Юлія Овчаренко » Становлення та розвиток кріофізики в Україні (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Становлення та розвиток кріофізики в Україні (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Дисертація
Написано: 2018 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 12.10.2019
Твір змінено: 12.10.2019
Завантажити: pdf див. (6 МБ)
Опис: Овчаренко Ю. С. Становлення та розвиток кріофізики в Україні (30-ті рр.
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки». – Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН, Київ, 2018.
У дисертації на основі історіографічного аналізу, введення до наукового
обсягу значної джерельної бази та методологічних засад проведено комплексне
дослідження становлення та розвитку наукових досліджень у галузі фізики
низьких температур в Україні. Викладено передісторію становлення та
розвитку галузі фізики низьких температур в Україні.
Дисертація є завершеним, оригінальним і самостійним науковим
дослідженням, яке присвячене досить актуальній темі в історії науки і техніки.
Робота має важливе значення для розвитку історичних досліджень окремих
галузей вітчизняної науки, наукових шкіл і різних форм організації науки,
зокрема науково-дослідних інститутів, у тому числі й академічних.
Сформульовані в роботі наукові положення та висновки базуються на
всебічному вивченні доробку попередників і залученні широкої
репрезентативної джерельної бази. Джерельна база дослідження складається із
значного масиву різноманітних джерел: архівні матеріали; опубліковані
джерела, зокрема монографії, фахові періодичні видання в галузі фізики
низьких температур; речові джерела. Чільне місце в дослідженні посідають
архівні матеріали, виявлені у фондах центральних, державних архівів, архівах
науково-дослідних та освітніх установ і бібліотеках України. Загалом до
дослідження залучено 96 справ з 11 фондів з 6 архівних установ, переважну
більшість яких запроваджено до наукового обігу вперше.
На основі узагальнення ключових фактів та важливих подій
запропоновано періодизацію становленні та розвитку галузі кріофізики:
І період (нижня межа – до 30-х рр. ХХ ст.) – зародження напряму досліджень у 3


галузі фізики низьких температур; ІІ період (початок 30-х ХХ ст. – до початку
Другої світової війни) – відкриття кріогенних лабораторій у світі; ІІІ період
(роки Другої світової війни) – використання низьких температур для нового
виду зброї та воєнної техніки; ІV період (післявоєнний період) – активне
застосування фізики низьких температур для металургійної та хімічної
промисловості; V період (кінець 50-х рр. ХХ ст. – сьогодення) – кріогеніка стає
галуззю практичної науки та техніки.
Встановлено, що визначальною тенденцією розвитку кріофізики в Україні
стало створення вузькогалузевих дослідних лабораторій та інститутів, що дало
змогу поглибити науково-дослідну роботу. Першою кріогенною лабораторією в
СРСР та четвертою у світі була організована у Фізико-технічному інституті у
Харкову І. В. Обреїмовим, яку згодом очолив Л. В. Шубніков. УФТІ став базою
для розгортання наукових досліджень з кріофізики в Україні. За допомогою
УФТІ у 1954 р. була організована кріогенна лабораторія в Київському інституті
фізики. Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. фізична наука розвивалась досить
динамічно, зокрема галузь фізики низьких температур відігравала значну роль у
науково-технічному прогресі країни. Актуальними питаннями були
дослідження і освоєння космічного простору, конструювання ракет,
ракетопланів, керованих снарядів та іншої космічної техніки, а також
механізмів та приладів для них. Ці завдання пов’язувалися з тим, що космічні
літальні пристрої та матеріали, з яких вони виготовлені, повинні працювати в
середовищі, що радикально відрізняється від земного за своїми фізичними
характеристиками. Відповідно до перспективних планів розвитку науки АН
СРСР і АН України для проведення перспективних наукових досліджень у
галузі кріофізики та вирішення практичних завдань господарського комплексу
країни у 1960 р. прийнято рішення про створення у Харкові Фізико-технічного
інституту низьких температур (ФТІНТ).
У 1965 р. в Донецьку для теоретичної й експериментальної розробки
проблем фізики твердого тіла та забезпечення подальшого технічного прогресу
в металургійній, вугільній, машинобудівній промисловості створено Фізико-4


технічний інститут (ДонФТІ). З’ясовано, що тісна співпраця з ФТІНТ дала
можливість науковцям інституту в короткий термін освоїти отримання
кріогенних рідин, що дозволило ДонФТІ проводити дослідження в галузі
твердого тіла і комплексні дослідження речовини в екстремальних умовах
(низькі температури, високий тиск, сильні магнітні поля тощо). У 1967 р. при
Харківському університеті на фізичному факультеті для інтенсифікації
наукових досліджень в галузі низькотемпературної фізики починає працювати
кріогенна лабораторія зі своїм гелієм, створена В. Г. Хоткевичем. Кріогенна
лабораторія є єдиною у вищих навчальних закладах України, яка забезпечує
кріогенними рідинами навчальний процес і наукові дослідження в університеті.
На основі різнопланових джерел обґрунтовано, що відкриття нових явищ
і початок фундаментальних розробок у галузі кріогенної фізики надали
поштовх становленню нового напряму – кріобіології та кріомедицині. Завдяки
напрацюванням окремих винахідників: Б. Г. Лазарєва, Б. І. Веркіна,
М. С. Пушкаря, В. І. Грищенка та ін. у 1968 р. в Українському інституті
удосконалення лікарів МО3 СРСР на території Харківського обласного
онкологічного диспансеру створено проблемну науково-дослідну лабораторію
низькотемпературної консервації кісткового мозку і крові. Нами доведено, що
розвитку нового напряму сприяло створення на базі лабораторії ФТІНТ у
1972 р. Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН України.
22 червня 1994 р. в Міністерстві юстиції України була зареєстрована
добровільна самоврядна громадська організація Українське товариство
кріобіології і кріомедицини (УТКіК), перший з’їзд якої відбувся в Харкові у
1995 р. (18–20 жовт.). У 1998 р. на базі ІПКіК за підтримки ЮНЕСКО створено
єдину в світі Міжнародну кафедру кріобіології і кріомедицини.
Розроблено і обґрунтовано періодизацію у науково-дослідній діяльності
ФТІНТ. Узагальнено відомості про наукові школи, які сформувались в
інституті. Показано їх вплив на подальший розвиток фізики низьких
температур. Обґрунтовано внесок у розроблення питань кріофізики наукових
шкіл: фізиків-кріогенщиків під керівництвом академіка АН України 5


