Христина Ілик » Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні

Дисертація
Написано: 2018 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 25.04.2018
Твір змінено: 25.04.2018
Завантажити: pdf див. (1.5 МБ)
Опис: Ілик Х. В. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів
в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук
за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві (05 – соціальні та поведінкові
науки). – Львівський національний університет імені Івана Франка. –
Львів, 2018.
У дисертаційній роботі представлена соціологічна концептуалізація
феномену «соціального сирітства» в контексті сучасної трудової міграції.
Запропоновано визначення основних понять, які складають цю
концептуалізацію та її теоретичні положення. Представлено результати
емпіричного дослідження впливу трудової міграції батьків на життя їхніх дітей
та запропоновано шляхи профілактики поширення соціального сирітства в
транснаціональних сім’ях.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи вивчення
міграційних процесів та їх наслідків для сучасної сім’ї» розкрито особливості
аналізу та інтерпретації міграції у соціогуманітарних науках і на цій основі
вироблено комплекс теоретичних положень до дослідження сучасних
міграційних процесів; охарактеризовано поняття «міграція», основні підходи до
її класифікацій; описано хвилі української трудової еміграції. Другий розділ
«Теоретико-прикладні аспекти дослідження соціального сирітства в
суспільствах-донорах міжнародних мігрантів» містить аналіз понять «соціальне
сирітство» та «соціальні сироти»; основних видів соціального сирітства та
категорій соціальних сиріт; причин (внутрішніх та зовнішніх) соціального
сирітства та розкрито особливості соціального сирітства зумовленого
міграційними процесами в Україні. У третьому розділі «Прикладні аспекти
дослідження соціального сирітства в контексті сучасних міграційних процесів в
Україні» містяться дані офіційної статистики та експертна оцінка щодо
масштабів та інтенсивності сучасної української трудової міграції;
представлено результати авторських прикладних досліджень та їх порівняння з 3

дослідженнями інших авторів на тему дисертації; представлено зарубіжний
досвід та шляхи оптимізації превентивних заходів щодо профілактики
поширення явища соціального сирітства в Україні.
У дисертації представлені результати дослідження соціального сирітства
в контексті сучасних міграційних процесів в Україні. Дослідження реалізоване
на основі вироблених автором теоретичних положень з таких соціологічних
теорій, як концепція транснаціональної міграції, структурного функціоналізму
та феноменологічної парадигми. Виходячи з цього, сучасну хвилю української
трудової міграції визначено як переважно зворотну коротко- чи довгострокову
тимчасову міграцію переважно одного чи кількох членів сім’ї, які підтримують
завдяки різним способам зв’язку із залишеною вдома родиною сімейні
відносини, що перетинають кордони. Виокремлено дві категорії дітей, яких
можна віднести до соціальних сиріт: 1) це особлива соціально-демографiчна
група дiтей, які з різних соцiальних, економiчних, полiтичних, морально-
психологiчних причин залишилися сиротами при живих батьках, яких в
установленому порядку позбавили батькiвських прав, та якi знаходяться пiд
захистом держави чи суспiльства; 2) це діти, які «юридично належать» своїй
родинi, проте фактично позбавленi повноцiнного пiклування, оскільки батьки
не виконують власних обов’язкiв чи зловживають своїми батькiвськими
правами, що перешкоджає нормальному розвитку дiтей, а iноді і становить
загрозу для їх здоров’я та життя. Доведено, що транснаціональна cім’я, яка
функціонує в контексті четвертої хвилі української трудової міграції,
передбачає собою як фізичний, так і психологічний розрив між батьками та
залишеними дітьми, а тому може утворювати нову форму соціального
сирітства. В межах цього пропонується авторський концепт соціального
сирітства в контексті транснаціональної міграції – це особливий стан дитинства
дітей трудових мігрантів, батьки яких здійснюють транснаціональні сімейні
практики, однак не виконують повною мірою своїх обов’язків щодо виховання,
розвитку і соціалізації власних дітей через свою фізичну відсутність внаслідок
коротко- чи довготривалої тимчасової міграції. Відповідно, діти трудових 4

мігрантів розглядаються автором як особлива соціально-демографічна група
дітей, дитинство яких характеризується відсутністю повноцінного
батьківського піклування внаслідок виїзду батьків чи одного з них на певний
період часу на роботу за кордон.
Запропоновано розглядати соціальне сирітство, яке виникає через
трудову міграцію батьків, як неофіційне та виділяти в його межах два головні
види: явне та приховане. Також виділено три моделі транснаціональної сім’ї
(«без матері», «без батька», «без обох батьків») в контексті міграції та
емпірично з’ясовано їх співвідношення з видами неофіційного соціального
сирітства.
У межах роботи дістали подальший розвиток рівні теорій міграції з
додаванням до відомих в рамках соціології міграції мікро- та макро- мезорівня
у руслі дослідження транснаціональної сім’ї; дослідження соціального
сирітства з позицій положень феноменологічного підходу, що дало можливість
розглядати його крізь призму так званого життєвого світу – повсякденного
світу рутини, у якому діти мігрантів здійснюють постійні комунікації та
проводять частину свого дитинства без батьків чи одного з них.
Теоретично обґрунтовано та емпірично доведено, що в контексті сучасної
четвертої хвилі транснаціональної міграції поширеним є приховане соціальне
сирітство. Це такий вид соціального сирітства, за якого батьки, перебуваючи за
кордоном, підтримують з дітьми регулярні контакти, мають юридичні
обов’язки щодо їхнього виховання, проте належним чином їх не виконують,
оскільки фізично не перебувають у складі сім’ї.
Отримані в ході дослідження висновки та результати надали можливість
верифікувати закладені в його основу гіпотези, а їх комплексне узагальнення,
своєю чергою, надає варіанти для внесення ряду пропозицій, що на наш погляд
мають не лише теоретичну, але й практичну цінність.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
теоретичні положення, висновки та рекомендації, розроблені автором та
запропоновані в дисертації, можуть бути використані для профілактики
поширення соціального сирітства в транснаціональних сім'ях. Практична
цінність дисертаційного дослідження визначається змістом запропонованої
програми соціального захисту дітей трудових мігрантів та розроблених на
основі результатів емпіричного дослідження порад батькам, які збираються
виїхати за кордон.
Ключові слова: міграційні процеси, трудова міграція, транснаціональна
сім'я, діти трудових мігрантів, соціальні сироти, соціальне сирітство.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.