Марина Філіпович » Славістичні студії Павла Федоренка
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Славістичні студії Павла Федоренка

Стаття
Написано: 2022 року
Розділ: Історична
Твір додано: 30.07.2023
Твір змінено: 30.07.2023
Завантажити: pdf див. (595.5 КБ)
Опис: Філіпович М. А.. Славістичні студії Павла Федоренка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2022. Вип. 63. C. 221-230.


Розглянуто неопублі ко вану працю при за бу того укра ї нсь кого істо рика, архе ог рафа та архі віста Павла Кос тян ти но вича Федо ренка «Поросье в связи с этноге не зом сла вян» (рос. мовою), вияв лену нами під час нау ко вого опра цю вання
архів ної фонду дос лід ника, що збе рі га ється в Інсти туті руко пису Наці о наль ної
біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого. Вста нов лено, що чимала за обся гом
нау кова допо відь, незва жа ючи на наяв ність іде о ло гіч них штам пів та кліше, написана в рам ках кла сич ного під ходу, закла де ного в укра ї нсь кій істо рі ог ра фії працями М. Гру шевсь кого.
Ключові слова: П. Федо ренко, М. Гру шевсь кий, Інсти тут руко пису, сло в’яни,
Поросся, укра ї нська істо рі ог ра фія
Пов'язані автори:
Федоренко Павло
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.