Людмила Гнатенко » Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.

Дисертація
Написано: 2017 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 12.10.2019
Твір змінено: 12.10.2019
Завантажити: pdf див. (6 МБ)
Опис: Гнатенко Л. А. Палеографічно-орфографічна атрибуція українських
кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за
спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
(27 – Соціальні комунікації). – Національна бібліотека України імені В. I. Вернад-
ського, Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені
В. I. Вернадського, Національна академія наук України. – Kиїв, 2017.
Дисертація присвячена розв’язанню проблеми комплексної палеографічно-
орфографічної атрибуції української рукописної книги як напряму дослідження
середньовічної кириличної рукописної книги в контексті історії, теорії та практики
книгознавства. Розроблення методологічних питань палеографічно-орфографічного
напряму здійснено на засадах поєднання та розвитку атрибуційних методик таких
спеціальних історичних дисциплін як палеографія, кодикологія і кодикографія.
Окреслений підхід застосовується вперше і сприяє розв’язанню багатьох складних
питань атрибуції рукописних книг, зокрема встановленню українського походження
кодексів. Він дозволяє впровадити нові методи дослідження рукописних книг,
встановити й суттєво розширити джерельну основу досліджень української
писемності й культури, розвиває засади наукового опису рукописної книги
уставного та півуставного письма.
Об’єктом дослідження обрано комплекс датованих рукописних кодексів
найважливішого для історії і традиції української писемності й духовної культури
періоду кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст., написані на пергамені та папері
церковнослов’янською мовою української редакції і староукраїнською книжною
мовою, які зберігаються у книгосховищах України та інших країн. Орфограми цих
кодексів із палеографічно-орфографічними атрибуційними ознаками стали
предметом вивчення.

3

Метою дослідження є вирішення проблеми комплексної палеографічно-
орфографічної атрибуції української уставної та півуставної рукописної книги кінця
ХІІІ – початку ХVІІ ст.
Розроблення основних методологічних засад палеографічно-орфографічного
напряму дослідження здійснено на історіографічній та джерельній базі
середньовічної української кириличної рукописної книги. У роботі проаналізовано
стан наукової розробки теми, наведено археографічні, палеографічні, кодикологічні
й бібліографічні відомості щодо залучених до дисертаційної роботи середньовічних
українських кириличних рукописних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ –
початку ХVІІ ст. Здійснений аналіз історіографії кінця ХVIII – початку ХХІ ст. з
вивчення, наукового опису та публікації східнослов’янських, зокрема українських,
кириличних рукописних книг засвідчив, що проблема застосування орфографічних
ознак при здійсненні їх атрибуції не набула системного розв’язання.
У дисертаційній праці вперше системно представлено основні теоретико-
методологічні і методичні засади палеографічно-орфографічного напряму
дослідження, застосовано як загальноприйняті, так і розроблені дисертанткою
принципи й методи, а також запропоновано використання низки нових термінів і
наукових понять. Подана методологія палеографічно-орфографічного напряму є
результатом конкретизації загальної методології відповідно до змісту палеографії, її
принципових положень і методів; вона ґрунтується на спостереженні за зовнішніми
ознаками письма при змінах орфограм за правилами еволюції або «революційним»
шляхом, і передбачає визначення комплексу орфограм у палеографічно-
орфографічних буквених дублетних опозиціях, характерних для певного
хронологічного періоду розвитку староукраїнської книжної писемності.
Запропоновано палеографічно-орфографічну атрибуцію української кириличної
рукописної книги здійснювати за основним палеографічним принципом проведення
атрибуції за зовнішніми ознаками письма (для даного напряму – за знаками письма в
орфограмах) у поєднанні з введеним дисертанткою принципом графічного
узгодження в палеографічно-орфографічних буквених дублетних опозиціях у
системах голосних, приголосних, при передачі йота; за місцем і позицією в слові,

