Максим Яблонський » Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка

Дисертація
Написано: 2019 року
Розділ: Історична
Твір додано: 14.06.2019
Твір змінено: 14.06.2019
Завантажити: pdf див. (2,2 МБ)
Опис: 2
АНОТАЦІЯ

Яблонський М. Р. Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Петра
Волиняка. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата наук із соціальних
комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – «Теорія та історія
журналістики». – Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк,
Львів, 2019.
У дисертації комплексно досліджено журналістську та редакційно-
видавничу діяльність Петра Волиняка (псевдонім Петра Кузьмовича Чечета
(1907–1969)). Введено до наукового обігу раніше не авторизовані журналістські
тексти. Вперше проаналізовано ранню художню прозу П. Чечета, представлено
редакційно-видавничі проекти Петра Волиняка та схарактеризовано архітектоніку
місячників «Нові Дні» та «Соняшник».
У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження» –
представлено специфіку вивчення історії української еміграційної преси та
журналістики й обґрунтовано методологію дисертаційної роботи.
Доведено, що вивчення інформаційного простору української діаспори –
актуальна багатоаспектна проблема, яка об’єднує питання ідеологічного,
культурно-історичного, лінгвістичного характеру, демонструє специфіку та
закономірності еміграційного середовища. Здійснено огляд різнопланових
діаспорних досліджень М. Боровика, А. Драгана, А. Животка, І. Кедрина,
А. Курдидика, Д. Лобая, В. Міяковського, М. Марунчака, В. Маруняка,
С. Наріжного, В. Софроніва-Левицького, Ю. Тернопільського, Я. Чижа та ін.
Проаналізовано роботи сучасного журналістикознавства:
О. Богуславського, В. Губарця, М. Романюка, Н. Сидоренко, О. Вішки,
С. Кравченко, Н. Кулеші, М. Присяжного, М. Тимошика, Л. Саєнко, Т. Моісеєвої,
В. Ковпак, В. Чекалюк та ін. Опрацьовано матеріали до енциклопедичного
словника «Українська журналістика в іменах», історико-бібліографічного 3
дослідження «Українська преса в Україні та світі», бібліографічних покажчиків
Л. Бачинського, В. Ігнатієнка, С. Козака, О. Фединського та ін.
Обґрунтовано, що методологічною основою роботи є загальнонаукові
методи аналізу та синтезу, принципи історизму, об’єктивності, всебічності;
методи літературознавства (історико-культурний, естетичний методи, елементи
антиколоніального дискурсу, біографічного методу та психоаналізу);
журналістикознавчі методи моніторингу, контент-аналізу, якісного контент-
аналізу; політичний, соціально-економічний, релігійний, культурний та ін.
дискурси; а також метод системного аналізу.
У другому розділі – «Становлення Петра Волиняка як журналіста» –
досліджено письменницьку творчість П. Чечета як претекст його журналістської
діяльності. «У країні сонця та пісків» – художньо-публіцистичний текст, який має
жанрові ознаки подорожнього нарису та літературного репортажу, що наближає
його до літератури факту; на стилістичному рівні – характеризується синтезом
рис художньої словесності та публіцистичного твору. Чітка громадянська позиція
та політичні переконання автора характерні для літературного репортажу «Кубань
– земля українська, козача...». Стилістика тексту презентована максимальною
експресивністю, виразною метафоричністю, елементами комічного, доречно
використаним літературним наративом. Провідними рисами поетики незакінченої
повісті «Михайло Танцюра» є автобіографізм, публіцистичність, виразний
антиімперський дискурс. Метафоричне мислення, елементи сатири, а також
народно-розмовна лексика є важливими засобами в ідеологічних акцентах тексту.
Третій розділ присвячений висвітленню редакційно-видавничої діяльності
Петра Волиняка в Австрії та в Канаді. З’ясовано, що Петро Волиняк 1945 р. в
Зальцбургу заснував книжково-журнальне видавництво «Нові Дні», де виходили
друком щоденна газета «Останні новини», тижневик «Нові Дні», журнал
«Літаври», пластовий двотижневик «Новий Шлях», а також книги письменників
діаспори та материкової України. 1948 р. Петро Волиняк прибув до Торонто,
наступного року працювати в газеті «Гомін України». У 1950 р. Петро Волиняк 4
відновлює своє видавництво «Нові Дні», де й виходитимуть друком редаговані
ним однойменний журнал, місячник для дітей «Соняшник», книжкова продукція.
Універсальний ілюстрований місячник «Нові Дні» презентовано як
одноосібний проект Петра Волиняка, який протягом 20 років виконував роботу
колективу редакції. Досліджено, що архітектоніка часопису демонструє цілісність
редакційно-видавничого задуму на змістовому, структурному та зображальному
рівнях. Проаналізовано відкритий діалог редактора з читачами (рубрики «Наше
листування», «Читачі пишуть»). У численних полемічних статтях Петра Волиняка
порушується актуальна проблема мовностилістичних і правописних норм мови
періодичних і книжкових видань української діаспори.
