надзвичайно цікавими джерелами для вивчення
історії поширення ідеології націонал-соціалізму та специфіки її розвитку,
механізму її масштабного впливу на свідомість населення Німеччини та
деяких європейських країн.
Ключові слова: джерелознавство, історичне документознавство,
Третій райх, ідеологія націонал-соціалізму, пропаганда, Зовнішньополітичне
відомство НСДАП, Уповноважений фюрера у справі нагляду за загальним
духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП, Вища школа
10
НСДАП, Друга світова війна, Європа між двома війнами, нацистська
окупація
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.