Б. І. Вєркіна та низькотемпературного магнетизму під керівництвом академіка
АН України В. В. Єременко. Встановлено, що ФТІНТ брав активну участь у
розробці методів та апаратів для кріомедицини. Розкрито, що на основі
фундаментальних досліджень явищ надпровідності в умовах низьких
температур провідними фахівцями ФТІНТ розроблена унікальна високочутлива
геофізична апаратура для індикації слабких сигналів електромагнітного
випромінювання в інфрачервоному діапазоні частот і випромінювання малих
змін магнітних полів. За допомогою нових сконструйованих пристроїв стало
можливим проведення аналізу складу верхніх шарів атмосфери, необхідного
при геофізичній розвідці з метою пошуку корисних копалин. Доведено, що
ФТІНТ був провідним центром в розробці та впровадженні кріогенного
машинобудування.
Розкрито результативність спільних комплексних проектів ФТІНТ із
науковими центрами та галузевими підприємствами країни та значимість їх
інтегрування у сферу виробництва, окреслено напрями двостороннього
міжнародного співробітництва ФТІНТ з науково-дослідними установами
провідних країн світу.
Визначено роль учених ФТІНТ у підготовці кадрів вищої кваліфікації та
інженерних для підприємств різних галузей народногосподарського комплексу
країни. На основі архівних документів вивчено динаміку роботи аспірантури. З
1960 р. в інституті працює науково-технічна рада з проблеми «Фізика низьких
температур і кріогенної техніки» та наукова рада, яка на той момент була
єдиною в Академії наук, що брала до захисту одночасно кандидатські й
докторські дисертації зі спеціальностей: фізика низьких температур, теоретична
фізика, магнетизм, фізика твердого тіла, надпровідність, математичний аналіз,
математична фізика, геометрія. Обґрунтовано, що провідні науковці інституту
сприяли створенню нових кафедр у вищих навчальних закладах Харкова,
читали лекції зі спеціальних дисциплін, були авторами багатьох навчально-
методичних посібників, керували дипломними роботами студентів, які мали
можливість проходити стажування у ФТІНТ. 6


Українськими вченими організовано загальноміський семінар з фізики
низьких температур, який проводився двічі на місяць, де обговорювалися
оригінальні новаторські роботи, що виконувалися співробітниками ФТІНТ та
інших наукових установ. Для обговорення актуальних питань з математичної
фізики, обчислювальної математики, підвищення кваліфікації інженерів при
обчислювальному центрі ФТІНТ організований загальноміський постійно
діючий семінар для математиків.
Ґрунтовно висвітлено досвід та напрями міжнародного співробітництва
вчених ФТІНТ з науково-дослідними установами західно- та
східноєвропейських країн у сфері фізики низьких температур, що були
ефективною формою підвищення кваліфікації та визначенням актуальності
проблем, які досліджувалися в інституті. Досліджено та розкрито зв’язки
ФТІНТ із багатьма закордонними науково-дослідними центрами, інститутами
та підприємствами, які дозволяли провідним науковцям інституту отримувати
новітню матеріально-технічну базу, експериментальні зразки, новітню наукову
інформацію, що підвищувало ефективність дослідної роботи, скорочувало
терміни досліджень у галузі фізики й техніки низьких температур.
Проаналізовано результативність науково-дослідної роботи вчених інституту,
інтегрування результатів їх діяльності в українську промисловість.
Науковий доробок вітчизняних вчених свідчить про їх вагомий внесок у
становлення та розвиток кріофізики в Україні, підвищення економічного
ефекту розробок у багатьох галузях промисловості за рахунок впровадження
нових методів та техніки у виробництво.
Практичне значення роботи полягає в тому, що введення до наукового
обігу маловідомих чи нових даних та систематизація відомих результатів
можуть використовуватися для вивчення споріднених питань, написанні
монографій та узагальнюючих наукових праць із близьких та стичних тем.
Дисертаційне дослідження дає можливість систематизувати вітчизняну історію
науки й техніки та розширити існуючі відомості у галузі низькотемпературної
фізики в Україні, зокрема в Харкові. Дисертація також містить значний

фактичний матеріал та концептуальні положення, які можуть
використовуватися у вищих навчальних закладах при викладанні навчальних
дисциплін «Історія науки й техніки» та «Історія фізики», підготовці тематичних
спецкурсів поглибленого вивчення історії природничих наук та техніки,
створенні підручників і посібників із зазначених дисциплін.
Ключові слова: фізика низьких температур, кріофізика, Фізико-
технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
наднизькі температури, кріомедицина, надпровідність.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.