4

рядку та складі, і задіяти разом із основним палеографічним методом два нових
методи: метод виділення атрибуційних орфограм у буквених дублетних опозиціях
як палеографічних ознак, та метод кодифікації атрибуційних орфограм у формулах
палеографічно-орфографічних буквених дублетних опозицій
Обґрунтовано та впроваджено до наукового обігу низку нових термінів і
наукових понять: палеографічно-орфографічний напрям, палеографічно-
орфографічна атрибуція, атрибуційні орфограми, графічні буквені узгодження в
дублетних опозиціях, палеографічна формула буквених дублетних опозицій.
Проаналізовано розвиток української кириличної книжної писемності у
слов’янському середньовічному історико-культурному і реформативно-
правописному контексті, від залучення та свідомого творчого використання
кодифікованих правописних реформ південнослов’янської книжної писемності
(т. зв. першого та другого південнослов’янського впливу – болгарської 1375 р. і
сербської [1405–1410 рр.] книжних реформ) до напрацювання на їхній основі та на
основі книжної писемної практики Київської Русі староукраїнського книжного узусу
і його кодифікації в «Грамматіки Славєнскиœ правилноє Сvнтаґма...»
М. Смотрицького 1619 р. Доведено, що в українській середньовічній книжній
писемності розвиток і становлення графіко-орфографічної системи письма уставних
та півуставних рукописних книг здійснювалося еволюційним і «революційним»
шляхом. Простежено функціонування основних буквених орфограм в орфографічній
системі уставних та півуставних книг кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. на основі
графіко-орфографічних систем голосних, приголосних, передачі йота та вживання
буквених знаків ъ, ь і паєрика. Визначено основні критерії виявлення орфограм з
атрибуційними ознаками.
Встановлено основні одинадцять груп атрибуційних палеографічно-орфогра-
фічних буквених дублетних опозицій писемної системи української кириличної
уставної та півуставної рукописної книги кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст., які
представлені на рівні графічного буквеного узгодження в хронологічних періодах та
в палеографічних формулах, подано методичні рекомендації для роботи з ними.

5

Розроблена методика проведення палеографічно-орфографічної атрибуції
української уставної та півуставної рукописної книги кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.
може бути використана при створенні електронних атрибуційних баз даних в
архівах, бібліотеках і музеях.
Доведено значущість комплексного підходу із залученням орфографічних
даних при палеографічному й кодикологічному дослідженні та описуванні
кириличної рукописної книги на прикладі кодексів із фондів Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що репрезентують різні
періоди розвитку середньовічної української писемності: Лаврського Євангелія
апракос третьої чверті ХІV ст. (близько 1370 р.), Четьї Мінеї 1489 р. та
Пересопницького Євангелія 1556–1561 років. Підтверджено необхідність і дієвість
проведення палеографічно-орфографічної атрибуції при вивченні й описуванні
середньовічної української кириличної рукописної книги.
Науково-теоретичне значення дисертації полягає в закладенні методологічних
підвалин для палеографічно-орфографічного напряму дослідження й опису
середньовічної кириличної рукописної книги, виробленні нових принципів і
методів, уведення до наукового обігу нових термінів. Теоретичним набутком роботи
є визначення основних критеріїв виявлення орфограм з атрибуційними ознаками у
буквених дублетних опозиціях при палеографічно-орфографічній атрибуції й
дослідженні українських кириличних рукописних книг – як уставних та півуставних
книг кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст., так і книг, створених в інші хронологічні
періоди; укладання загальної палеографічно-орфографічної формули для буквених
дублетних опозицій та на її основі – похідних формул з атрибуційними
орфограмами в буквених дублетних опозиціях. Дослідження не тільки розширює
предмет палеографії та кодикології, але й поповнює новим теоретичним матеріалом
як історію української рукописної книги, так і загалом південно- та
східнослов’янської кириличної рукописної книги.
Практичне значення дисертації полягає у застосуванні розробленої в
дослідженні комплексної методики проведення палеографічно-орфографічної
атрибуції української середньовічної кириличної рукописної книг в Інституті

6

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського при
палеографічному, кодикологічному та кодикографічному вивченні й описуванні
південно- та східнослов’янських кириличних рукописних книг ХІІ – початку
ХVІІ ст., які зберігаються у фондах його колекцій та зібрань. Дисертанткою
укладено та опубліковано фундаментальні наукові каталоги цього періоду та
написано низку статей, основні результати роботи представлено в монографії.
Отримані результати сприятимуть виокремленню не локалізованих і не датованих
українських рукописних кириличних уставних та півуставних книг зі слов’янського
писемного спадку, які зберігаються в рукописних фондах установ України та інших
країн, а також у приватних колекціях, та включенню їх до Державного реєстру
національного культурного надбання України. Основні дані й положення роботи
можуть бути використані: при укладанні електронних каталогів та баз даних
кириличних рукописних книг у бібліотеках, архівах, музеях та наукових установах;
при підготовці книжних пам’яток до видання; при написанні праць і укладанні
підручників, методичних посібників, довідників і програм із палеографії,
кодикології, джерелознавства, історії кириличного письма, історії української
графіки й орфографії; у вузівських курсах, спецкурсах і семінарах.
Ключові слова: українська кирилична рукописна книга, палеографічно-
орфографічний напрям дослідження, атрибуція, уставні та півуставні кодекси кінця
ХІІІ – початку ХVІІ ст., атрибуційні буквені орфограми, палеографічно-
орфографічні формули.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.