Доведено, що на сторінках часопису «Нові Дні» представлені всі типи
реклами. Кількісно переважає комерційна реклама. Значну роль відіграла
соціальна реклама, орієнтована на українців, яких очікують складні інтеграційні
процеси в Канаді. Політична реклама представлена найменше. У рекламі
переважає вербальний складник, роль світлин і малюнків незначна. Шаблонність
рекламного гасла та загалом тексту, нагадування, емоційний чинник,
використання такого маркетингового ходу, як підготовка споживача до появи
товару на ринку, – до таких стандартів вдається редактор журналу.
Стверджено, що журнал для дітей «Соняшник» (1956–1961) для Петра
Волиняка – платформа для формування національно свідомого молодого
покоління українців, виховання морально-етичних чеснот, пропагування
здорового способу життя. Науково-популярні матеріали з історії України,
об’єднані державотворчою ідеєю, статті про життя та діяльність визначних
постатей політики, культури та мистецтва, популяризація художніх творів
українських письменників, опубліковані як у рубриці «Знай історію свого
народу!» («Вивчай історію свого народу»), так і поза нею, – все це складники
патріотичного виховання редакторської політики. «Соняшник» – видання, яке
забезпечувало християнсько-релігійне, національно-патріотичне, етичне та
естетичне виховання. 5
У четвертому розділі проаналізована журналістська діяльність Петра
Волиняка.
З’ясовано, що для інформаційних жанрів Петра Волиняка притаманні
регіональний характер і наближення до інтересів україномовної аудиторії. На
прикладі текстів, об’єднаних темою культури та мистецтва, простежено такі риси,
як лаконізм, оперативність, доступність викладу, об’єктивність, а також елементи
роздумів, узагальнень, аналізу.
Доведено, що ідеологічний аспект, зреалізований за допомогою аналізу
суспільних фактів та явищ, огляду преси, історичних екскурсів, елементів
журналістського розслідування та прогнозування, відіграє вагому роль в
аналітичних публікаціях Петра Волиняка. Автор представляв різні погляди на
проблеми, прагнучи максимальної об’єктивності. Суспільно-політична
проблематика статей, оглядів і коментаря Петра Волиняка пов’язана з подіями в
СРСР та Канаді.
Петро Волиняк як редактор часопису «Нові Дні» вважав, що читачі мають
володіти об’єктивною інформацією, тому часто вів дискусії з тими періодичними
виданнями діаспори, які з тих чи інших причин спотворювали відомості чи
довільно інтерпретували факти. В таких публікаціях переважав ідеологічний
дискурс, часто полеміки мали культурологічний чи лінгвістичний характер. Петро
Волиняк утверджував думку про те, щоб часописи мали належний видавничий
рівень, а журналістські тексти – актуальний характер.
Проаналізовано, що проблематику періодичних видань української діаспори
Петро Волиняк висвітлював у зв’язку зі суспільними процесами, звертаючись до
таких аналітичних жанрових форм, як огляд, коментар, рецензія, стаття. Часто
редактор «Нових Днів» використовував огляди-презентації, серед яких
трапляються огляди всього періодичного видання або вибір для огляду
найцікавіших публікацій у різних виданнях. У жанрі рецензії журналіст не тільки
звертав увагу на проблемні місця, а й висловлював компетентні поради.
В аналітиці Петра Волиняка часто присутня тема української літератури.
Різнопланові шевченківські матеріали часопису «Нові Дні», тексти, присвячені проблемам культурно-національного відродження, демонструють прагнення
редактора донести об’єктивну інформацію про події, сформувати тип мислячого
українця. Тема еміграційної літератури та радянської літератури в журналістиці
Петра Волиняка зреалізована в таких аналітичних жанрах, як рекомендація,
коментар, рецензія, літературно-критична стаття, полемічна стаття. Значною
мірою ці тексти визначає ідеологічний дискурс. Світоглядні цінності двох систем
– радянської та західної – зіткнулися в аналітиці Петра Волиняка, який уважав за
потрібне насамперед закцентувати на соціальній природі художніх текстів.
Емоційно-оцінні заголовки часто засвідчують сатирично-критичне авторське
ставлення.
Стверджено важливість редакційно-видавничої діяльності Петра Волиняка,
який прагнув представити українському читачеві в діаспорі різнопланову
книжкову продукцію, універсальний часопис та місячник для дітей. Його
журналістська практика – апробація різнопланових жанрів, гострий полемічний
стиль, прагнення залучити різні точки зору в дискусійних ситуаціях.
У Додатку Б представлено перелік книжкових видань видавництва «Нові
Дні» (Зальцбург, 1946–1948), у Додатку В – книжкових видань відновленого
видавництва «Нові Дні» в Торонто (1951–1969).
Ключові слова: історія української еміграційної журналістики, Петро
Волиняк, публіцистичний стиль, історія преси української діаспори, «Нові Дні»,
«Соняшник», аналітична журналістика, інформаційні жанри.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.